ARTPOOL'S FLUXUS LIBRARY - ARTPOOL FLUXUS KÖNYVTÁR

Jochen GERZ
(Bibliography available for research)

Gerz, Jochen: Les livres de gandelu, Édition Yellow Now, Liège, 1976, ca 100 p., ill., b&w

Gerz, Jochen: [Endlich kamen...], in: Erlhoff, Uta - Michael Erlhoff - Lutz Jörgens (eds.): Neue Musik, Zweitschrift, No. 2, 1976 September, 88-97.

Kunz, Martin – Jochen Gerz (eds.): Jochen Gerz. Come on Over to the Dark Side. Arbeiten aus verwandten Bereichen 1961-79, Kunstmuseum, Luzern, 1979, ca 200 p., ill., b&w

Molderings, Herbert: Life Is No Performance: Performance by Jochen Gerz, in: Battcock, Gregory - Robert Nickas (eds): The Art of Performance. A Critical Anthology, E. P. Dutton Inc., New York, 1984, 166-180.


Artpool´s Fluxus Library / Artpool fluxus könyvtár
General books, special issues or catalogs / Általános könyv, katalógus, folyóirat különszám
General articles, essays / Általános folyóiratcikkek, tanulmányok
Artists´ bibliographies / Művész-bibliográfiák
Publications about Fluxus in Hungarian / Magyar nyelvű fluxus bibliográfia