FLUXUS ANTOLÓGIA

Henry Flynt: Mutációk az avantgárdban
  Bevezetés, előfluxus, fluxus, utófluxus


Bevezetés

   A fluxus, ahogyan ma látjuk, abból a jelentéktelen és együgyű gesztusművészetből nőtt ki, amely főként George Brecht nevéhez köthető. Egy mesterkélt kabarékat gyártó klubot képzeljünk el, amelynek a szmoking és a nagyméretű zongora voltak a legfőbb kellékei. Előszeretettel készítettek apró-cseprő, gyakran sorozatgyártásra szánt, az ócskaság esztétikáját hirdető tárgyakat. A hatvanas években a fluxus marginális jelenségnek számított, jóllehet átmenetileg a felkapott művészek némelyike is kapcsolatba került vele. A nyolcvanas évekre azonban René Block, valamint Silvermanék és Jon Hendricks kitartó erőfeszítéssel szabályos múzeumi kiállításokon bemutatható "csak művészetté" változtatták.
   George Maciunas, a fluxus alapítója 1961-ben bezárta az általa vezetett AG galériát, és egy magazin szerkesztésébe fogott - ebből jött létre idővel a fluxus évkönyv vagy évdoboz. 1961 körül Maciunas még az akadémikus kultúra és a mérsékelt modernizmus (prebarokk zene, Muszorgszkij, Pierre Schaeffer) nyárspolgári gondolkodású híve volt. De 1963 közepe táján szembefordult a bevett kultúrával, és a baloldali politikával összhangban lévőnek vélt radikális egyszerűség mellett kötelezte el magát.
   A művészvilág veszélytelennek ítélte Maciunas egyszerűség iránti vonzalmát - a következmények csupán abban mutatkoztak meg, hogy a fluxus a margóra szorult. Az 1964-es két Stockhausen-ellenes tüntetéssel, amelyet Maciunas és én szerveztünk, már más volt a helyzet. Ezek a tüntesések szerintem nem voltak fluxus-események, ma mégis úgy tekintenek rájuk, mintha azok lettek volna. A tüntetések megrázták az avantgárd világot, szakadást idéztek elő a fluxuson belül, és nagy visszhangot keltettek a fluxusról szóló irodalomban. 1965-ben Maciunas kiadta szélsőbalos pamfletemet, amely a "magasművészet" és a burzsoá szórakoztatóipar megsemmisítésére szólított fel. A fluxus ironikus módon igényt tartott a pamfletemre, jóllehet tudatosan semmibe vette a tartalmát.
   A fluxus múzeumi jelenséggé változtatásához olyan elképesztő méretű történelemhamisításra volt szükség, hogy az ember hajlamos azt gondolni, az erőfeszítés nem állt arányban a tárgy súlyával. A hivatalos fluxust megtisztították az összes radikális követeléstől, csak a puszta egyszerűségnek kegyelmeztek. Jellegzetes új hajtását, a neoizmust tőről lemetszették, főként azért, mert a neoisták undergrounderek, nem pedig pénzért dolgozó művészek
   De a történethamisítás lényegesebb ügyekre is kiterjed. Mint már említettem, a fluxus George Brecht munkáinak ihletésére jött létre - vagyis a kezdetek 1961-re nyúlnak vissza. Maciunasban 1963-ban kristályosodott ki az, amit ma fluxusnak nevezünk. Az egyik történelemhamisítás abban állt, hogy a fluxus kezdeteit korábbra tették, s nemcsak azért, hogy bekebelezzék La Monte Young és Cage körét, hanem azért is, hogy úgy tüntethessék fel, mintha a fluxus Cage egyedüli örököse, mi több, az avantgárd hagyomány kizárólagos képviselője lett volna. Szintén Maciunas javára könyvelték el, hogy bevitte a Young-féle kört az AG galériába, illetve, hogy összegyűjtötte az Antológia anyagát. Az igazság ezzel szemben az, hogy Young már azelőtt hozzálátott a Keleti Üdvösség címen tervezett kiadvány szerkesztéséhez, mielőtt egyáltalán találkozott volna Maciunasszal. És én tudom a legjobban, hogy Young kollégáit nem Maciunas hívta meg az AG-ba. (Írott nyoma van, hogy Maciunas lefitymálóan nyilatkozott az általam rendezett kiállításról.)
   Arra kértek, hogy Cage-dzsel kezdjem ezt az áttekintést, mivel Cage néhány tanítványa a fluxus meghatározó alakjává vált, s fordítsak kiemelt figyelmet a New-York-i avantgárdnak a fluxust közvetlenül megelőző korszakára, melynek az új irányzat expanziója vetett véget. Eleget teszek a kérésnek. De mindenekelőtt azért írok az avantgárdról, Cage és Young köréről, mert önmagukban is fontosak, nem pedig azért, mintha a fluxus valóban belőlük fejlődött volna ki.
