művészet magyarul (m+m=N+1)

előadás-események és háttér-kiállítás az Artpool P60-ban

Hommage à Charles Tamko Sirato

Papp Tibor              dimenzionista estek

Versgenerálás ... egy üres karosszék ...

Tamkó Sirató Károly: Egy üres karosszék, in Magyar Műhely, Paris, 1967


A stilisztikai lexikon szerint: "a hasonló gondolatokat tartalmazó mondattagok elhelyezkedhetnek szimmetrikusan; ismétlődhetnek a mondatok elején. Ilyenkor előismétlésről (anaforáról) beszélünk, de ismétlődhetnek a mondatok végén is, ez az utóismétlés (epifora), sőt ez a két jelenség össze is fonódhat egymással (szimploké)". Mintha egyenesen a Magyar Stilisztika útjában adott meghatározás illusztrálására készült volna Tamkó Sirató Károly Egy üres karosszék című verse:

Az első szakasz egyszerű ismétlés. A második szakasz szimploké, a harmadik szakasz epiforikus. A negyedik szakasz anaforikus, itt a sor eleji jelző változatlan, a mögötte álló főnév változó. Az ötödik versszak is anaforikus, ebben az összetett szavak második tagja változik háromszor. A befejező sort szerkezetileg a gondolatpárhuzammal rokon ismétlés köti össze az előző versszakokkal.

Verstanilag, mint a héber költészetben, a sor az alap, az ütemeket a változó szótagszámú hangsúlyos mondatrészek alkotják, amelyek egybeesnek a gondolatpárhuzamot megvalósító, tagolható egységekkel.

Milyen szabályokat kellene megfogalmaznunk, s mekkora nyelvi nyersanyaghalmazt kellene létrehoznunk, ha ilyen típusú verseket szeretnénk generálni?

Az első versszak (1-2-3. sor) alapja egy hiányos kijelentő mondat, amely három tagból áll. Két adathalmazt kellene létesítenünk, az egyikben az egyedek jelzőkből állnának (forró, rövid, címeres, fosos, harmatos, ingatag, kásás, odvas), a másikban főnevekből (karóra, jéghegy, bugyi, sakktábla, fiola, motorbicikli). A program a két adatbankból kiemelt egyedet párosítva hozná létre az első sort, amit háromszor kellene megismételnie.

6 x 8 = 48 változat

A második versszakban (4-5-6. sor) a két félre osztható sor egyedei szerepelnének az adatbankban: a sor első felére három helymeghatározó csoportot kellene létesítenünk: afrikait, amerikait és európait (1. Kongóban, Addisz-Abebában, Tobrukban, Dél-Jemenben, Marokkóban, Szaúd-Arábiában - 2. Indián-földön, Sziú-földön, Eszkimó-földön, Mohikán-földön, Örök vadászmezőkön, Inka-földön - 3. a Visztula torkolatában, a Duna partján, az Elba medrében, a Szajna alatt, a Po sodrásában, a Volga hullámain). A sor második felét egy múlt idejű, az előző versszak alanyára visszaható ige képezi (repedt ketté, fuvódott föl, virágozott ki, jött világra, dugult be, robbant föl, rogyott össze).

6 x 6 x 6 x 7 = 1512 változat

A harmadik versszak rendszeresen ismétlődő eleme a sor végén álló ige + határozószó (ige: hasal, fetreng, fekszik, áll, kúszik, lopakodik; határozószó: alatta, felette, rajta, mellette, előtte, mögötte).

6 x 6 = 36 változat

A sor első felét alkotó alanyi mondatrész generálásához kilenc különböző szerkezettípust kellene kialakítanunk:

1. A 7. és 8. sorban a király-császárnő párt - amelyre analogikusan császár-királynő vagy báró-grófnő, illetve gróf-bárónő stb. pár is alkotható - (a/1. király: Dagobert király, Artúr király, Kalapos király; a/2. császár: Hirohito császár, Cseng ju császár, Török császár - b/1. császárnő: Meztelen császárnő, Agripina császárnő, Nagy Katalin cárnő; b/2. királynő: Viktória királynő, Brigitta királynő, Erzsébet királynő). A program a két halmazból illesztené össze a párokat, s ezeket helyezné a sorvégi ige + határozószó elé.

3 x 3 x 2 = 18 változat

2. A 9., 10., 13. és 21. sorban a határozatlan névelővel vagy névelő nélkül kezdődik az alanyi mondatrész, a 9-ben: főnév; a 12-ben: főnév + hely; a 16-ban: főnév + ige tagadó formában; a 21-ben: főnév névelő nélkül. Három adatbankot kellene létesítenünk. (a/1. főnév: múmia, lótetem, fakutya, vasmacska, mamut; a/2. szemgödör, térdkalács, ujjperec, ökörszarv, gerinccsigolya; a/3. mozdonyzokogás, nadrágrepedés, ágyúköhögés, puncicsicsogás, kalaplötyögés, hógolyószipogás; b. hely: a Pusztában, a Himalája csúcsán, a Bermuda-háromszögben, a Góbi-sivatagban; c. főnév + ige tagadó formában: egy csukló nem csuklott össze, egy gomb nem gombolt, egy ágyú nem sült el, egy kenyér nem sült meg, egy erényöv nem nyílt ki, egy harang nem kondult meg).

