Jerome Rothenberg: Új modellek, új nézőpontok jegyzetek a performance poétikája elé

(jegyzetek)

A fordítás alapjául szolgáló szöveg forrása:

Rothenberg, Jerome, New Models, New Visions: Some Notes Toward A Poetics of Performance, in Performance in Postmodern Culture, szerkesztette Michel Benamou, Charles Caramello, Coda Press, Milwaukee, Wisconsin, 1977, 11-18.

Életrajz:

Rothenberg, Jerome (1931) - amerikai költő, műfordító, kiadó, az etnopoetika kifejezés megalkotója. Egyetemi tanulmányai után 1953 és 1955 között az amerikai hadsereg tagjaként Németországban állomásozott. Hazatérte után jelentek meg első fordításai németből, amelyeket 1959-ben a New Young German Poets kötet követett. 1956 és 1959 között doktorált a Colombia Egyetemen. 1958-ban megalapította Hawk's Well Press kiadót, majd 1959-ben a Poems from the Floating World című folyóiratot, amelyben az e kötetben említett írók közül Jackson MacLow, Robert Duncan és Gary Snyder is publikált. A folyóiratot 1965-ben a David Antinnal közösen szerkesztett Some/Thing váltotta fel. Az 1960 óta számos egyetemen folytatott oktatói, valamint a több önálló kötettel is fémjelzett költői működése mellett a "primitív" és a modern költészet közötti összefüggéseket kutatta, s ennek eredményeként jelent meg 1968-ban a Technicians of the Sacred című, a primitív és archaikus költészetet egybegyűjtő antológia, énekek, képversek, hangköltemények, álmok és látomások, valamint rituális események leírásaival. Az elkövetkező években Rothenberg az amerikai indián költészet kutatásával és fordításával foglalkozott, és kifejlesztette az általa "totális fordításnak" nevezett módszert. 1972-ben Shaking the Pumpkin: Traditional Poetry of the Indian North Americas címmel jelentette meg második antológiáját, amely az indián költészet iránti érdeklődésének eredménye, akárcsak az Alcheringa című, 1970 és 1975 között Dennis Tedlockkal közösen szerkesztett, kifejezetten az etnopoetikának szentelt folyóirat. George Quashával 1974-ben publikálta az America a Prophecy című antológiát, amelyben az amerikai költészet kultúrákon átívelő múltjának és jelenének újrafogalmazására tett kísérletet. Ezzel párhuzamosan több kötete jelent meg a hetvenes évek első felében a lengyelországi zsidóság világát feldolgozó verseiből. 1978-ban Harris Lenowitz-cal és Charles Doriával közösen szerkesztette az A Big Jewish Book: Poems and Other Visions of the Jews from Tribal Times to the Present című könyvet, amelyben a zsidó költészet és a zsidó hagyomány misztikus és mágikus oldalának összefüggéseit hangsúlyozta. Legutolsó nagy antológiája, amelyben az etnopoetika fogalmának széles körű felvázolására törekedett Vicótól, Blake-től, Thoreau-tól és Tzarától kezdve a közelmúltbeli és kortárs költőkig (Olson, Eliade, Snyder stb.) bezárólag, a Diana Rothenberggel közösen szerkesztett Symposium of the Whole: A Range of Discource Toward an Ethnopoetics, amely 1983-ban jelent meg. Magyarul: három vers, in A létezés hálói. Amerikai költők versei Kodolányi Gyula műfordításában, Európa, Budapest, 1990, 131-132.

A tanulmányban előforduló nevek abc-sorrendben:

Antin, David (1932) - amerikai (USA) költő, kritikus, performance-művész. Természettudományi és nyelvészeti tanulmányok után 1955-től foglalkozik költészettel, 1964 óta művészetkritikával, kezdetben az Art Newsban és Artforumban publikált. A hatvanas évek végén négy évig az UCSD (University of California, San Diego) Mandeville Art Gallery igazgatója, 1972-től rendszeresen tanít ugyanezen az egyetemen. Szerkesztőként több vállalkozásban is közreműködött, többek között a Jerome Rothenberg szerkesztette Alcheringa című etnopoétikai folyóiratban is a hetvenes évek első felében. Magyarul Idegen az ajtóban, in Idegen az ajtóban. Újfajta jelölési rendszerek a huszadik század második felének művészetében és irodalmában, szerkesztette, fordította és az előszót írta Koppány Márton, Források a XX. század művészetéhez, Artpool-Balassi Kiadó, Bp., 1999, 11-33.

