AL 8, 1984. február - 34. o.


Beke László:

Kommentárok Pauer Gyula „Tüntetőtábla-erdő”-jéhez

A néhány éve Nagyatádon fölállított, 130 feliratos táblából álló mű ma már nem létezik, pontos rekonstruálása valószínűleg sohasem lesz lehetséges. Fennmaradt azonban a terv: minden tábla teljes szövege (méretmegjelöléssel), egy elrendezési vázlat, illetve néhány gyenge minőségű fotó a realizált műről. Mindebből egyértelműen kikövetkeztethető, hogy a „pszeudo”-technikával készült feliratot viselő, különböző magasságú és formátumú táblák sajátos kontextust alkottak, tehát az egyes táblák jelentését csak az egész „machbethi” (?) táblaerdő összefüggéséből tudnánk kifejteni. Így máris hitelét veszti az az elhamarkodott döntés, mely kiragadva egyes feliratokat összefüggésükből, illetve megriadva a mű címében rejlő „provokációtól” az együttes megsemmisítéséhez vezetett. Egy „tüntetőtábla-erdő” valóban provokatív lehet, de nem politikai, hanem esztétikai értelemben: Pauer műve felhasznált ugyan politikai felhangokat, de nem deklarációként, hanem csupán ábrázolva őket a maga sajátos „pszeudo” eszközeivel, s konfrontálva őket más természetű – esztétikai, ars poetikus, művészetelméleti, költői, filozofikus, hétköznapi stb. discours-hoz tartozó – kijelentésekkel. Nem egyértelmű az sem, hogy a feliratok kinek a nevében szólnak (a művész, a néző, esetleg maga a tábla nevében, vagy másoktól vett idézetként), és hogy melyik esetben kihez szólnak. Ezt a kérdést is csak az eredeti kontextus vizsgálata dönthette volna el. Mivel ez megszűnt, pillanatnyilag, pusztán a feliratok alapján, ismét számos olvasat, s a feliratok közti kombinációs lehetőség létezik – közülük próbálok az alábbiakban egyet megjeleníteni, úgy járva el, mint egy filológus, aki lazán összefüggő szövegtöredékekkel találkozik. (Megjegyzendő, hogy a művész eredetileg 11 gépelt oldalon rögzítette a feliratokat, de ezek sorrendjének semmilyen jelentőséget nem tulajdonít. Így az általam megadott sorszámozás is önkényes, és mindössze a hivatkozást könnyíti meg.)

1.
ÉLJEN AZ ÖNTUDATTEREMTŐ!

ad 1. Ki vagy mi teremti az öntudatot? Feltehetőleg mindenki saját maga. Ezek szerint: „Éljen mindenki!” vagy „Éljek én!” – A politikai jelszavakat idéző, éljenző buzdítás gyakran feltűnik a feliratok között (például 4, 28, 55, 57).

2.
ZAVAR AZ, HOGY PILLANATNYILAG
SE MÚLT, SE JÖVŐ NINCS.
                                    (JELENIDŐ)

ad 2. A múlt-jelen-jövő dialektikája mint negatívum a középső tényező nézőpontjából.

3.
HA A MADÁRNAK TÖBB ESZE VOLNA
MI MINDENRE LENNE KÉPES A SZÁR-
NYAIVAL!

ad 3. Vitatható hipotézis. A madár valószínűleg akkor is csak repülne!

4.
ÉLJEN A MEGNYUGTATÓ LÁTVÁNY!

ad 4. „Általános emberi” szempontból jogos a követelés, de ellentmond a modern művészet célkitűzéseinek.

5.
NE KERTELJÜNK: SZABADSÁG ÉS REND
EGYMÁSNAK ELLENT MOND

ad 5. A művész nem hisz e dialektikus ellentmondás József Attila-i feloldási javaslatában, mely szerint a szabadság szülné a rendet?

6.
A KÉP POSZTAMENSE LEGYEN A FESTÉK!
A SZELLEM POSZTAMENSE LEGYEN
A TARTALOM!

ad 6. Pauer szobrász, ezért alkalmaz a festészetre szobrászati metaforát. – Az általa felállított rangsor (anyag–kép–tartalom–szellem) struktúrájában hasonló a duchamp-i hierarchiához: két dimenzióban leképezni hármat, három dimenzióban leképezni négyet stb.

7.
A KÉP LEGYEN CSUPÁN LÁTÁS
ALAPJÁN MEGÉRTHETŐ

ad 7. Erre irányul az absztrakt festészet is. Feltétele, hogy a 8.-ban megfogalmazott követelmény teljesüljön.

8.
A VIZUÁLIS ÉRZÉKELÉSTŐL A LÁTÁSIG

ad 8.

9.
KÜLÖNBÖZŐ STÍLUSÚ PACAMÁSOLATOK

ad 9. Jellegzetes „pszeudomondat”: nem valamiről beszél, hanem valaminek mindjárt a kópiájáról. – Egy paca mindig véletlenszerű forma, másolata tehát véletlen másolat. De miként lehet más és más stílusban másolni?

10.
EGYSZEMÉLYES VILLAMOS OTTHONRA

ad 10. Project art- vagy Fluxus-gondolat.

11.
NEM MIATTAD VAN RÁD SZÜKSÉG
STABELLÁRIUM
DÍSZES ÁLLÓ ÖBLÖS TÁRGY

ad 11. Nem tudom, mi a „stabellárium”, de kétségtelen, hogy cél, ok és eszköz különösen fonódik össze benne.

