FLUXUS ANTOLÓGIA

Henry Flynt: Mutációk az avantgárdban
  Bevezetés, előfluxus, fluxus, utófluxus


Elő-fluxus: Young köre

   Az ötvenes évek vége felé a zene korábban ismeretlen jelentőségre tett szert az avantgárdban. A modern klasszikus zene még őrizte később elvesztett tekintélyét a kulturált közönség előtt: ez eleve kizárja, hogy avantgárdnak tekintsük. Ám ennél sokkal fontosabb, hogy a zeneszerzőnek akkora szaktudással kellett rendelkeznie, mint egy tudósnak. A "zenei törvényszerűségek" és "zenetudományos haladás" európai fogalmait mindenki komolyan vette. Babbitt, Xenakis, Stockhausen, Cage és a többiek dühödt versenyt vívtak, hogy ki tudja a legradikálisabb zenét összehozni - ki jut előbb a Holdra. Ilyen szellemi környezetben Cage 1958-as Zenei sétája és más hasonló darabjai annyira eredetinek - és mesterkéltnek - hatottak, mintha egyenesen a Marsról pottyantak volna le.
   Az 1951-es darabok (Változások zenéje stb.) a cage-i kalkulált véletlenszerűség első megnyilvánulásai. Cage a zen-buddhizmusnak tulajdonított közömbösségre alapozta esztétikáját. Kompozíciói - akárcsak a kollégáié - a zene már-már tudományos elemzésén alapultak. Cage számára a zene nem egyéb, mint a frekvencia, az amplitúdó, a tartam és a felhang-spektrum által meghatározott hangok gyűjteménye. (Lásd Csend című könyvét.) Az ötvenes évek utolsó éveiben, amikor a teljes meghatározatlanság felé mozdult el, zenéjének szerkezete kimódoltabbá vált, mint bármi, amit korábban írtak. A partitúra egy folyamatban alakul ki, amelybe az előadóknak nincs beleszólásuk - hacsak a zeneszerző másként nem rendelkezik. Különféle számításokkal, illetve bizonyos lehetőségek között választva kell kideríteniük, hogy milyen hangokat szólaltassanak meg. Az egyes hangok kezdetét és tartamát különböző és egymástól független sémák határozzák meg. A művelet közönség által hallható eredménye egy furcsa hang-assemblage, amelyet nem lehet megismételni, és amely nem árulkodik szándékos beavatkozásról.
   Cage egy pillanatig sem értékelte alul önnön jelentőségét: újraértelmezte az új fogalmát, a korábbi avantgárd immár a múlt részévé vált. "Ez a döntés megváltoztatja a történelem szemléletét (!), nem kell többé tonalitással vagy atonalitással bajlódni..." (Csend)
   A cage-i esztétika szerint a zene egy hallgatói beállítottság, és környezetünk hangjait is hallgathatjuk ugyanezzel a beállítottsággal. Három tételből álló csend-darabja, a 4' 33", zongoradarabként került bemutatásra, de ugyanúgy előadhatta volna egy zenekar is. A 4'33" az előhírnöke azoknak a kompozícióknak, amelyeknél az előadó szerepe nem különböztethető meg a közönségétől.
   Cage korabeli nyilatkozataiból az szűrhető le, hogy a zenéhez csak hallgatóra és környezetre van szükség, a zeneszerző és a hivatásos előadó felesleges kolonc. Annakidején ez a gondolat bátorított arra, hogy megkérdőjelezzem a művészet legitimitását. A cage-i igét követői is hirdetni kezdték. Cage azonban továbbra is hivatásos zeneszerző maradt, aki másokat szintén arra bátorított, hogy legyenek hivatásos művészek, és a tanítványai karriert csináltak. Közbevetőleg jegyzem meg, hogy roppant zavaróak az olyan, látszólag szélsőséges kijelentések, amelyeket nem követnek tettek. (Merthogy az utóbbiakhoz eleve hiányzik a szándék.) Nem kétséges a számomra, hogy Cage alapjában őszinte volt - egy iparkodó, tevékeny ember, akire a gúny nyilai záporoztak. De mit gondoljunk olyankor, amikor hivatásos művészek sejtelmesen arra célozgatnak, hogy a művészetnek vége van, ám kiderül, hogy csak a levegőbe beszélnek? Cage vitathatatlanul közel került 1960-ban az áttöréshez, de aztán visszakozott. Ezzel a problémával mások életrajzának tárgyalásakor is találkozni fogunk.
