2003 - A HÁRMAS ÉVE AZ ARTPOOLBAN

hármas | hármasság | harmadik

a választékból: egyenlő oldalú háromszög | az igazság | platoni háromszög | szentháromság | három őskvalitás | három guna | az élet trilógiája | az állam-társadalom-egyén háromszög | szerelmi háromszög | a líra és a háromszög | hármasság elmélet | a kultúrpolitika szentháromsága | a semmiből kiinduló hármasság | szembetűnő hármasság | a hármasságra épül

[…] A püthagoreusok pedig a számokat és a geometriai formákat ruházták fel az istenek elnevezésével: az egyenlő oldalú háromszöget “Zeusz homlokából született Athénénak” és Tritogeneiának nevezték, mivel a mindhárom szögéből húzott függőlegessel egyenlően osztható fel. Az “egyet”, mivel tagadása a “soknak”, és a “monasz” egyszerűsége miatt Apollónnak hívták, a “kettőt” viszálynak és merészségnek, a “hármat” pedig igazságnak, mert az igazságtalan cselekedet és az igazságtalanság elszenvedése hiány vagy túlzás következményeként jön létre, az igazság a kettő között középen foglal helyet. Az úgynevezett tetraktüsz, a harminchat, a legnagyobb eskü volt - amint ez közismert - és kozmosznak is nevezték, mert az első négy páros és páratlan szám összeadásából jön létre.

Elnézegetve a platoni háromszöget szembe ötlik, hogy alakra mennyire hasonlít a kereszténység szentháromság ábrázolására. Talán többről is szó van, mint formai hasonlóságról, hiszen a korai kereszténység erősen platonikus volt.

A kereszténység és egyben a nyugati ezoterikus tradíció egyik legismertebb szimbóluma a háromszögbe rajzolt szem. Keresztény értelmezés szerint a szem Isten öröké éber, minden látó szemével, a háromszög pedig, amely körülveszi, a Szentháromsággal azonos. Az okkultisták szerint viszont a szem a “harmadik szemet”, azaz a tisztánlátást, a metafizikai éberséget és a beavatottságot, a háromszög pedig a tűz őselemet, a fényt és a felfelé törekvés princípiumát és / vagy a mikro- és a makrokozmoszt egyaránt meghatározó három őskvalitást (sal, sulphur, mercurius), illetve a három gunát (tamasz, radzsasz, szattva) jelképezi.

Az élet trilógiája - Csak amikor megértjük a szent geometria törvényeit, csak akkor értjük meg az életet magát. Ezt a törvényt trilógiának vagy szentháromságnak is nevezik. Mindig, mindenhol a 3-as számnak kell szerepelni. Még az atomnak is 3 alkotórésze van: a proton, az elektron és a neutron. A DNA-nak is 3 alkotórésze van: cukor, foszforsav, és a bázis. A sejtnek szüksége van aminosavra, nátriumra és káliumra.

Az állam-társadalom-egyén háromszög újragondolására irányuló törekvések három fő kérdés körül csoportosulnak: Miként lehet megfékezni a demokratikus szenvedélyeket, azaz hogyan lehet elkerülni egy újabb forradalmat? Miként lehet egy egyénekből összetevődő társadalmat összetartani, azaz mi az a kohéziós erő, amely az egyént kiszakítja azon végzetes elszigeteltségéből, amely a mindenható állammal szemben tehetetlenné teszi? S miként lehet megvalósítani az egyenlőség eszméjét anélkül, hogy a “többség zsarnokságának” csapdájába esnénk?

[…] tartós lehet-e az a szerelmi háromszög, amelynek valamennyi részében erős, tiszta és vad a szenvedély? Nem, az ilyen szerelmi háromszög nemcsak bizonytalan, sérülékeny és érzékeny, hanem életveszélyes is.

Már régóta várható volt, hogy a zene és a képzőművészet közötti határ leomlik, mégpedig a matematika uralma alatt. A “komponálás” szinonimája a “komputerizálás”-nak, s a líra és a háromszög már Püthagorasz szerint is közel áll egymáshoz


http://www.artpool.hu

[…] Xenokrátész Platónnak a Timaioszban kifejtett hármasság elméletét fejlesztette tovább püthagóreus-misztikus irányba: szerinte a világ egy férfiúi és női princípium egyesüléséből származik. Az előbbi, a Monász, azonos az Atyával, Zeusszal, az Ésszel, az utóbbi a Düász, a Kettősség. A keletkezett világ három részre oszlik: az égbolton belüli, érzékelhető dolgokra, az égbolton kívüli, intelligibilis ideákra és magára az égboltra, mely az előbbi kettő keveréke.

[…] a TTT-ről a mai harmincas generációnak a nyolcvanas évek népszerű televíziós tini-műsora, a Tizen Túliak Társasága juthat eszébe. A Tízen (jóval) Túliak Társaságának, amelynek tagjai felnőttként élték meg a Kádár-korszak utolsó két évtizedét, a három T hallatán leginkább az Aczél György neve által fémjelzett kultúrpolitika szentháromsága, a “tiltás”, “tűrés”, “támogatás” varázsszavai ugranak be.

A semmiből is kiindulhat ez a hármasság. Nézzünk egy halmazt: / semmi / egyenlő nulla./ Nulla, egy / egyenlő kettő. / Nulla, egy, kettő/ egyenlő három.

Semmi= nulla 0
Nulla, egy 0 +1 = 2 kettő
Nulla, egy, kettő 0 +1 + 2 = 3 három

Szembetűnő hármasság uralja a “Fluxus-olvasókönyv” szerkezetét. […] Három történelem (Three Histories) című fejezetben […] a hármasságnak az “igazság”-verziók tükröztetésén kívül kronologikusan háromfelé tagoló szerepe is van. […] a Fluxus a karteziánus szubjektum/objektum-különválasztást nem is azzal szünteti meg, hogy feloldja az élet/művészet-dichtotómiát, hanem épp azzal, hogy erről a kettősségről tudomást sem vesz.

A hármasságra épül a magyar nyelvű költészet kezdetén Balassi munkássága. Témavilága, akárcsak a lovagköltőké három körre oszlik: istenes énekekre, vitézi énekekre és virágénekekre.
Istenes énekeiben az áhítatos hinni akarás, a kétely, a lélek háborgása keveredik; egy nyughatatlan ember reménytelen vágya a benső nyugalomra.
Vitézi énekei egyrészt a férfias kalandokat eszményítik, másrészt a friss nemzettudatot fejezik ki.
Virágénekei pedig a középkortól elszakadt újkori ember életvágyát, életszeretetét fogalmazzák meg az érzelem széles skáláján.


[2003] [hármas] [harmadik] [köztes] [artpool] [kereső]