12.
CSAK SZABADON!
AZ ÁLLKAPOCS ÉS SZÁJ KÖRÜL KELL A
REND ÉS FEGYELEM

ad 12. Feltehetőleg az 5 részletezése, ugyanakkor vö. a 32-vel is!

13.
MINIMUM KETTŐS ÉLET!

ad 13. A kettősség ugyancsak a pszeudóval van kapcsolatban (például valódi és ál kettőssége).

14.
AZÉRT MI VALAMILYEN EMBEREK
MÉGIS CSAK VAGYUNK AZÉRT
MINDEGYIKÜNK VALAMILYEN
MERT EGYIKÜNK SEM OLYAN-AMILYEN
(PSZEUDOEMBEREK)

ad 14. A „pszeudoemberek” nem „olyanok, amilyenek”, hanem csupán „valamilyenek”. Eszerint minden ember pszeudoember, hiszen végső soron csak az Isten „olyan, amilyen”.

15.
Ó SZABADSÁG GÉNIUSZA!
AZ EMBERNEK MINDENFÉLE
ÁLLAPOTA VAN

ad 15.

16.
KIT MIT SZABADÍTOTTAM ÉN MEG FEL
VAGY KI STB.?

ad 16. Akárcsak valami lelkiismeret-vizsgálat. (Paueré vagy az enyém, aki olvasom?)

17.
KI VONZÓDIK KIHEZ?
ABBAN VAN A TEHETSÉG?

ad 17. Érdekes a javaslat: a tehetség mint vonzódás. Biztosan így van, ha minden ember tehetséges.

18.
A GÖNDÖRÖDŐ HAJ FANTASZTIKUS!

ad 18. Mint abszurd kapcsolat rendelhető hozzá bármelyik kijelentéshez. (Életrajzi vonatkozása az az akció lehet, melynek során Pauer simára borotváltatta a koponyáját.)

19.
A SEMMI IS CSAK ILLÚZIÓ

ad. 19 A pszeudó totális kiterjesztésére tett kísérlet, de lehet akár filozófiai alapkérdés is.

20.
KEZDETBEN TŰZ VOLTAM
HEGYEKET NEVELTEM
MA EMBEREKKEL TÁPLÁLOM
GYÁRAIMAT
ÉS DIFFERENCIÁLÓDOM KÖZBEN

ad 20. Kezdetleges isten-képet, mely a tőke, illetve az állam fogalmába fejlődik át.

21.
NÉGYDIMENZIÓS HÁRMASKÉPEK

ad 21. Vö. a 6-ról mondottakkal! (Külön vizsgálandó lenne Pauernál a hármasságok szerepe a nyilvánvaló kettősségek mellett.)

22.
NEHÉZ VILÁG VÁR RÁD, ŐZIKE!

ad 22. Lírai, egyszersmind környezetvédő színezetű figyelmeztetés, elhelyezése érthető egy erdei tisztáson, ahová a művész a művét szánta. Konkrét jelentését a szituáció jelölte ki, amikor – Pauer elmondása szerint – a nagyatádi művésztelep idős mindenese egy nehéz sóhaj kíséretében megragadta a táblát, felolvasta szövegét, majd – megtoldva egy népies kiszólással – beszúrta a földbe.

23.
SZERELMEM ÁLMOM MIÉRT NEM
REPÜLSZ FELÉM?

ad 23. A kedveshez intézett, banális, slágerbe illő mondat – talán összefüggésben a Klotild-mondatokkal (52, 53, 103).

24.
HA AZT AKAROD ÁLLÍTANI HOGY A FILM
A VALÓSÁGBÓL FILMI VALÓSÁGOT
SZÜL: MEGŐRÜLÖK!

ad 24. A filmre vonatkozó megállapítás igaznak tűnik. Pauer nem is cáfolni akarja, csupán jelzi, hogy megcsömörlött ettől az esztétikai racionalizmustól.

25.
LAROSCHEL ÓTA MEGINT ELFELEJTET-
TEM IMÉNTI MAGAM.

ad 25. La Rochelle francia város az Atlanti-óceán partján, Laroschelről nem tudom, mi vagy ki az. Így számomra valamilyen neves történeti esemény képzetét kelti (például Mohács óta, Világos óta). A mondat írója vagy periodikusan visszatérő amnéziában szenved, vagy a régmúlt és a közelmúlt („imént”) kiélezett ellentmondásáról van szó.

26.
KÉPFILOZÓFIÁT!
HOGYAN LÁTHATOM MEG, AMIT LÁTOK?
MILYEN TÁRSADALMI ESZTÉTIKAI
POLITIKAI FELTÉTELEI VANNAK A
LÁTTATÁSNAK AZ ÉSZREVEHETŐSÉG
MEGTEREMTÉSÉNEK?

ad 26. „Látni” és „meglátni” különbsége a műalkotás helyes befogadására vonatkozik. (Lásd még 7.) A következő mondat viszont az alkotói oldal körülményeire.

27.
A MŰ BETILTHATÓSÁGA FONTOSABB
MINT A MŰ JELENTÉSE
AMI NEM FONTOS NEM IS TILTOTT.
(A GONDOLATSZABADSÁG MEGJELENÍ-
TETT HATÁRAI, A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍ-
TÁS KÉPPÉ FORMÁLT HATÁRAI.)

ad 27. Kétségkívül ez a helyzet egy feje tetejére állított világban, vö. még Szentjóby Tamás „Légy tilos!” programjával. A zárójeles gondolatok viszont pszeudo-programot fogalmaznak meg.