   Cage ötvenes évekbeli tanítványai közül egyesek a fluxus-kör alapítói tagjai lettek. Jackson MacLow a költészetre alkalmazta Cage véletlen-eljárásait, s egy, a korábbinál kiszámítottabb, mesterkéltebb konkrét költészetet kapott eredményül. 1958-ban Cage zeneszerzést tanított a Társadalmi Kutatások Új Iskolájában - a történetet már sokan elmesélték. Cage osztályába járt Allan Kaprow, Dick Higgins, Jackson MacLow, Al Hansen, George Brecht, Toshi Icsijanagi, Scott Hyde és Richard Maxfield is.
   1959-ben New York már a poszt-cageiánus fejleményeknél tart. A Forth Avenue 61. alatti Reuben Galéria például bemutatta Allan Kaprow Tizennyolc happening hat részben című darabját. A happeningeknek - amolyan cselekmény nélküli színdaraboknak - Cage 1952-es, Black Mountain College-beli "összehangolt tevékenységei" voltak az ősei.
   Szintén 1959-ben, és szintén a Reuben Galériában került megrendezésre George Brecht Az események felé című kiállítása. Cage nyilvánvaló és közvetlen hatást gyakorolt Brechtre, aki azonban nyomban túllépett mestere zenecentrikusságán. Nem rokonszenvezem Brechttel, mivel szándékosan arra törekszik, hogy irgalmatlanul prózai legyen. De tagadhatatlan, hogy a konkrét fejleményekben fontos szerepe volt, és még foglalkozom vele, amikor a korai fluxusról ejtek majd szót.
   Az 1959-es évhez kapcsolódik egy másik fejlemény is, amely mintegy megelőlegezte a később történteket. Ekkor tűntek fel az első olyan zenei partitúrák, amelyek rövid szövegekből álltak - mint például például Brecht 1959 nyarára keltezett Menetrend-zenéje. Ezt a darabot egy pályaudvaron adják elő egymástól elszigetelt előadók, akik a vasúti menetrend segítségével döntik el, hogy mikor keltsenek hangokat - és nem közlik az arra haladókkal, hogy előadás zajlik.
   Emlékszem, nem sokkal azután, hogy magam is az új zene vonzáskörébe kerültem, a Harvard udvarán keresztülhaladva egy férfit pillantottam meg, aki az egyik lakópavilon sarkánál állt, s láthatóan nagyon koncentrált valamire, de egyébként nem csinált semmit. Hirtelen az a gondolatom támadt, hogy talán egy nyilvánosan be nem jelentett zenei előadás közreműködője. Nos, Brecht Menetrend-zenéje pontosan ilyen darab. Cage tudatosította bennünk, hogy láthatatlan elektromágneses sugárzásban élünk. Akkoriban sohasem lehettünk benne biztosak, nem egy kompozíció részei-e a hangok, amiket hallunk, s nem egy bejelentetlen előadás tervszerű megvalósulása-e, ami a szemünk előtt zajlik.
   De mikor biztos, hogy van szándék és van szerkezet? 1960-ban mindkettő feloldódni látszott az általában vett környezetben - megerősítve azt az érzésemet, hogy hamarosan túljutunk az egész hivatalosan létező kultúrán.
   Említést érdemel még, hogy Dick Higgins szintén ebben az időszakban, 1959 júniusában publikálta bekezdésnyi szöveg-partitúráját, az Első Konstellációt.
   Brecht egy másik megnyilvánulására szintén itt szeretnék reagálni, jóllehet egy kicsit előrefutok a történetemben. Brecht egy interjúban, amelyet az Art and Artists 1972. októberi száma jelentetett meg, a következőket mondja: "Ezt a feladatot azoknak szánom, akik úgy vélik, hogy művészetet, antiművészetet vagy nem-művészetet csinálnak: csináljanak valamit, amit semmiképpen sem lehet művészetnek tekinteni." Nos, itt van egy olcsó megoldás: "Ha egy ellentmondás nem lehet művészet, akkor ez a mondat vagy nem művészet, vagy nem igaz." Egy komolyabb megoldási kísérlet meghaladná e tanulmány kereteit.
   Alig vált Cage az avantgárd nyilvánosan elismert vezetőjévé, amikor máris új művészek bukkantak fel New Yorkban. Ők egy egészen másfajta radikalizmust képviseltek, és egy rövid ideig tartó, de eseménydús periódusban szorosan együttműködtek. Olyan meghatározó jelentőségű személyiségek érkeztek a művészetbe ebből a közegből, mint La Monte Young, Robert Morris, Walter De Maria és Yoko Ono. A csoportot La Monte Young toborozta össze, és ő volt a vezetőjük.
