The Telematic Society: art in the ‘fourth dimension’

A telematikus társadalom: művészet „a negyedik dimenzióban”

GALÁNTAI György (H): Dimension of Knowledge / A tudás dimenziója, 2004

[…] the safety and efficiency of a system is not determined by the elements it is built from but by how it is organised into a system and by the quality and quantity of the information that flows through it.
(John von Neumann)

[…] egy rendszer biztonságát illetve hatékonyságát nem annyira az határozza meg, hogy milyen elemekből épül föl, hanem az, hogyan van rendszerré szervezve, az elemek között milyen minőségű és mennyiségű információ megy át.
(Neumann János)

see also – “the unspoken dimension of science” […] the dimension which science shares with the sum of empirical observations.

lásd még: „a tudomány hallgatólagos dimenziója” […] az a dimenzió, melyben a tudomány az empirikus megfigyelések összességével osztozik.