Auden, Wystan Hugh (1907-1973) - angol születésű amerikai költő, 1939-ben költözött az USA-ba, ahol több egyetemen tanított, majd a II. világháború utáni években Bécs környékén telepedett le. Korai költészetében Thomas Stearns Eliot hatása érvényesült, valamint baloldali beállítottságnak megfelelően a társadalmi problémák iránti érdeklődés. A harmincas évek végétől elvontabb, filozofikusabb hangvétel jellemezte költészetét, egyfajta "klinikai" módszerrel az ember általános helyzetét, állapotát vizsgálta. Magyarul önálló kötetei: Achilles pajzsa. Válogatott versek, Európa, Bp., 1968; Válogatott versei, Kozmosz, Bp., 1980.

Burchfield, Charles E. (1893-1967) - amerikai (USA) festő, akvarellista. Realista vidéki táj- és életképek mellett képzeletbeli, fantasztikus tájképeket festett.

Cage, John (1912-1992) - amerikai (USA) avantgarde zeneszerző. A harmincas évek első felében többek között Arnold Schönbergnél tanult. 1936-1938 között Seattle-ben tanított, s ekkor kezdett együtt dolgozni a táncos és koreográfus Merce Cunninghammel. 1939-től kísérletezett "preparált zongorával", magnóval és rádióval a hagyományos európai zene keretein való túllépés érdekében. A negyvenes években a zen-buddhizmus és más keleti filozófiák hatására alakította ki felfogását, miszerint minden hang potenciálisan zenei, s a zene a természeti folyamat része. Ennek a jegyében értelmeződnek alkotói módszerei: indeterminizmus a hangszerek, az előadók száma, a hangok hosszúsága tekintetében, a véletlen elven alapuló szerkesztés, a zeneszerző személyiségének kiiktatása. 1956-1958 között a New York-i New School of Social Researchön kísérleti zeneszerzést tanított, számos tanítványa később a Fluxus tagja lett. Magyarul Meg kell teremteni a szóbeli kommunikáció új formáját (Interjú), Két jegyzet a táncról, in Krén K. - Marx J. (szerk.): A neoavantgarde, Gondolat, Budapest, 1981, 408-414; Nam June Paik: Napló, in Videóművészet, szerkesztette Bán András és Beke László, Népművelési Intézet, Bp., é. n., 109; A csend, válogatta Wilhelm András, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1994; A zene jövője - credo; A csend lényegéről; Silent environment, in Lengyel A. - Tolvaly E. (szerk.): Kortárs képzőművészeti szöveggyűjtemény, A & E '93 Kiadó, Budapest, 1995.190-194.

Duchamp, Marcel (1887-1968) - francia születésű művész, 1915 óta az USA-ban él. A kubistákkal, a dadaistákkal és a szürrealistákkal is kapcsolatban állt, de művészete az egyes irányzatoktól és csoportosulásoktól független volt. Az általa kitalált ready-made műfaja; asaját személye (Rrose Sélavy) és művei (Nagy üveg) köré épített mítosz; műveinek spekulatív/gondolati jelentése és az idea, az elképzelés előtérbe helyezése aművészetben, valamint az úgynevezett művészeti élettől való távolságtartás Duchamp életművének azon aspektusai, amelyek mind a mai napig foglalkoztatják a művészeket. A szövegben az R. Mutt feliratú, Forrás címmen ismert piszoárra történik utalás, amelyet Duchamp 1917-ben a New York-i Society of Independent Artists (Független Művészek Társasága) zsűrimentes kiállítására küldött be, amelynek egyik alapító és igazgatósági tagja volt. A vezetőség azonban a művet kizsűrizte, így Duchamp lemondott vezetőségi posztjáról. Magyarul Apropo "Ready made", Rrose Sélavy, Férfiak tükör előtt, "Tartomány, melyen nem uralkodik az idő és a tér." J.J. Sweeney beszélget Marcel Duchamp-nal, Új Symposion, 1984/10, 27-31; A teremtő aktus, Létünk (Újvidék), 1985/2, 333-334; in Médiatörténeti szöveggyűjtemény, I, összeállította Peternák Miklós, Magyar Képzőművészeti Főiskola-Barabás Ilona Kft., Bp., 1994, 7, és in Lengyel A. - Tolvaly E. (szerk.): Kortárs képzőművészeti szöveggyűjtemény, A & E '93 Kiadó, Budapest, 1995.24-25; Az eltűnt idő mérnöke. Beszélgetések Pierre Cabanne-nal, Képzőművészeti Kiadó, Bp., 1991; Apropó ready-made, Időtől és tértől független területek (Interjú J. J. Sweeney-vel), in Lengyel A. - Tolvaly E. (szerk.): Kortárs képzőművészeti szöveggyűjtemény, A & E '93 Kiadó, Budapest, 1995.16-23; három írás, in Dadaizmus antológia, szerkesztette, jegyzeteket és utószót írta Beke László, Balassi Kiadó, Bp., 1998, 174-175, 177-181.