28.
ÉLJEN A KOMPOZÍCIÓ MELY A BENNE-
REJLŐ KÉRDÉSFELTEVÉSRE A RAJTA
KÍVÜLÁLLÓ VÁLASZADÁSBAN VÁLIK
MŰVÉ!

ad 28. Nyitott műtípus, melynek befejezését a befogadás aktusa biztosítja.

29.
ÖN PÁRIZSBÓL A MONA LISTA GONDO-
LATTÁ VÁLT KÉPÉVEL TÉRT HAZA
PLUSZ EGY GOLYÓÁLLÓ ÜVEG KÉPÉVEL
– VAGY NEM LÁTTA EZEKET VAGY NEM
VOLT PÁRIZSBAN.

ad 29. Csak ennyi volna Párizs? Ha viszont Párizst „a művészet fővárosa” képzetére redukáljuk, a metafora csakugyan találó.

30.
ANTIPSZEUDO
(HA EGY DOLOG NEM OLYAN MINT
AMILYENNEK GONDOLOD HANEM
OLYAN MINT AMILYENNEK LÁTSZIK)

ad 30. A pszeudo a lényeg és a látszat dialektikájának ellentmondásig feszítése: a látszat sohasem azonos a lényeggel. Az antipszeudo: csak a látszat létezik, mely magába szívta a lényeget (lásd még 14).

31.
BÁRKI ELVÉGEZHETI!

ad 31. Mint a konceptuális művészetnél, a művet bárki kivitelezheti.

32.
PRÓBÁLD MEG ELKÉPZELNI CSÓKOLÓ-
ZÁS KÖZBEN A SAJÁT SZÁDAT!

ad 32. Ez tényleg ciki!!!

33.
ÁLMOMBAN SZENVEDNI LÁTTAM MAGAM
ÉS ZOKOGTAM AZON HOGY SZENVEDEK
ÁLMOMBAN

ad 33. Álom az álomban. Velem is történt hasonló borzalom.

34.
A KÉPZŐMŰVÉSZET BELOPTA
MAGÁT A BETŰBE
ÉS VISSZAHAT A JELENTÉSRE
HALMAZATILAG

ad 34. A képzőművészet kezdettől fogva jelen volt a betűalakításban, de növekvő szerepre tett szert az új tipográfiában, a vizuális költészetben és a konceptuális művészetben. Természetesen ez a folyamat a jelentésre is visszahat. „Halmazatilag”: a Btk.-ból kölcsönzött fordulat.

35.
KÉPSZERŰ KÖLTÉSZET

ad 35. A hagyományos költői képtől a 34-ben jelzett fordulatig.

36.
AZ ÉRTELMETLENSÉG ÁBRÁZATA

37.
ÉRTELEMNÉLKÜLÖZÉS!

ad 36–37. Attól eltekintve, hogy rengeteg értelmetlen ábrázatot látunk nap mint nap magunk körül, az értelmetlenséget lehet ábrázolni is. Gondolati kísérlet: lehet-e értelem (jelentés) nélküli művet előállítani?

38.
A SZÉL MAGA KÉRT BENNÜNKET…
ÉPÍTSÜNK…
MERT HOGY AZ Ő MOZGÁSA
OLYAN … ÉS KÉPTELEN
LESZOKNI RÓLA

ad 38. Kihagyásos struktúra, azonkívül a szél költői megszemélyesítése. A mondat kiegészítése: például aeolhárfa.

39.
DÖBBENETES IGAZSÁGOT!

ad 39. A követelés magában foglalja azt az (esztétikai?) feltételezést, hogy az igazság mindig döbbenetes. Marcusénak is ez a véleménye. (De vö. 51!)

40.
AJTÓRÉS LEVÉLTÖREDÉK
…ÉRTÜNK UTOL…
NEM VÁRTUNK MEG!
…A TAVASZBA NYÚLÓ ŐSZ
(BEDUGÓCÉDULAMŰ)

ad 40. Kihagyásos mondat, mint 38. „Bedugócédulamű”: műfajteremtési kísérlet a Georges Brecht-i „event”-ek és a mail art nyomán.

41.
MONTÁZSHATÁSOK
(PÉLDÁUL. PAPÍRRA FESTETT PAPÍROK)

ad 41. A pszeudó újabb lehetősége.

42.
ÁRNYÉKRÖGZÍTÉSEK
SZÓRÓPISZTOLLYAL

ad 42. Ez a pszeudó eredeti technikája. Ez a kijelentés felirat formájában, pszeudótechnikával: pszeudó a pszeudóról.

43.
DDUUPPLLAA ÍÍRRÁÁSS

ad 43. Lehetne akár vizuális költemény is.

44.
ISTENT!

ad 44. Az összes mondatok között talán a leglényegbevágóbb, de ki mondja, és hogyan egészítené ki? (Például Krisztus a keresztfán.) Lehet hitvallás, lehet blaszfémia is. Teológiailag üres kijelentés, mert a teológia abból indul ki, hogy Isten van. Ha istent követelek magamnak, bevallom, hogy nekem nincs. De mondhatom ezt is: „Dicsőítsd az Istent!”

45.
LÁTNI! LÁTNI! LÁTNI!
NEM LEHET ELEGET MONDANI

ad 45. A látás itt nem a bizonyítékszerzés, hanem a meggyőzés eszköze.

46.
EZEKUTÁN HA TUDOD
MI A JÓ
AKKÉNT CSELEKEDJ!

ad 46. Ha eltekintünk az „ezekután”-tól, már-már sekélyes erkölcsi maxima. Minden azon múlik hogy melyik táblát olvastuk előzőleg. (Ebből is látszik, mennyire fontos lehetett a „Tüntetőtábla-erdő” kontextusa!)