   Young 1960 vége felé költözött San Franciscóból New Yorkba, ugyanakkor, amikor sok más művész, így Diane Wakosi, Robert Morris, Simone Forti, Walter De Maria, Joseph Byrd és Terry Jennings is a keleti partra tette át székhelyét. Young Kaliforniában egy táncossal, Ann Halprinnel dolgozott együtt. Halprin iskolájában tartotta meg 1960-as előadását, amelyben kijelentette, hogy semmi mást nem tekint értéknek a művészetben, mint az újdonságot.
   Young már azelőtt kapcsolatban állt néhány New York-i figurával, hogy odaköltözött volna, s mint már említettem, több kaliforniai is vele tartott. Young művei egészen sajátos jelenségek voltak, melyek hatása a környezetéhez tartozó művészek témaválasztásán is érződött. Így történt, hogy egyik napról a másikra Young vált a középponti figurává (Jackson MacLow-val az oldalán).
   Young egy koncertsorozatot szervezett Yoko Ono padlás-műtermében, a Chamber Street 112-ben. Íme a programok:

1960. december : T. Jennings
1961. január: T. Ichiyanagi
1961. január: H. Flynt
1961. március: J. Byrd
1961. április: J. MacLow
1961. április: R. Maxfield
1961. május: L. Young
1961. május: S. Forti
1961. június: R. Morris
1961. június: D. Lindberg.

Illusztráció: a Flynt-koncertek programja: az eredeti, levélben körözött meghívó.

   Az előadások később is folytatódtak Ono padlásán, de már nem Young szervezésében.
Időközben Maciunas felajánlotta Youngnak, akit Richard Maxfielden keresztül ismert meg, hogy rendezzen MacLow-val közösen egy kiállítássorozatot a Madison Avenue 925 alatt lévő AG Galériában. Manapság úgy emlékeznek az alább olvasható listára, mint "az AG koncertekre". A galériában azonban párhuzamos sorozatok is futottak, s ezek olyan zeneszerzőket propagáltak, mint Muszorgszkij, híven tükrözve Maciunas maradi gondolkodását. (Húzz egy egyenes vonalat, és kövesd, Muszorgszkij!)

1961. május: R. Maxfield
1961. június 4.: J. Cage
1961. június 10.: T. Ichiyanagi
1961. június 11.: S. de Hirsch
1961. június 17.: J. MacLow
1961. június 18.: D. Higgins
1961. június 24.: J. Byrd
1961. június 25. J. MacLow és mások, így Bob Morris)
1961. július 2.: L. Young
1961. július 9. L. Young
1961. július 15.: H. Flynt
1961. július 16.: H. Flynt
1961. július 17-30.: Yoko Ono (képkiállítás)
1961. július 23. W. De Maria
1961. július 30. Ray Johnson.

   Young Chester Andersontól is kapott egy felkérést, hogy vendégként szerkessze a Keleti Üdvösséget. Így gyűlt össze az anyaga 1961-ben annak a kéziratnak, amelyet - számos sikertelen kísérlet után - 1963-ban adott ki Young MacLow és Maciunas közreműködésével, s amely akkor már az Antológia címet viselte.
   Young és a barátai, T. Riley és T. Jennings dzsesszmuzsikusok voltak, akik a dzsesszen keresztül léptek a modern zenébe. Youngot mélyen érdekelte az indiai zene is. Ma már nehéz elképzelni, de azokban az időkben a "klasszikus zene" és a dzsessz világa élesen elkülönült egymástól. A klasszikus zene abszolút, már-már a tudományokéval rokon szellemi felsőbbrendűségét és kifinomultságának tökélyét nem illet megkérdőjelezni. A dzsesszben jártasYoung és barátai viszont arra törekedtek, hogy a dzsesszből fejlesszék ki "az" avantgárdot ("klasszikus" avantgárd - micsoda képtelenség!), és ezzel egy alapvető szocio-kulturális átrendeződés kezdeményezőivé váltak.
   Mindez nem sokkal azután történt, hogy a két első, avantgárdként ünnepelt dzsesszzenész, Ornette Coleman és Don Cherry feltűnt a porondon. Colemanhez és Cherryhez pontosan úgy viszonyult a sajtó, ahogyan a Time magazin viszonyult Cage-hez: kinevették és sarlatánoknak bélyegezték őket, ugyanakkor üdvözölték az érkezésüket és híres embereket csináltak belőlük. Megint ott tartunk, hogy voltaképp mi az "avantgárd korszak" társadalmi jelentősége. A szokványos képzettséggel nem rendelkező, a közönség számára érthetetlen művész felbukkanása a rítus elmaradhatatlan része volt minden olyan hagyományban, amely az európai modernizmus árnyékában létezett.