Duncan, Robert (1919-1988) - amerikai (USA) költő, irodalmár. Magyarul Tizenöt vers, in Szavak a szélbe. Mai amerikai költők (A háborús nemzedék), válogatta, az utószót írta és a kötet költőit bemutatja Kodolányi Gyula, Európa, Bp., 1980, 149-172.

Eliot, Thomas Stearns (1888-1965) - amerikai (USA) származású angol költő, drámaíró, kritikus, az úgynevezett imagizmus egyik képviselője. Nagy költeménye, az 1922-ben írt The Waste Land (magyarul A puszta ország, illetve Átokföldje címmel fordították le) jelentőségét a 20. századi költészetben Joyce Ulysseséhez hasonlítják. Magyarul versei és esszéi számos antológiában jelentek meg, önálló kötetben: Válogatott versek, Gyilkosság a székesegyházban, Európa, Bp., 1966; Koktél hatkor, Európa, Bp., 1967; Versei, Európa, Bp., 1978; Káosz a rendben. Irodalmi esszék, Gondolat, Bp., 1981; Versek - Drámák - Macskák könyve, Európa, Bp., 1986; Elveszett költemények, fordította, szerkesztette, a bevezetőt és jegyzetet írta Kappanyos András, Orpheusz, Bp., 1997.

Jabes, Edmond (1912-1991) - kairói születésű, francia neveltetésű költő, aki 1957-ben zsidó származása miatt emigrált Franciaországba. Fiatalon kezdett írni, tanácsadója és vezetője Max Jacob, akivel levelezett és 1935-ben személyesen is találkozott Párizsban. Közel állt a szürrealista költőkhöz, de a csoporthoz nem csatlakozott. 1959-ben publikálta első verseskötetét. Magyarul (Kereszt- és hossz-)metszetek. Edmond Jabes könyveiből Somlyó György fordításában és kommentárjaival, in Más(ik) - lét(e). Edmond Jabes, Athenaeum, 2. kötet, 4. füzet, 1995, 5-130; A kérdések könyve, Múlt és Jövő Kiadó, Bp., 1999.

Kaprow, Allan (1927) - amerikai (USA) művész. 1945-1949 között a New York Egyetemen építészetet, 1947-1948-ban Hans Hofmann-nál festészetet, 1950-1952 között a Columbia Egyetemen Meyer Schapironál művészettörténetet, 1956-1958 között a New School of Social Researchön tanító John Cage osztályában komponálni tanult. Az ötvenes évek első felében absztrakt expreszszionista képeket festő és a későbbi tevékenységét is a festészetből, elsősorban Jackson Pollock örökségéből levezető Kaprow első önálló kiállítása 1953-ban volt a New York-i Hansa Galleryben. 1956-ban ugyanitt kollázsokat állított ki, amelyeket egy vászonba vágott lyukakon keresztül lehetett megszemlélni. Kaprow művészetfelfogására jelentős hatással volt az amerikai filozófus, John Dewey, aki az esztétikai élmény gyökerét a mindennapi tapasztalatban kereste, John Cage, aki az előadás "körülményeit", a "külső" hangokat a zenemű részévé tette, véletlen műveletek alkalmazásával minimálisra csökkentette az alkotó szerepét a mű létrejöttében, valamint Cage zen buddhizmuson alapuló művészetfelfogása, amelynek végső konzekvenciája, hogy bármi lehet zene és bárki művész. Kaprow 1959-ben tartotta meg első happeningjét 18 happening 6 részben címmel a New York-i Reuben Galleryben. A happening kifejezés tőle ered, e műfaj eredetéről, céljairól és technikájáról legjelentősebb írása 1966-ban látott napvilágot Assemblages,s Environments, and Happenings címmel, amelyet a Harry N. Abrams Kiadó adott ki New Yorkban (magyarul Assemblage, environmentek & happeningek, Artpool-Balassi-BAE Tartóshullám, Budapest, 1998). Több mint hatvanra tehető publikációinak száma, amelyekből egy válogatást tett közzé Jeff Kelley (Essays on the Blurring of Art and Life, University of California Press, 1993). Magyarul még: Nyilatkozat, in Krén K. - Marx J. (szerk.): A neoavantgarde, Gondolat, Budapest, 1981, 314-316; Nyilatkozat,; Interjú Barbara Bermannal, in Kortárs képzőművészeti szöveggyűjtemény, jegyzet gyanánt, válogatta Tolvaly Ernő, szerkesztette Lengyel András, Tolvaly Ernő, A & E '93 Kiadó, Budapest, 1995, 88-94.

