Klaus Groh: Aktuelle Kunst in Osteuropa
Endre Tót (H) [wikipedia] [artpool-link]
Goran Trbuljak (YU) [wikipedia] [web-link]

Artpool | search / kereső | Artpool