   Mint mondtam, Young kijelentette, hogy a művészetben az újdonság az egyetlen elismerésre méltó érték. Az ő számára 1960 újdonságai: Cage, a Paik-magánszámok, az események és a happeningek, már a múltat jelentették. Cage hatályon kívül helyezte Stockhausent, akinek a számára az új a szerializmussal volt egyenlő. Young hatályon kívül helyezte Cage-t, akinek a számára az új a teljes zűrzavarral volt egyenlő. Young azt mondta nekem, hogy a happeningek szenvelgőek. Nem volt vita köztünk abban, hogy a tánc és az opera egy fabatkát sem ér, mert merő szenvelgés. Young a kitartó monotonitás mellett tört lándzsát - vagyis amellett, amit később minimalizmusnak neveztek el. Miért ne lehetne visszahelyezni jogaiba a tonális zenét - és miért ne lehetne mindennnél radikálisabb a tonalitás? Például egy három órán át kitartott magányos kvint. A Halprin számára rögzített, súrlódással-dörzsöléssel keltett hangos és kompakt zörejeket a szó tankönyvi értelmében egyáltalán nem lehetett zenének nevezni. Ez a fizikailag megterhelő zene új tartalmat adott a rákövetkező csendnek. Innen nézve Stockhausen és Cage üres locsogók.
   1960-ban Young egy rövid szövegekből - olykor csak egyetlen mondatból álló - sorozatot komponált. Brecht és Higgins első szöveg-partitúrái ugyan régebbi keletűek voltak, de nem rendeződtek sorozatba. Young darabjai, mennyiségüknek, sorozat-jellegüknek, továbbá egyéni karakterüknek köszönhetően, új műfajt teremtettek. Túlmentek a zene határain; egy filozófiailag is izgalmas - paradox és önreflexív - fantáziavilág tükröződött bennük. Az emberek "kis darabokról" beszéltek, de Young jobban szerette a "szó-darabok" megjelölést. Barátai azonnal használni kezdték az új formát.
   1961 elején Young kijelentette: nem ért egyet azzal, hogy a zeneszerző minden művének különböznie kell az előzőektől. Elhatározta, hogy az év folyamán 29 művet fog komponálni, amelyek egész egyszerűen a Kompozíció No. 10., 1960 megismétlései lesznek . A kompozíció-család bemutatására a Harvardon került sor, egy általam szervezett avantgárd koncert keretében, 1961. március 31-én. A darabokat Young adta elő Robert Morris közreműködésével. Morris amellett kiállította a Hangdobozt és Az önnön keletkezése című tárgykompozíciót. Morris a Vízszobor előadását is tervbe vette, de voltam olyan naiv, hogy engedélyért folyamodtam, és elutasítottak.
   Young azzal fenyegetőzött, hogy a világ legavantgárdabb darabjait fogja bemutatni. Emlékszem a telefonbeszélgetésünkre, amikor elmagyarázta, hogyan kell felsorolni a műveit a programfüzetben. Diktálás közben eljutottunk az Kompozíció No. 8., 1961-hez, amely 1961. április 2-ikára volt datálva! Huszonkét kompozíciót a megkomponálásuk előtt készült előadni. Logikai értelemben egy olyan szabályt kívánt követni, amely még csak terv volt, nem valóság. Az absztrakciók létének formalista magyarázata felől nézve Young időutazást tett az absztrakciók világában. A deontikus disszociációk Brecht és Cage munkáira is jellemzőek, de a Young-féle többlet egészen rendkívüli. Young kompozícióira a szünet után került sor. Emlékszem, az erkélyen álltam, és az előadást néző kapuőrt figyeltem. Soha még ilyen zavart értetlenséget nem láttam emberi arcon. És mégsem a botránykeltés sanda szándéka munkált itt: a múlttal való átgondolt és végleges szakítás tanúi voltunk. (Viszont a kapuőr számára nem volt érvényes a Morris írásaiban szereplő megkülönböztetés, hogy egyrészt van a száraz szellemi művészet, másrészt az élményt adó művészet.)
   A koncert után Young leült a zongorához és játszani kezdett egy sűrített, repetitív, Horace Silver-es dzsesszdarabot - ez az előadás vált a kiindulópontjává az 1962-ben rögzített duettjeinknek.
