2001 - THE YEAR OF IMPOSSIBLE - AT ARTPOOL · A LEHETETLEN ÉVE

study exhibition about the Hungarian relevancies of international Fluxus and Concept Art
IMPOSSIBLE REALISMLEHETETLEN REALIZMUS
tanulmányi kiállítás a nemzetközi fluxus és concept art magyar vonatkozásairól
Elképzelés projekt - Pauer
SZENTJÓBY Tamás

dokumentum

Mint a bűnesetek bázisaként szolgáló a/, b/ és c/ ready-made-ek bizonyítják 1971. október 27-én az a/r.m. 30. oldalán a Vegyes rendelkezések rovatban szereplő 15. bekezdés tiltó rendelkezését szerző előre megfontolt szándékkal megszegte. A tiltó rendelkezés szövege: A személyi igazolványról vagy annak adatairól hiteles másolatot készíteni tilos.
Szerző az említett nap délutánján a Rákóczi út 80. szám alatti Ofotért Fotóáruház fénymásoló berendezésén egy ismeretlen személyazonosságú bolti alkalmazott közreműködésével az AU - IV.914887 számú személyazonossági igazolványának 2. és 3. oldalát lemásolta. Ezzel a tettével egyfelől a Vegyes rendelkezések 15. bekezdése által tiltott bűnt megvalósította, másfelől a kiszolgáló személyt - kihasználva annak jóhiszeműségét - bűnrészesévé tette. Ezt bizonyítja az a tény, hogy a másolat elkészítése előtt szerző a kiszolgáló személytől többízben is megkérdezte, a fénymásoló készüléken történt másolat hitelesnek tekinthető-e s erre ő igenlő választ kapott.
Az eseménysor további leírása, mely tárgyalja a második bűnesetet: Szerző az a/r.m.-ről készült fénymásolat árát /6 Ft/ az említett kiszolgálószemély utasítására az üzlethelyiség egy távolabbi pontján felállított kasszánál befizette, majd elismervényt kért. Szerző ezen elismervényt - Közületi blokk, 7500-as sorszámmal - b/r.m.-nek tekinti. Ezen b/r.m.-del szerző visszatért a fénymásoló berendezéshez és egy másolatot készíttetett róla. /mellékelve/ Szerző a b/r.m.-ről készült fénymásolat árát /6 Ft/ a kiszolgáló személy felszólítására a kasszánál befizette, majd egy elismervényt kért. Szerző ezen elismervényt - Közületi blokk, 7504-es sorszámmal - c/r.m.-nek tekinti. Ezen c/r.m.-del szerző visszatért a fénymásoló berendezéshez és erről is készíttetett egy másolatot /olyan módon, hogy a b/r.m.-ről készült másolat mellé helyezte s így egy közös papírra került azzal /mellékelve/./ Szükséges megjegyezni, hogy ez az az effektus, ami bizonyítja azt, hogy a mellékelt másolatok nem tisztán a b/ és c/ready-made-ről készültek, hiszen az a melléklet, amelyen a 7504-es sorszámú Közületi blokk, a b/r.m. másolata szerepel, nem a c/r.m. másolata mellett van, hanem a c/r.m. másolatának másolata mellett; tehát ez azt szándékozik jelezni, hogy a mellékletek a Kartoték-akció bűnre és eljárásra című műhöz csak mint alap járulnak hozzá vagy egyszerűen melléktermékek. A mű maga a bűneset és annak következményei. /Tehát a b/r.m. másolatáról és a c/r.m.-ről készült fénymásolat kifizetésére került a sor. Szerző azonban kihasználva a kiszolgáló személyzet figyelmetlenségét, azt még lazítva olló-kéréssel és kisebb babrálási aktusokkal, anélkül, hogy a harmadik másolat díját kifizette volna, kiment az üzlethelyiségből. Ezzel valósította meg a fentebb jelzett második bűncselekményt.
A Kartoték-akció bűnre és eljárásra című mű folytatását szerző a belső életében realizálja. Tekintettel azonban arra a tényre, hogy szerző minden egyes másolat alkalmával kifogásokat emelt az elkészült másolatok minősége ellen s így a selejt példányok a leltár követelményei szerint az üzlet tulajdonában maradtak, szerző számolhat azzal, hogy az Ofotért Fotóáruház vizsgálatot indít a pénztár hiánya miatt. Ekkor a sorszámmal ellátott Közületi blokk pénztári indigós másolatai jó nyomra vezethetik az Ofotért alkalmazottait s nem lesz nehéz megtalálni szerzőt, hiszen az a/r.m.-ről készült fénymásolás során 4 kevéssé jó minőségű példány is készült, melyeket szerző nem vett át s így az üzlet birtokában maradtak.
Abban az esetben, ha vizsgálatot indítanak, az első bűntény is lelepleződik. Számolni lehet azonban azzal is, hogy a leltári ellenőrzés során olyan személy kezébe kerülnek az a/r.m.-ről készült másolatok, aki tisztában van az erre vonatkozó tiltó rendelkezéssel. Így tehát az első bűneset kiderülésére kétszer akkora lehetőség van, mint a másodikra, hiszen az elsőhöz két úton, a másikhoz csak egy úton lehet eljutni. /Ez természetesen csak akkor igaz, ha mindkét utat azonos léptékűnek, értékűnek vesszük./
A Kartoték-akció bűnre és eljárásra című mű tehát a leleplezésig illetve az elévülésig érvényes, beleértve a lelkiismeretfurdalás és önvád elévülését is.
A szerző által a benső életben realizált folytatást az teszi különösen kínzóvá, hogy képtelen eldönteni, hogy az első bűneset mikor évül el. A bűneset elkövetését követő meghatározott időben, vagy az a/r.m. érvényt vesztését követő meghatározott időben-e? Szerző azonban mindenképp kötelezettséget vállal arranézve, hogy a esetleges eljárás dokumentumait e mű tartozékának tekintse, azokat ready-made-ekként fogja fel és fénymásolásukhoz, a melléklet kiegészítése céljából, ragaszkodik.
Abban az esetben, hogy ha a Kartoték-akció bűnre és eljárásra mű dokumentumai az eljárás elmaradása vagy elévülés miatt nem csatolhatók, szerző a mű címének megváltoztatásához való jogát fenntartja.

Budapest
1971. okt. 27. Szentjóby Tamás
AU-IV. 914887

vissza az első lapra

AKNAI Tamás, ATTALAI Gábor, BAK Imre, CSÁJI Attila, CSIKY Tibor, DONÁTH Péter, ERDÉLY Miklós, GULYÁS Gyula, HENCZE Tamás, JOVÁNOVICS György, LAKNER László, LEGÉNDY Péter, MAJOR János, MÉHES László, SZENTJÓBY Tamás, TÓT Endre, TÜRK Péter, URBÁN János, [kezdőlap]