5 x 5 x 6 x 4 x 6 = 360 változat

3. A 12. és 13. sorban az alanyi mondatrész birtokos + birtok összetételű. A 13-ban a birtokos és a birtok alliterál. (Birtokos: Majakovszkij, Pound, Kassák, Sade, Homérosz, Tamkó Sirató; birtok: fénymásolata, videóképe, tüdőlepedéke, hologramja, atommagja, vérképlete; alliteráló birtokos + birtok: Fiume fiúja, Bosznia boszorkánya, Szelistye szelleme, Apafa apácája, Angyalföld angyala, Tahitótfalu tahója, Tatabánya tatatája, Visegrád viperája, Vecsés vecsernyéje.)

6 x 6 x 9 = 324 változat

4. A 14. és 18. sor szerkezete: helyhatározó + ige + sorvég. (Helyhatározó: a/1. lócán, talicskán, asztalon, hintón, saroglyán, stráfszekeren; a/2. Patagóniába, Chilébe, Bolíviába, Brazíliába, Panamába, Kanadába; ige: b/1. itatnak, tolnak, szállítanak, ráznak, lökdösnek, taszítanak; b/2. repültem, siettem, szaladtam, menekültem, loholtam, mentem.)

6 x 6 x 6 x 6 = 1296 változat

5. A 14. sor szerkezete: első személyű birtokos raggal végződő többes számú főnév határozószóval + sorvég. (Főnév: balladáim, ódáim, színműveim, versikéim, izzadmányaim, szerzeményeim; határozószó: utolsó, első, válogatott, kiadatlan.)

6 x 4 = 24 változat

6. A 15. sor: határozott névelő + jelző + főnév. (Jelző határozott névelővel: az izgalmas, a furfangos, a tegnapi, az alattomos, az ordenáré, a szemtelen, a szomorú, a kellemetlen; főnév: gittrágás, elmélet, álmodozás, kísérlet, kéjelgés, tétovázás.)

8 x 6 = 48 változat

7. A 17. és a 19. sorban jelzős szerkezetű összetett szavak képezik az alanyi részt, s ehhez jön a sorvég. (Főnév: a/1. Mózes, Buddha, Proféta, Herceg, Megváltó; a/2. talajvíz, folyóvíz, tengerszem, óceán; jelző: b/1. sárdagasztó, rügyfakasztó, könnyfacsaró, felhőfejő, esőcsináló, vízeresztő; b/2. reménység, óhaj, álom, vágy, epedés.)

5 x 4 x 6 x 5 = 600 változat

8. A 20. sorban jelző + főnév második személyű birtokos raggal. (Jelző: ultramarin, ibolya, bíbor, sárga, türkisz, zöld; főnév birtokos raggal: búcsúd, köszönésed, pá-pád, sziád, szervuszod, elvonulásod.)

6 x 6 = 36 változat

9. A 22. sorban az egy szóba összevont sorvég képezi a mondat alanyát, azt követi egy határozószó és a sorvég. (Határozószó: sápadtan, gyűrötten, gyötörten, fáradtan, világosan, feketén.)

6 változat

A negyedik strófának az első sora (23. sor) megegyezik a vers első sorával. A második és a harmadik sorban (24-25-ben) csak a főnév változik. (Főnevek a 24. sorhoz: zokni, nyaksál, fogkefe, papucs, szappan, félcipő; a 25. sorhoz: simogatáshullám, csiklandózásvihar, szeretkezésroham, penetrálásvillám.)

6 x 4 = 24 változat

Az ötödik strófa belső alliterációval rendelkező három összetett szóból áll. Az összetett szó első tagja mind a három sorban ugyanaz. (Első tag: a/1. szenvedés, szomorúság, szegénység; a/2. keserűség, komolyság, konokság; második tag: b/1. szörp, sziget, szikra, szobor, szelet, szivacs, szárny; b/2. kút, korong, komp, korpa, kefe, kereszt, korty.)

6 x 7 x 2 = 42 változat

A záró sor a második személyű létige kétszeres ismétlésével kezdődik, a mondat alanyát képező főnév a sor végén helyezkedik el, amelyet egy jelző előz meg. (Ige: te voltál, te lehetnél,te leszel, te lennél; jelző: könnyező, szederjes, hamvas, keserű, reménytelen; főnév: kamaszlány, fiú, nőszemély, menyecske, legény, hajadon, leányzó, barátnő.)

4 x 5 x 8 = 160 változat

Miután megfogalmaztuk a szabályokat és létrehoztuk a vershez szükséges szavak adatbankját (amelynek egyedeit az eredeti vers szavainak jelentéstartománya közeléből válogattam), írnunk kell egy aránylag egyszerű felépítésű, véletlennel kombináló programot (akármilyen számítógépes nyelven), amelyik a fenti algoritmussal meghatározott verseket generál. Persze egyszeri alkalomra papírral-ceruzával helyettesíthetjük a számítógépet: program nélkül is összeszedhetünk a halmazokból egy (vagy több) versre valót (a lehetséges változatok száma tíz a harmincadik hatványon nagyságrendű szám). Lássunk egy példát:

összesen: 711821758629051925550611200000 változat

Versgenerálás számítógép nélkül

>> Szavak hatásfoka >>

lásd még: Beszélgetés Papp Tiborral a Magyar Műhely szerkesztőjével | Scrambled Map

dimenzionista estek | dimenziók | 2007 | Artpool | kereső