Kroeber, Alfred Louis (1876-1960) - a 20. század első felének legnagyobb hatású amerikai antropológusa. 1923-ban jelentette meg Anthropology című átfogó kézikönyvét. 1901-től 1946-ig a Kaliforniai Egyetemen (Berkeley) tanított, elsősorban a kaliforniai indián kultúráknak volt szakértője. Etnográfiai kutatásai mellett mint amatőr régész is tevékenykedett. Magyarul Jane Richardsonnal Három évszázad nőiruha-divatja, in Divatszociológia, válogatta és szerkesztette Klaniczay Gábor-S. Nagy Katalin, Membrán könyvek 8., Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Bp., 1982, 2. k., 175-189; A kultúra fogalma a tudományban, in Mérföldkövek a kulturális antropológiában, szerkesztette Paul Bohannan és Mark Glazer, Panem-McGraw-Hill, Bp., 1997, 159-187.

Lowell, Robert Traill Spence (1917-1977) - amerikai költő, kritikus. A Harvard Egyetemet otthagyva, Allan Tate-nál tanult a Kenyon College-ban, és áttért akatolikus hitre. A II. világháborúban lelkiismereti okokból megtagadta a katonai szolgálatot, s emiatt börtönbe került. A háború után egy művével megalapította a vallomásos (confessional) költészet iskoláját, nagy hatással volt olyan fiatal költőkre, mint Sylvia Plath, Anne Sexton és mások. 1968-ban Angliába költözött és haláláig angol egyetemeken tanított. Magyarul Közel az Óceán. Versek, válogatta és az utószót írta Osztovits Levente, fordította és a jegyzetet összeállította Orbán Ottó, Európa, Bp., 1972; ezen kívül több antológiában is jelent meg egy-egy verse, illetve tizenkilenc vers, in Szavak a szélbe. Mai amerikai költők (A háborús nemzedék), válogatta, az utószót írta és a kötet költőit bemutatja Kodolányi Gyula, Európa, Bp., 1980, 91-114; Történelem, válogatta, fordította, az előszót írta Orbán Ottó, Európa, Bp., 1983.

MacLow, Jackson (1922) - amerikai író, költő, zenész, képzőművész. 1939-1943 között a Chicagói Egyetemen filozófiát és összehasonlító irodalomtörténetet tanul. 1954-ben kezdett érdeklődni az aleatorikus alkotásmód iránt a költészetben, azenében és a színházban egyaránt. 1958-ban Cage tanítványa a New School for Social Researchön. The Marrying Maiden című darabját, amelyben maga is játszott és amelynek a zenéjét Cage mellett részben ő komponálta, 1960-ban aLiving Theatre mutatta be. A darab minden este változó előadását az I Chingre támaszkodva kockadobással határozta meg. 1961-ben Yoko Ono és Georges Maciunas AG Galériájában mutatta be egy másik aleatorikus darabját. 1963-ban Maciunas politikai felfogását veszélyesnek ítélte és kiválik a Fluxusból. La Mont Younggal közösen jelentetette meg a Maciunas tervezte An Anthology című uxus-kiadványt (New York, 1963). 1993 áprilisában Anne Tardossal volt közös bemutatója az Artpool Művészetkutató Központban. Magyarul A boldog születésnap, Anne, szótár-gathák., 5.2.3.6.5. A harmadik bibliai költemény, VOLT, 7(1993), március, 79.