47.
MESTERI LÁTOMÁS

ad 47. Kísérlet a lehetetlen megvalósítására. Egy látomás mindig kívülről jön, lehetetlen irányítani. A „mesteri” viszont az alakítás maximumát feltételezi

48.
ZUBBONY ZUBBONY
KÉNYSZERZUBBONY
ZUBBONY ZUBBONY
KÉNYSZERZUBB.

ad 48. Gyermek- vagy népies mondóka mint eszköz egy fenyegetés mágikus lefegyverzésére.

49.
A HOLNAP BIZONYÍTÉK!

ad 49. Abszolút érvényű állítás. Előrelépés Pauer időfelfogásában: az idő mint eszköz. (Valamivel triviálisabban, megideologizálva: „Az idő nekünk dolgozik!”)

50.
…VÉGÜL IS AZ ÁBRÁZOLÁS
VIRTUALITÁSA A GONDOLATBAN VAN…

ad 50. Egy ismeretelméleti kérdésből kell kiindulnunk: realitásnak tekinthető-e a kép? Ha a leképezett valóságra vonatkoztatjuk, maga a kép virtuális. Pauer ezt nem fogadja el, magát a konvenciót tartja a virtualitás hordozójának, melyre az egész leképezési folyamat épül.

51.
A MŰVÉSZETBEN AZ IGAZSÁG MINDIG
ELEGÁNS

ad 51. Véleményem szerint az elegancia itt a helyesen felfogott esztétikum maga. – Összevetés a 39-cel: Döbbenetes elegancia:

52.
MICSODA TERMÉSEKET HOZTAK
A FÖLDBE ÁSOTT SZOBROK
KLOTILD
A MÚLT MAGVAI
MILÓI VÉNUSZ SATÖBBI!

53.
ÉN OLYAN SZOBROKAT SZERETNÉK
CSINÁLNI KLOTILD AMELYEKET
HA ÍGY ELÁSNAK A JÖVŐBEN
MAGUKTÓL KIKELNEK NE KELLJEN
HOZZÁJUK BULDÓZER SE RÉGÉSZET.
FÖLD ALÓL ALAKÍTSÁK FORMÁLJÁK
A KÖRNYEZETÜKBEN TÖRVÉNYEIKKEL
A TERET

ad 52–53. A műalkotás mint földbe vetett mag: zseniális metafora! Ugyanakkor az underground művészet hatásmechanizmusának képlete!

54.
GESZTENYE DIÓ TEREM E HEGYEN
A GYEREK IPARI TANULÓ LEGYEN
HEJ TANTEREM TANTEREM TEREM

ad 54. Sajnos, nem tudunk elvonatkoztatni az 52–53-tól, így a gesztenye- és diótermés is bekapcsolódik a művészet-metaforába, mely kibővül a nevelés gondolatával. S amint a hegyi termőföld megtermi az ő gyümölcsét, úgy az osztályterem is megtermi a jövő új emberét. A „tanterem terem” ragyogó többjelentésű költői kapcsolás!

55.
A KONCEPT ÉS A TIPOGRÁFIA:
ÉLJEN A NEM ÁBRÁZOLÓ
KÉPZŐMŰVÉSZET JELENLÉTE
AZ IRODALOMBAN!
ÉLJENEK A TIPOGRÁFIAILAG
TIPIZÁLT MONDATOK!
ÉLJEN A BEKERETEZETTSÉG!
ÉLJEN A NAGYBETŰ ÉS A KISBETŰ!
ÉLJEN A SZÍNNYOMATÉK!
ÉRTELMEZÉS-SZINTEKET!
ÉLJEN EGY KIJELENTÉS TÖBB-ÉRTELME!
ÉLJENEK AZ ÉRTELMEZÉSEGZISZTENCIÁK!
ÉLJEN A BETŰK ANTIDEMOKRÁCIÁJA!
ÉLJENEK A JELENTÉS-INTENZITÁS FOKOZATOK!

ad 55. A hosszú felirat értelmezése nagyrészt más tételekre való hivatkozással is megoldható, így lásd 34, 35, 56, 77, 105 stb. Ugyanakkor számos új mozzanatra is felfigyelhetünk. A tipográfia valóban tipizál. A bekeretezettség egyaránt utal a műalkotásszerűségre, a táblaformára és a szabadságra (lásd különösen 27: a „gondolatszabadság megjelenített határai”). „NAGYBETŰ” és „kisbetű” (mint „a betűk antidemokráciája”?): eddig nem volt szó arról, hogy a táblák egy része kisbetűs, a másik része nagybetűs feliratot viselt, néhol pedig a két betűtípus keveredett, feltehetően egy személyes (általam nem ismert) kódnak megfelelően. „Színnyomaték”: lehetőség az optika, a mechanika és a szemantika határterületének kiművelésére? „Értelmezésegzisztenciák”: ezek lehetnek az én kommentárjaim is.

56.
ÉLJEN A TÜNTETŐTÁBLA
KISBETŰ NAGYBETŰ!

ad 56.

57.
ÉLJEN A TÜNTETŐTÁBLA MINT
HARSOGÓ TÁBLAKÉP-FORMA!

ad 57. A nagyatádi mű műfajának definíciója, egyszersmind a táblakép-műfaj „megőrizve meghaladása”: „tábla mint kép” vagyis „táblakép”.

