The Telematic Society: art in the ‘fourth dimension’

A telematikus társadalom: művészet „a negyedik dimenzióban”

THE TELEMATIC LANGUAGE OR THE HIDDEN DIMENSIONS OF LANGUAGES

A TELEMATIKUS NYELV, AVAGY: A NYELVEK REJTETT DIMENZIÓJA

IDENTITY IN DIVERSITYAzonosság a másságban

concrete poetry project by György GALÁNTAI (wordworldwork) 1993

GALÁNTAI György konkrét költészeti projektje (wordworldwork) 1993

Let’s assume that our HUMAN WORLD is not falling into its pieces because even the most remote of its points can be connected. Let’s try to prove it with something: let’s envision the four points of the compass as being the furthest possible distance away from one another (and from us) in our different infinities. I connected the words marking the points of the compass (NORTH, EAST, SOUTH, WEST) at letters they shared, just like in crossword puzzles, and interestingly a compact shape was formed by the four words. After this, I experimented with several languages and it turned out that not only can this operation be done in most of the languages but the resulting shapes might even have some other potential, visually interpretable potential.

Feltételezzük azt, hogy EMBERI VILÁGUNK azért nem esik részeire, mert még a legtávolabbi pontok is összekapcsolhatók. Próbáljuk meg ezt bizonyítani valamivel: A négy égtájra gondoljunk úgy, hogy négy különböző végtelenben, egymástól (és tőlünk is) a legtávolabbra vannak. Az égtájakat jelölő szavakat (ÉSZAK, KELET, DÉL, NYUGAT) mint a keresztrejtvényben egy-egy azonos betűvel egymásba írtam, és érdekes módon a négy szó kompakt alakzatot eredményezett. Ezután több nyelvvel is próbálkoztam és kiderült, hogy a nyelvek nagy részében nemcsak elvégezhető ez a művelet, de a létrejövő alakzatok talán más, vízuálisan értelmezhető lehetőséget is rejtenek.