Olson, Charles John (1910-1970) - amerikai (USA) költő, esszéíró. AWesley, a Yale és a Harvard Egyetemen folytatott tanulmányok és doktorálás után aktívan politizált. 1946-1948 között a börtönkórházban fogva tartott Ezra Pounddal állt intenzív kapcsolatban. 1949-ben jelent meg első verseskötete. 1948 őszétől Joseph Albers hívására került - kezdetben helyettes tanárként - a Black Mountain College-ba, amelynek 1951-tól állandó tanára, majd az iskola megszűntéig rektora volt. Híres tanulmánya, a Projective Vers (1950; magyarul A projektív vers, in Üvöltés. Vallomások a beat-nemzedékről, Európa, Budapest, 19823, 289-301) poétikai kiindulása lett az úgynevezett beat-nemzedéknek. Magyarul egy vers, in Somlyó György, Szélrózsa. Összegyűjtött versfordítások, Magvető, Bp., 1973, 2. k., 376; négy vers, in Szavak a szélbe. Mai amerikai költők (A háborús nemzedék). Antológia, válogatta, az utószót írta és a kötet költőit bemutatja Kodolányi Gyula, Európa, Bp., 1980, 27-45; Mert lesnek ránk a holtak (versek, fordította Kodolányi Gyula), Híd, 1982/2, 177-178; négy vers, in A létezés hálói. Amerikai költők versei Kodolányi Gyula műfordításában, Európa, Bp., 1990, 63-76.

Schechner, Richard (1934) - amerikai (USA) rendező, drámaíró. Grotowskinál tanult, s részben az ő módszereit alkalmazta az 1967-ben alapított a Performance Group nevű színházi csoportjában. Az úgynevezett environmentális színházról vallott nézetei sok vonatkozásban a happening alapelveivel egyeznek meg, egyik híres rendezése a Dionysos in '69 (Dionüszosz '69-ben), amelyet egy New York-i garázsban adtak elő. A The Tulan Drama Review (később The Drama Review) színházelméleti folyóirat szerkesztője, amely igen jelentős orgánuma volt a performance-művészetnek, 1965-ban külön számot szenteltek a happeningnek. A TDR-ben közölt szövegekből válogatásokat újabban egy Schechner által szerkesztett könyvsorozatban szándékoznak megjelentetni, amelynek első kötete 1995-ben jelent meg Happenings and Other Acts címmel (szerkesztette Mariellen R. Sandford, Routledge, London and New York). Magyarul A performance. Esszék a színházi előadás elméletéből 1970-1976, szerkesztette Bóna László és Bóna Adél, Múzsák, Bp., é. n.

Snyder, Gary Sherman (1930) - amerikai író, költő. Antropológiát tanult, majd 1953 és 1956 között a Kalifornia Egyetemen (Berkeley) keleti nyelvekkel foglalkozott. Ebben az időben került kapcsolatba Allen Ginsberggel és Jorge Kerouackkal, a formálódó beat-mozgalom vezéralakjaival. 1956-tól 1968-ig Japánban élt, a zen-buddhizmust tanulmányozta, közben egy évet Indiában töltött. "A keleti kultúrákban a nyelv előtti, nyelven túli tapasztalatok megközelítésének módját látja" (Ferencz Győző). Magyarul egy vers, in Somlyó György, Szélrózsa. Összegyűjtött versfordítások, Magvető, Bp., 1973, 2. kötet, 536-537; A költészet és a primitív, Helikon (Szubkultúra és underground), 1976/1, 100-105; Turtle Island (Teknősbékasziget), részletek, Új Symposion, 1977, 142; két vers, in Üvöltés. Vallomások a beat-nemzedékről, Európa, Budapest, 19823. 124-125; három vers, in A valóságos oroszlán. Műfordítások századunk költészetéből, válogatta és fordította Jánosy István, Magvető, Bp., 1971, 224-230; négy vers, in Amerikai költők antológiája, válogatta, szerkesztette és az életrajzi jegyzetet összeállította Ferencz Győző, Európa, Bp., 1990.