58.
TAVALY MÚLTAM: PAUER 77
                                   PAUER 78

ad 58. A 49 demonstrálása: „PAUER 78” kétségtelen bizonyítéka a „PAUER 77”-nek. Ugyanakkor „szignatúramű”, amilyent már Pauer az 1970-es évek elején is csinált.

59.
ÁLMOMBAN SZENVEDNI LÁTTAM
MAGAM ÉS ZOKOGTAM AZON
HOGY SZENVEDEK ÁLMOMBAN

ad 59. Ugyanaz, mint 33, csak kisbetűvel

60.
HA A VÍZ SZÓT KIEGÉSZÍTJÜK EGY
Ü BETŰVEL A KÖVETKEZŐKÉPP
EJTHETJÜK KI ÜVÍZ
VÜÍZ VÍÜZ VÍZÜ
HA KÉT Ü BETŰVEL EGÉSZÍTJÜK KI
AKKOR ÍGY…!
ÜÜVÍZ ÜVÜÍZ VÜÜÍZ VÜÍÜZ
VÍÜZÜ ÜVÍZÜ (ÜVÜÍZ2) VIZÜÜ
HÁROM Ü-VEL MÉG ÉRDEKESEBB

ad 60. Elhiszem, de számomra a kísérlet közömbös.

61.
JAJ HATALMAS SEMMISÉG!

ad 61. Úgy látszik, a „semmi” problémája mégis nagyobb, mint azt a 19-nél gondoltuk.

62.
A FESTMÉNY ÁLCÁZOTT VÁSZON

ad 62. A pszeudó-elv egyik kimagaslóan szép megfogalmazása. Eszerint a 41-nél említett „papírra festett papírok” hordozója is álcázva van, hasonnemű álcával. A gondolatmenetben benne rejlik a ready made egyszerű használati tárggyá „visszacsinálásának” lehetősége is, mellyel az utóbbi időkben Georges Brecht, Szentjóby Tamás és Erdély–Major–Jovánovics foglalkoztak („Major János kabátja”). Maga Duchamp is megpendítette ezt a lehetőséget: „reciprok ready made”: egy Rembrandt mint vasalódeszka.

63.
HA ISMERED A MŰVÉSZET HELYZETÉT
MŰÉRTŐ VAGY

ad 63. Az első pszeudó-manifesztumban olvashatjuk, hogy a pszeudó a művészet helyzetéről szól. A pszeudó értője tehát műértő. (Mű-értő, azaz ál-értő, nem igazi értő.)

64.
CSAK A VÉDETT MŰVEK
MARADNAK FÖNN?
JELENTÉSÜK A VÉDETTSÉG.
A TÁMOGATOTT MŰVÉSZET
VALAMILYEN KISEBB
ÉRDEKKÖZÖSSÉG SZOLGÁLATÁNAK
NYERI MEG A TÖMEGÍZLÉST.
ÉN SZABAD HÍVEKET TOBORZOK,
TÁMOGATÁST KÉREK A
TÁMOGATOTTAK ELLEN.

ad 64. „Védettség” muzeológiai és társadalmi értelemben egyaránt. A támogatott művész helyzete olyan, mint egy védőőrizetesé.

65.
MINDENKINÉL NEM
LEHETEK HÜLYÉBB!

ad 65. Így igaz!

66.
ELEMEZZÜK SZOCIALISTA
REALISTA MÓDSZEREINKKEL
VASARELY MESTER MŰVÉSZETÉT,
AZT A KÁPRÁZATOS VILÁGOT,
MELYET MUNKÁIBAN MEGTEREMTETT.

ad 66. Pauer pszeudója elkötelezett művészet, mely pszeudó-effektusok segítségével mutat rá a valóság és a látszat ellentmondásaira. Vasarely kétségkívül látszatvilágot („káprázatot”) teremt, de a valóság és a látszat elkülönítésének szándéka nélkül. Ha Pauer elemezné Vasarelyt, azaz létrehozna egy pszeudó-Vasarely művet, ebben a látszat és a látszat látszata egyesülne egy újabb típusú, elkötelezett (szocialista realista) látszatban.

67.
NE FIRKÁLJANAK ÖSSZE

ad 67. Ezt nem a művész, hanem a mű kéri

68.
KELL EZ NEKÜNK
ELVTÁRSAK!?

ad 68. Itt kell végiggondolnunk, ki mondja a szöveget!? A művész, a közönség, a tábla vagy egy ellenőr? Szerintem az ellenőr, a helyzet mégis bonyolult. Az ellenőr éppen ezt a mondatot szeretné mondani, amikor a táblára esik a tekintete, s meglepődve tapasztalja, hogy az ő véleményét valaki már megfogalmazta előtte. Ilyen helyzetben – mivel jó taktikai s nem kevés humorérzékkel megáldott ember – inkább nem szól semmit.

69.
ESEMÉNYTERV
(KIOSZTOTT CÉDULÁKON A
SZEREPLŐK SZEMÉLYNEVEI,
PL. JEGYELLENŐR
        DISZPÉCSER
        DIÁKLÁNY STB.)
ESEMÉNYTERV

ad 69. Event-instrukció.

70.
FÖNTRŐL A DOLGOK!

ad 70. A „fönt” köznapi értelme: a táblák leolvasási iránya, de gondolhatunk transzcendentális irányjelzésre is.

