Klaniczay Gábor: Elgyötört test és megtépett ruha. Két kultúrtörténeti adalék a performance gyökereihez. (1) (2)

Jegyzetek


*2 Előadásként elhangzott az Artpool Művészetkutató Központ Performansz című sorozatában, 1995. május 3-án.

*3 Lásd kötetünk 185–252. oldalán.

*4 Szeretem a hónaljam szagát.

*5 "Mindenki csatlakozzék a szent orgiához, a Kámaszutrához."

*6 "Sokk-kezelés pszichiátereknek."

*7 "Leborotválta a lábát és a férfiből nő lett."IRODALOM

Mivel egy előadás átdolgozott szövegét adom itt közre, irodalomjegyzékem csak tájékoztató jellegű, az idézetek forrásait, gondolatmenetem főbb támpontjait és a további tájékozódás kiindulópontjait adja meg.


I.

Marina Abramovic akcióinak dokumentációját lásd Marina Abramovic, szerkesztette Friedrich Meschede, Edition Cantz, 1993; a Hajas Tibor-idézetek a Magyar Műhely -d'atelier 1985-ben megjelentetett Hajas-emlékszámából valók (szerkesztette Beke László és Széphelyi F. György) (lásd ugyanott a róla szóló művek bibliográfiáját).


II.

A középkor test-felfogásáról általában lásd Peter Brown, The Body and Society. Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity, Columbia University Press, New York, 1988; valamint a Zone 3: Fragments for a History of the Human Body, szerkesztette Michel Feher és mások, New York, Urzone, 1989 köteteiben fellelhető tanulmányokat és részletes bibliográfiát. A középkori pokol képzeletvilágáról lásd Jérome Baschet, Les justices de l'au-delà. Les représentations de l'Enfer en France et en Italie (XIIe-XVe siècle), École française de Rome, Rome, 1993; Caroline Bynum, Fragmentation and Redemption. Essays on Gender and the Human Body in Medieval Religion, Zone Books, New York, 1991; uő, The Resurrection of the Body in Western Christianity, 200-1336, Columbia University Press, New York, 1995. Az idézett passzus Krizsafánfia György pokoljárásából: Tar Lőrinc pokoljárása. Középkori magyar víziók, válogatta V. Kovács Sándor, Szépirodalmi, Budapest, 1985, 107-108; a keresztény mártírokról lásd Vértanúakták és szenvedéstörténetek, Ókeresztény írók 7, Szent István Társulat, Budapest, 1984; Febronia idézett történetét lásd Holy Women of the Syriac Orient, szerkesztette Sebastian Brock-Susan Ashbrook Harvey, University of California Press, Berkeley/Los Angeles, 1987; a samanizmus-hasonlatról lásd: Peter Brown, A szentkultusz kialakulása és szerepe a latin kereszténységben, Atlantisz, Budapest, 1993; az istenítéletről lásd Talal Asad, Notes on body pain and truth in medieval Christian ritual, Economy and Society, 12(1983), 187-327; Robert Bartlett, Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal, Clarendon, Oxford, 1986; a szenvedés középkori felfogásáról általában lásd Esther Cohen, Towards a History of European Physical Sensibility: Pain in the Later Middle Ages, Science in Context 8,1(1995), 47-74; Piroska Zombory-Nagy, Véronique Frandon, Pour une histoire de la souffrance: expressions, représentations, usages, Médiévales, 24(1994), 5-14; a középkori női szentek problémájáról részletes dokumentációval írtam: Klaniczay Tibor-Klaniczay Gábor, Szent Margit legendái és stigmái, Irodalomtörténeti Füzetek 135, Argumentum, Budapest, 1994, aSzent Hedvig-idézet itt, lásd 161; Szent Ferenc idézett legendái: Celanói Tamás életrajzai Szent Ferencről, Újvidék, Szeged, Csíksomlyó, 1993 és Assisi Szent Ferenc perugiai legendája, Helikon, Budapest, 1990; a stigmatizáció problémájáról lásd Chiara Frugoni, Francesco e l'invenzione delle stimmate. Una storia per parole e immagini fino a Bonaventura e Giotto, Einaudi, Torino, 1993; Krisztus testéhez: Miri Rubin, Corpus Christi. The Eucharist in Late Medieval Culture, Cambridge University Press, Cambridge, 1991; Leo Steinberg, The Sexuality of Christ in Renaissance Art and in Modern Oblivion, Pantheon, New York, 1983; általános tájékozódáshoz lásd Georges Duby, A katedrálisok kora, Gondolat, Budapest, 1976; Capuai Rajmund, Sziénai Szent Katalin élete, Szent István Társulat, Budapest, 1983.


III.

A szubkultúrákról jól tájékoztat Dick Hebdige, Subculture. The Meaning of a Style, Methuen, London-New York, 1979; Stanley Cohen, Folk Devils and Moral Panics, MacGibbon & Kee, London, 1972; Jerry Rubin, Do it ! Scenarios of the Revolution, Simon & Schuster, New York, 1970; Andy Warhol & Pat Hackett, Popism. The Warhol '60s, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1980; Jean Stein, Edie. An American Biography, Panther, London, 1984.

<>


[A performance-művészet / tartalomjegyzék]