   Az avantgárd szerintem az író Marinettivel vette kezdetét. (Az Első Futurista Kiáltvány 1909-ben jelent meg Párizsban.) Az avantgárd egyedülálló jelenség volt a huszadik századi Európában. Marinetti, aki a művész feladatát abban látta, hogy a stílus, az érzékenység és a haszontalan tapasztalatok mesterévé fejlessze magát, a technikai haladástól és a tömegmozgalmaktól megmámorosodva az örökölt kultúra gyökeres kiirtására szólított fel. Ezzel egyidejűleg hitet tett egy új, lármás és abszurd kultúra mellett. A dadaisták az első világháború idején egy újabb fordulatot hajtottak végre. Svájcban, ahová az első globális háború elől menekültek, kinyilvánították: a háború világossá tette, hogy az európai kultúra merde. Úgyhogy a dilettáns módon kivitelezett pimasz és jelentéktelen gesztusoknak talán a bukott civilizációval való végső leszámolás volt a céljuk.
   Az avantgárd figyelemreméltó sajátossága, hogy hatása a teljes politikai spektrumra kiterjedt: fasisztákat éppúgy magához vonzott, mint polgári liberálisokat vagy kommunistákat. Ez arra utal, hogy igen mély gyökerei voltak a modern Európában.
   Átugorva a szerintem alaposan túlértékelt Duchamp-t, valamint az akciófestészetet, egy újabb irányváltáshoz érkezünk. A szeriális zenéről - melyben sokkal több a konstruktivista, mint a dadaista elem - mint avantgárd jelenségről kezdtek gondolkodni: talán azért, mert a zene technikai kidolgozottsága - akárcsak a kor tudománya - elképesztő fejlettségi szintet ért el. Elsőízben minősült avantgárdnak a technikai kidolgozottság és mesterségbeli ügyesség. Így készítették elő a terepet Cage számára, aki formai szempontból végtelenül radikális - viszont nincsenek a zenén túlmutató művészeti céljai és nincsenek politikai indítékai.
   Yves Klein megint más eset. Ő akkor - 1958 és 1962 között - volt a csúcson, amikor Cage ismertté vált. Klein kiállítási tárgynak tekintett üres galériája , egyetlen hangból álló szimfóniája, festőecsetként kezelt meztelen modelljei fontos állomások az avantgárd történetében. De egy kizárólag közönséghajhász mutatványokból álló életműnek nem sok köze van ahhoz az elmélyült kutatómunkához, amelyről írni szeretnék.
   Klein és az "új realisták" egy olyan fejlődési irány képviselői, amely csak az általam tárgyalandó események után vált világosan láthatóvá. A hatvanas évektől az avantgárd már folyamatosan hatott a "magasművészetre". Ezt a fejleményt szokták konceptualizmusnak vagy ideaművészetnek nevezni. A "magasművészet" kötelező kellékévé vált a radikális trükk. De a dolog meglehetősen problematikus: a radikális trükkre rácáfol a művész féktelen karrierizmusa: a trükk csak azért van jelen, mert szakmai követelmény. A tizenkilencedik században a művész a gátlástalan szexualitás izgalmát nyújtotta a műgyűjtőknek. Jóllehet ez a feladat ma is aktuális, a hangsúly a radikalizmus izgalmára tevődött át.
   A kritika rendszerint a korai avantgárdot állítja a középpontba, és kizárólag szociológiai fogalmakat használ a leírására, hogy annál könnyebben ránthassa le róla a leplet, nevezhesse botránynak, dilettánsok és szelvényvagdosók hőzöngésének. Helyes; a korai avantgárd demokratikus törekvései álságosak voltak - valójában elitista mozgalom volt, melynek ahhoz fűződött érdeke, hogy a polgári kultúra fennmaradjon, hiszen máskülönben nem ölthetett volna rá nyelvet. De ez a fajta kritika nem ad választ arra a kérdésre, hogy miért nincs manapság "magasművészet" avantgárd gesztusok nélkül. És, ami ugyanilyen fontos: mi a helyzet azokkal, akiknek a számára az avantgárd elmélyült kutatómunka volt? Meg fogom mutatni, hogy az avantgárd merőben új eszmék és lehetőségek kifejezésére kínált lehetőséget. Ami csak azért nem elcsépelt igazság, mert a művészvilág szándékosan alulértékelte ezeket a vívmányokat.
   Az avantgárd alábbi definíciója a huszadik század elejétől Maciunasig ívelő korszak azon fejleményein alapul, amelyekkel dolgozatomban foglalkozni kívánok.