71.
AZT HITTEM NEM MERI MEGMONDANI
AMIT HITTEM…
VAGY ZACIBA TETTE ÉS AZÉRT…?
A TEKINTÉLYURALOM MEGZAVARO-
DOTT MELLÉKÁLDOZATAI
(KORRIGÁLNI!!)

ad 71. A mondatot kell korrigálni vagy azt, amire vonatkozik?

72.
CSAK HA MINDEGY HOGYAN
SZÓLÍTJÁK AKKOR NE
KÉTELKEDJEN ABBAN HOGY
IGAZAT MONDTAK
ÖNKORREKCIÓ
(VAGY CSODÁLAT TISZTELET
HÓDOLAT STB.)

ad 72. Az igazmondás nem kötődik formaságokhoz. (És az elegancia? Vö. 51.)

73.
.! TESSÉK SZÁMOLNI VELEM!

ad 73. Az egész mű másról sem szól, mint a grammatikai modusok (felszólítás, kérdés stb.) érvényesítéséről a képzőművészetben.

74.
ÁLKIÁLLÍTÁS KÉPEI
MŰCÍMMŰVEK

ad 74. Pszeudóprogram. A „műcímmű” többértelműsége!

75.
IKERKÉPMŰ
KÉPEGZISZTENCIÁLIS
PROBLÉMÁK
(BEKERETEZETT
BEKERETEZETLEN)

ad 75. Mint 74. – A szabadság egzisztenciális probléma, a bekeretezettség képegzisztenciális probléma.

76.
A FINOMÍTÁS AZONOS LÉPTÉKŰ
DOLGOK FELISMERÉSE
PL. FASZOBOR-FARAGÁS

ad 76. Addig faragom a szobrot, míg azonos léptékűvé válik azzal, amit faragni akarok.

77.
BEKERETEZETT KÖNYV
NEM NAGY ÜGY
KÚSZÓNÖVÉNY KÉPEN
ÜZLETIES

ad 77. A könyv egzisztenciális problémája a kötés (előoldal-hátoldal), ez az ő bekeretezettsége. Ha még külön keretbe is tesszük, képzőművészeti alkotás lesz belőle. Viszont a kúszónövény keretben nem üzleties, hiszen kibújhat a keret alól.

78.
ÁTLÁTSZÓ KÉP

ad 78. Átlátszó kép: minden pszeudó-alkotás. Prototípusa az ablak, majd Marcel Duchamp „Nagy Üveg”-je.

79.
PATHOSFORMEL

ad 79. „Pathosformel” = pátoszképlet, pátoszformula. A kifejezést Aby Warburg német művész vezette le a görög művészetből; érzelmeket, helyzeteket kifejező séma, többnyire egy testtartás, mely újra meg újra felbukkan a művészettörténet során. Pauer a fogalmat újraértelmezte és pszeudó-előadásai alkalmával mutatta be változatait.

80.
AZT ÁBRÁZOLOM AMIT GONDOLOK
NEM AMIT LÁTOK

ad 80. Ehhez minden művésznek joga van. Másrészt, ha összevetem a 30-cal, kitűnik, hogy ez maga a pszeudó, ha pedig az 50-nel, akkor ez a virtualitáshoz kötődik.

81.
ÉLJENEK A VONALAK A FÉNYEK
AZ IDEAIRODALOM

ad 81. Engem a kitétel Tamkó-Sirató villanyverseire emlékeztet.

82.
A PERSPEKTÍVA A TÉRÁBRÁZOLÁS
KIVÉNHEDT MÓDJA
ÉLJEN AZ ANAMORFÓZIS!

ad 82. Nem szerencsés a megfogalmazás. Az anamorfózis is a perspektíva alesete, ráadásul szintén kivénhedt (ha nem is lehasznált): legalább XVI. századi.

83.
A LÁTÁS NAGYSÁGÉRZETE

ad 83.

84.
MEGFELELŐ ZENÉT TERMÉSZETESEN!

ad 84.

85.
SZOBORCSOPORT MENTŐAUTÓVAL

ad 85. Hallatlanul erős kép. Beletartozik-e a mentőautó a szoborcsoportba vagy sem? Ha igen, lásd például Kienholz vagy Beuys, ha nem, kiért jött? A szobrászért vagy a szobrokért? (Folytatás: szoborkórház, szobortemető?) Esetleg: a műalkotás mint baleset?

86.
TELEFONHÍR: (CSÖRGÉS)
CSEND MOZDULATLANSÁG
SÖTÉTSÉG (CSÖRGÉS)
HALKULÓ MAJD ERŐSÖDŐ
DERENGÉS
TELEFONNAL A KÉZBEN
TÖBBSZÖR RÁGYÚJTANI
(MINDENFÉLEKÉPPEN)

ad 86. Ismét hasonlóság egy Georges Brecht-féle eventtel (de valószínűleg pathosformelekkel tetézve.)

87.
NE RAJZOLJ!

ad 87. Nem tudom elfogadni.

88.
KIEGÉSZÍTEM ÖNT EGY GONDOLATTAL
KÉPZELJE EL HOGY E HATALMAS
MINDENSÉGBEN ÖNÖN KÍVÜL SENKI DE
SENKI NEM ÁLL E PILLANATBAN AZON
A HELYEN AHOL ÖN ÁLL

ad 88. Remekül kicirkalmazott „hatalmas semmiség” (vö. 61). Ugyanakkor rímel Pauer egy korábbi munkájára, a „Halványlila képre”: Önnek halványlila fogalma sincs arról, hogy én most hol vagyok stb. Protézismű.