Tate, Allan John Orley (1899-1979) - amerikai (USA) író, költő, kritikus. A Vanderbilt Egyetemen végzett, többek között ottani kollégáinak verseit publikálta az általa alapított és szerkesztett The Fugitives (1922-1925) című lapban. 1930-1938 között részt vett az Agrarian Movementben, az urbánus iparosítás hatásaival szemben a paraszti kultúra hagyományos értékeit védő déli írók mozgalmában. 1934-től kezdve több amerikai egyetemenen tanított angol irodalmat. A New Criticism egyik vezéralakja volt, nagy hatást gyakorolt kritikáival és tanácsaival olyan fiatal írókra, mint például Robert Lowell és John Berryman. Magyarul Ezra Pound, in Az el nem képzelt Amerika. Az amerikai esszé mesterei, Európa, Bp., 1974, 551-558; hét vers, in Amerikai költők antológiája válogatta, szerkesztette és az életrajzi jegyzetet összeállította Ferencz Győző, Európa, Bp., 1990.

Turner, Victor W. (1920-1983) - skót származású antropológus. 1955-től a manchesteri antropológiai tanszéken, majd 1964-től az USA-ban több egyetemen is tanított. Elsősorban a rítusokkal, a rituális cselekvésekkel, azok társadalomban betöltött szerepével foglalkozott. Az ismétlődő minták szerint zajló cselekvések "egyfajta »társadalmi drámát« alkotnak, ennek úgynevezett »liminális fázisa« során az emberek átléphetik a társadalmuk által számukra előírt korlátokat". Magyarul Szimbólumtanulmányok, in Jelképek - kommunikáció - társadalmi gyakorlat. Válogatott tanulmányok a szimbolikus antropológia köréből, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Bp., 1983, 173-186; Átmenetek, határok és szegénység: acommunitas vallási szimbólumai, in Mérföldkövek a kulturális antropológiában, szerkesztette Paul Bohannan és Mark Glazer, Panem-McGraw-Hill, Bp., 1997, 675-711.

Tzara, Tristan (1896-1963) - román származású francia költő. 1915-ben emigrál Zürichbe, ahol kapcsolatba került Hugo Ball-lal és fellépett az általa szervezett esteken a Cabaret Voltaire-ben. A dadaizmus elnevezését adó dada szó megtalálása részben Tzarának köszönhető, aki kiáltványaival a mozgalmat elméletileg is megalapozta. 1920-ban Párizsba költözött, 1923 utáni költészetével a szürrealizmushoz kapcsolódott. Magyarul először 1921-ben a MA-ban, azóta pedig számtalan költészeti antológiában jelentek meg versei. Egyéb művei magyarul Kiáltványok és egyéb írások, in Mario de Micheli, Az avantgardizmus, Képzőművészeti Alap, Bp., 1978, 278-293; A fényképezés a visszájáról, in Fotóelméleti szöveggyűjtemény, összeállította Bán András és Beke László, Enciklopédia, Bp., 1997.2; AA úr az antifilozófus. Dadaista kiáltványok és válogatta versek 1914-1936, válogatta és fordította Parancs János, Orpheusz Könyvek, Bp., 1992; több írása, Átváltozások, 7(1996), passim, és in Dadaizmus antológia, szerkesztette, a jegyzeteket és az utószót írta Beke László, Balassi, Bp., 1998.

Wood, Grant (1891-1942) - amerikai (USA) festő, a harmincas években virágzó, úgynevezett középnyugati regionalista mozgalom legfontosabb képviselője. Leghíresebb képe, az Amerikai gótika (1930), a vidéki életet ábrázoló, amerikai realista festészet főműve.

Yeats, William Butler (1865-1939) - ír származású angol költő és drámaíró, az angol szimbolizmus egyik jelentős alakja. A művészetben a való világ ellentétét kereste, s bár bekapcsolódott az ír függetlenségi mozgalomba, arisztokratikus társadalomszemlélete, művészetfelfogása és személyes sorsa hatására a költészetben egy ideális, rejtőzködő, másik világ megvalósítására törekedett. Magyarul több verse jelent meg magyar költők fordításában, valamint Versek, Európa, Bp., 1960; huszonnégy vers, in Tört álmok. Ír költők antológiája, válogatta, az utószót és jegyzetet írta Kabdebó Tamás, Kozmosz, Bp., 1988, 167-204.