   Az avantgárd

   - a tudományos haladás mintájára formailag bonyolultabb művészetet teremt;
   - kiforgatja vagy elveti azokat a formákat, amelyek társadalmilag idejétmúltak;
   - bomlasztó hatást gyakorol a művészetre a beállítottság (szándék) megváltoztatásával;
   - művi úton nem művi élményeket igyekszik kelteni;
   - túllép a művészeten, hogy új szellemi vállalkozásokba fogjon, vagy megvalósítva radikális társadalmi programját az életben juttasson érvényre egyfajta érzékenységet.

   A fluxus historikusai, amikor korábbi és párhuzamos jelenségeket is a fluxushoz hasonítanak, az avantgárd legfőbb teljesítményeit tüntetik el, illetve hamisítják meg. Cage köre nagy jelentőséget tulajdonított a zenében a számszerű összefüggéseknek. Technikailag roppant igényesek voltak - egész a modorosságig. A fluxus nem tekinthető sem Cage egyetlen örökösének, sem a poszt-cageiánus koncertek kizárólagos patrónusának. Az 1960-62-es évek New York-i avantgárdja (gyakorlatilag Young és köre) határozottan "konceptuális" volt, az én fogalomművészetemmel azonos értelemben. A fluxus maciunasi programjában azonban nincs már szó sem technikai igényességről, sem eleganciáról, sem intellektuális jellegről. Ugyanakkor Cage és Young körében fel sem merült a kultúra átpolitizálása vagy az egyszerűség iránti igény, melyeket Maciunas oltott a fluxusba. Persze a "magasművészet" valamennyi változata eljátszott az avantgárddal, és nemcsak a fluxus próbálta átpolitizálni a kultúrát. (Nem az én gondom, fluxus-művész volt-e Beuys, vagy saját mozgalmat vezetett.)
   Amilyen fontos különbséget tennünk az egyes irányzatok között, ugyanolyan fontos azt is leszögeznünk, hogy volt egy rövid, négyéves időszak, amikor az iskolák összemosódtak, és jónéhányan, akik Cage követőiként kezdték, Maciunas munkatársaiként folytatták. Ráadásul valamennyi kialakulóban lévő iskola meghatározó személyiségei ugyanazt fújták: harsányan követelték, hogy újnak tekintsék őket (s egyidejűleg maguk akarták meghatározni, hogy mit kell "újnak" és "avantgárdnak" tekinteni). Vagyis a tárgyalt iskolák számára az újdonság fogalmának kisajátítása és átértelmezése fontosabb volt, mint bármi más.
   És éppen ez tette őket belterjessé: az új iránti igény - és az igény korlátozottsága. A vezéregyéniségek a szexet és az erőszakot, melyek évszázadokon át a művészeti bohémságok kísérőjelenségei voltak, nem tekintették újnak. A szándéknak komolynak és tisztának kellett lennie. Az avantgárd egyet jelentett a művészet mibenlétének komoly és intellektuális vizsgálatával: annak kutatásával, hogyan lehet művi úton nem művi élményekhez jutni. Az avantgárdisták egyéni teljesítményeitől függetlenül is mennyire idejétmúltnak hat a "teljesen új" fogalma manapság, amikor egy Cindy Shermant vagy egy Sherrie Levine-t ünnepelnek! Az új iránt igénynek persze akkor is számtalan korlátja volt. Milyen alapon nevez valaki újnak egy önmagában jelentéktelen gesztust? Itt van például Maciunas Tomas Schmitnek írt, 1964-es levele a fluxus céljairól és ideológiájáról. Maciunas Brecht Kijáratának egyik előadását ecseteli:

SZÓESEMÉNY

_ Kijárat

G. Brecht
1961 tavasza

és világforradalmi jelentőséget tulajdonít neki. Nos, ironikus módon, tényleg a következetlenség esztétikája ásta alá a kelet-európai rezsimeket - amelyeket Maciunas egyébként támogatott. De az, hogy Maciunas egy szintre helyezi a Kijáratot a világforradalommal, több puszta hóbortnál: egyenesen gyalázat. A legújabb rangjáért folyó eszeveszett versengést komolyan kell vennünk, ha érteni akarjuk, hogy mi mozgatta az általunk tárgyalt korszak szereplőit. Az említett iskolák őszintén elutasították a modern művészetet, amelyben nem láttak mást, mint üres nagyképűsködést. Amellett az avantgárdnak messianisztikus vezetői voltak. Minden vezető a saját, dernier cri társasága helyzetét próbálta megszilárdítani, és a "későn jövők" elhallgattatására törekedett. 1960-61-ben New Yorkban La Monte Youngra várt a szerep, hogy tartóssá tegye az új hullámot. A keresztesháborúnak az volt a legnagyobb diadala, hogy a maradi gondolkodású Maciunast egy meglehetősen hebehurgya extremistává változtatta. 1962-ben pedig Maciunas is keresztesháborút indított, hogy kizárólagos ellenőrzése alá vonja az avantgárdot.


Elő-fluxus: Young köre


1993 | Fluxus antológia | Fluxus@Artpool / Fluxus könyvtár | Artpool | kereső