89.
AZ ELMÉLYEDÉS HATÁROS AZ
ÁLOMMAL
AZ ELMÉLYEDÉS ÁLOMHATÁRAI

ad 89. Az álom felől nézve az álomhatár az ébrenlét által megvont vonal; az ébrenlét korlátok közé szorítja az álom szabadságát. (Már álmodni sem szabad?)

90.
A VÉGÉNÉL EGY HATALMAS
FEKETE MACSKAFEJ

ad 90. Sok minden végénél lehet macskafej: az áloménál, az ágyénál, sőt, a macska egyik végénél is(!).

91.
ELTÜNTETNI NAGYÍTÁSSAL!

ad 91. Addig nagyítani (egy fényképet), amíg a kép el nem tűnik. Minél nagyobb, annál jobban fogy.

92.
CÍM:
EGY ÖSSZEPILLANTÁS HOSSZÚ
TÖRTÉNETE

ad 92.

93.
MEKKORA REMEGÉS
A RÉSZ HALÁLFÉLELME AZ EGÉSZTŐL
(A TÉR RÁCSOS SZORÍTÁSÁBAN REMEGŐ
RÉSZECSKÉK CSAK ROBBANÁSOKAT
LÁTNAK.)

ad 93.

94.
DE FIGYELNEK RÁM EGYÁLTALÁN!?

ad 94. Tételezzük fel, hogy a táblák összessége egy szónoklat.

95.
HOGY KI VOLT KÖZÜLÜNK
A LEGÜGYESEBB
A BELÜGYESEK A MEGMONDHATÓI..

ad 95.

96.
AKI CSENDET TEREMT OLYAN KÖRÜL-
MÉNYEKET AKAR MELYBEN KÉPTELEN-
SÉG BÁRMEKKORA KIÁLTÁST IS MEG-
HALLANI!

ad 96. Gumiszoba. Bele lehet őrülni.

97.
JÖVŐD CSAK AKKOR VAN AMIKOR MÉG
NINCS!

ad 97. Ugyanaz, mint 2, csak jövő időben. Jövő azonban nincs (no future).

98.
ÉRTSÉK MEG A
HÁT-MITTUDOMÉNJEIMET IS

ad 98. Hogy lehet ilyesmit követelni? Csak!

99.
SZÜLETÉSI BIZONYÍTVÁNYOM IS VAN
ARRÓL HOGY ÉLEK

ad 99. Ez még nem jelent semmit. Egy magánnyomozótól, aki a Kennedy-gyilkossággal kapcsolatban szimatot kapott, ellopták az összes igazolványait. A nyomozó megszűnt létezni

100.
A BEGYAKORLOTT MOZDULATOKAT
CSELEKVÉSEKET NÉHA NEM ÁRT
IRREÁLIS SZERKEZETEKKÉ BONTANI
VAGY AZ ÖSSZEÁLLÍTÁST VAGY A
BONTÁST A MEGSZOKOTTÓL
ELTÉRÍTENI

ad 100. A pathosformel technikája.

101.
MIFELÉNK TÉLEN TÁJSZERŰEK
A SZELEK

ad 101. Nem a szél festi alá a tájat, hanem fordítva. A tájjal lehet festeni – például tájat, de akár festéket is. (Égetett sziéna: sziénai tájjal festett festék.)

102.
HA TETSZEL IS CSAK SZÉP VAGY

ad 102. Szép ugyan, mégis tetszik!

103.
SZOMBAT TÜNDE VASÁRNAP PÜNKÖSD
LÁTOD KLOTILD A RIGETAMIN VIRÁGZIK
ILYENKOR JÚNIUSBAN NEM A TÖK

ad 103.

104.
HATALMAS VÁGYUNK TELJESÜLJ!

ad 104.

105.
KÉPKÖLTÉSZETET!

ad 105. Csaknem azonos a 35-tel. Az ottani „képszerű költészet”-tel szemben itt azonban a „képköltészet” pusztán akusztikai alapon magában hordozza a népköltészet lehetőségét.

106.
A PLAKÁTOKRÓL NEM ÁZIK LE
PETŐFI ARCA
AZ ESŐS TAVASZBAN NEM SÁPAD EL
LASSAN A ROSSZ FESTÉK A TŰZŐ
TAVASZBAN
(MINT AHOGY ELŐJÖN A
KÉP A HÍVÓBAN
CSAK VISSZAFELÉ)
MERT NINCS KIRAGASZTVA!

ad 106. Felmerül egy sci-fi fényképész lehetősége, aki a jelenből kiindulva, visszafelé, a múltnak dolgozik. Ma elkezdi előhívni a halványuló Petőfi-képet, s valamikor az 1840-es években fejezi be. Később azonban sajnálatos módon kiderül, hogy még film sem volt a fényképezőgépében (a halvány képet ki sem ragsztották!).

107.
CÍMEK!

ad 107. „Címek!” Vonatkozhat az összes többi feliratra, de lehet, hogy csupán a művész emlékeztető feljegyzése, saját maga számára.

108.
AKUSZTIKA
SZÜLETŐ AUTÓBERREGÉS
ELHALÓ AUTÓBERREGÉS
FOLYAMATOS AUTÓBERREGÉS
ÖRÖKÖS AUTÓBERREGÉS
AZ AUTÓBERREGÉS MINT OLYAN
AUTÓBERREGÉS AMELY HALLHATAT-
LAN
MŰCÍM-MŰ
EGY ERDŐBEN LÁTTALAK ELTŰNNI
KLOTILD DE NEM LEHETSZ MESSZE

ad 108.

109.
PÉNZÁTADÁS KÉZFOGÁSSAL
(GYAKORLANDÓ)

ad 109. Bevett gyakorlat. Ha ready-made-ként tekintjük, társadalomkritikai event lesz belőle.

110.
MINÉL NAGYOBB VALAMI
ANNÁL MESSZEBBRŐL LÁTSZIK
KICSINEK

ad 110. Még messzebbről viszont eltűnik. Akár a távolságot fokozzuk, akár a nagyságot, ugyanaz az eredmény. Vö. 91: „Eltüntetni nagyítással.”

111.
A NAPOK „ÖSSZEÉRNEK”!

ad 111. Közhely, de az idézőjel elővigyázatosságra mint. Képzeljünk el például egy sereg napot, mely egy évvé érett össze!

112.
KÉSZÍTSEN DÍSZTÖKBŐL IS
MŰMELLET!

ad 112. Ha a tökön bekarcolt népművészeti motívumok is találhatók, nem lesz szükség külön tetoválásra.

113.
MINDEN VISZONYLAGOS
PUSZTULÁS ÁTÉLÉSE
VASDERESEN

ad 113. Ez azt jelentené, hogy amennyiben az egyén pusztulása egybeesnék a totális pusztulással, a kettő kioltaná egymást?

114.
A HAMISÍTVÁNYOK EGY BIZONYOS
NÉZŐPONTBÓL
VALÓDINAK LÁTSZANAK

ad 114. Vagyis minden hamisítvány valódi az anamorfózis révén.

115.
FÓLIADIA
FÓLIADIA
FÓLIADIA

ad 115. Mivel minden dia fólia, a fóliadia diadia.

116.
VAN TELEFONJA?!

ad 116. Van: 882–209. (Telefon nélkül nem élet az élet, mint ahogy születési bizonyítvány nélkül sem, de lehet, hogy telefon nélkül kezdődik az igazi élet.)

117.
ÁLMODÓ ÉJ
LASSAN MEGVILÁGOSODIK
KLOTILD

ad 117. „Álmodó éj”: a magyar nyelv sajátossága folytán nem lehet pontosan tudni, hogy ez esetben az éj álmodik-e vagy mi álmodjuk az éjt, esetleg, hogy az éj álmodásra való. Hasonló a probléma a tüntetőtáblával is: tüntet-e a tábla vagy tüntetésre való?

118.
STABELLÁRIUM
(DÍSZES ÁLLÓ ÖBLÖS TÁRGY)

ad 118. mint 11.

119.
EGY DARAB HALÁLOS DÖBBENET:
KVINK HU I HUI HUJ!
KVINK HU I HUI HUJ!
KVINK HU I HUI HUJ!
NEM TUDOM HOGY KELL-E ITT NEKEM
EGY ILYEN KALAND

ad 119. (Külön ki kellene gyűjteni az akusztikai táblákat, de legyen ez egy muzikológus feladata.)

120.
A HALÁLTÓL SZÖKVE KELL…

ad 120. Nem kell, sem így, sem úgy…

121.
BIHAR LESZ EGYETLENEM!

ad 121.

122.
MESÉLTMŰ!

ad 122. Vonatkoztatható magára a nagyatádi műre, hiszen legenda lett belőle.

123.
ÖTLETDEVALVÁCIÓ!

ad 123. Minél több a felirat, annál értéktelenebbek az egyes ötletek?

124.
A FEKETE FÉNYES PUHA
BŐRDARAB OTT HEVERT
A FEHÉR PÁZSITON ÚGY
HOGY EGYIK CSÜCSKE
BELEÉRT A NIKKELPATAKBA
ÜNNEP ÜLT RÁ ELŐSZÖR

ad 124. Kicsit kassákos.

125.
SZERETKEZÉS ÜNNEPPEL
ALSÓVILÁGÍTÁSBAN

ad 125. Nagyon erotikus, különösen ha a 124 ünnepével vetjük össze.

126.
ÁLPERSPEKTÍVA
(MÉLYSÉGÉLESSÉG!)

ad 126. Minél nagyobb a blende, annál kisebb a mélységélesség. Az álperspektíva a fényképezésnek ezt a fogyatékosságát hivatott leküzdeni. Maximális mélységélesség (látszata) maximális lencsenyílásnál is!

127.
HALLGATÁSOK
GYEREKHANGOK
INCSELKEDÉSEK
NEVETGÉLÉSEK
STB.

ad 127.

128.
ELLENTÉTPÁROK
Ő AZT MONDTA NEKEM
ÉN AZT MONDTAM NEKI

ad 128. Erre csak azt tudom mondani neked: „te” vagy „én” (szabálytalanul váltogatva). Te is mondd ezt nekem, majd csak megegyezünk valahogy.

129.
ESEMÉNYTERV
CSELEKVÉSEK
ÉS ARRA GONDOLTAM…
ÉS ARRA GONDOLT!
TÖRTÉNÉSEK:
ÉS EZT CSINÁLTAM…
ÉS EZT CSINÁLTA!
KONKLÚZIÓK:
ÉS AZT HISZEM…
ÉS AZT HISZI!

ad 129. Ha ti ketten, a 128 szereplői megegyeztetek, kiderül, hogy én már korábban arra gondoltam, hogy ti vagytok ő, aki arra gondolt…!


Érmezei Zoltán: Éljen a tüntetőtábla-erdő, mint
Beke László: Kommentárok Pauer Gyula „Tüntetőtábla-erdő”-jéhez
Szőke Annamária: (Tüntető)táblaerdő. Pauer Gyula művének részleges rekonstrukciós kísérlete