   Az etnozene iránti érdeklődés és a muzsikálás élménye iránti igény pár évvel később zümmögéssel és kézdobolással kísért improvizatív szaxofonszólók előadására ösztönözte Youngot. Ezek a hihetetlenül kifinomult és eksztatikus előadások, amelyeken mindenekelőtt John Coltrane hatása érződött, a hatvanas évek új kultúrájának kiemelkedő teljesítményei voltak.Young megmutatta, amit egyébként egész munkássága is bizonyít, hogy a lehető legmesszebb távolodott a fluxus esztétikájától. Rossz szolgálatot tettek neki, akik fluxus-zeneszerzőnek kiáltották ki, elhomályosítva igazi jelentőségét.
   A korszak művészei közül Robert Morris az, akinek a tényleges szerepéről a legnehezebb ítéletet alkotni. Maga Young mondta nekem 1961 elején, hogy Morris az egyetlen, aki olyan avantgárd, mint ő. Tehát mindenképpen foglalkoznunk kell vele ebben az áttekintésben. Munkái, melyeket annakidején láthattam, kétségtelenül "újszerűnek" hatottak, csak az okozott számomra fejtörést, hogy ez az újdonság egy szűk és korlátolt kritérium elfogadásán állt vagy bukott. Természetesen Walter De Maria is igen aktív volt akkoriban: őt és Morrist mindig együtt szokták emlegetni.
   Az a Morris, akit a művészvilág ma ismer, tankönyvi példája lehetne a folyamatnak, hogyan lesz egy főiskolásból előbb kezdő kiállító és oktató, majd világhírű művész. Morris életműve ugyanazokat a problémákat veti fel, mint bármelyik hírneves fogalmi művészé. Az életmű középpontjában a siker hajszolása áll. Maguk a munkák eklektikusak, de avantgárd mázzal vannak bevonva (ami azt jelenti, hogy pocsékolják az energiát). Ráadásul hemzsegnek bennük az aktuálfilozófiai utalások.
   Most, amikor e visszatekintés megírására készülve ismét áttanulmányoztam Morris 1960 és 1962 közötti munkásságát, olyan úttörő jelentőségű elemekre bukkantam, amelyek mind a mai napig alig ismertek. Ezek a munkák megértetik velünk, mennyire radikális volt 1961 légköre. Morris, aki szobrásznak készült, bevezette a fizikai illúziót a "konceptualizmusba" (mármint abba, amit ma így neveznek). A Szoborterv az iteratív oszthatóságra irányítja a figyelmet. Az Interjú, Morris eredeti szándékaitól függetlenül, új irányba viszi a művészetet: egyetlen, meghatározott személynek szóló titkos élményforrássá változtatja.
   Morris írásban fennmaradt gondolatai ugyancsak figyelemreméltóak. La Monte Youngnak címzett 1960. szeptember 8-ai levelében elgondolkodtató dolgokat ír - a tömörség kedvéért tolvajnyelven - a fenomenológiáról, a pszichedelikus élményekről és az újdonság mibenlétéről. (Morris sokkal jobb, amikor szabadon "lebegnek" az ötletei, s nincsenek megterhelve divatos tudományos hivatkozásokkal.) Itt találkoztam először egy olyan utalással, hogy talán az anti-művészet ("Ant-Arktisz") a legjobb. A levél egy javaslattal zárul - ebből lett később a "Készíts elvesztenivaló tárgyat". Egy 1961-es szövegben (M.D.-Rx) kijelenti, hogy a művészetben mindinkább az idea lesz a fontos, és a fizikai tárgy csupán az idea támaszául fog szolgálni. Nyilvánvaló a kapcsolat a későbbi "konceptualizmussal". A mai kritikusok által is ismert Űrlap annak a függvényévé teszi a művészetet, hogy mit feltételezek egy magatartással kapcsolatban (s egyúttal előzménye a mai minimalista szobrászatnak).
   Két Morris-darab 1961 elejéről: a Ma reggel nyolctól déli tizenkettőig és a Sokkos állapotban szemlélendő; majdnem akármi sokkos állapotban. Morris ezekben közvetlenül az élmény körülményeire irányítja a figyelmet a cím és aláírás nélküli mondatokkal.
   Morris nyilvánvalóan több szakaszban küldte el Youngnak a Keleti Üdvösségbe (vagyis a leendő Antológiába) szánt anyagokat. Az Interjút és az M.D.-Rx-et visszavonta - azt utóbbit egy Andersonnak írt levél tanúsága szerint azért, hogy átdolgozza vagy megsemmisítse. Egy ponton Morris címlapján az "antiművészet" felirat díszelgett. Az Antológiába végül is csak ez a címlap került be, maga az antiművészet törölve lett.
   Az is nyilvánvaló, hogy Morris nem hozta nyilvánosságra valamennyi művét. A nagyközönség számára elérhető albumok mind azokat az 1961-es munkáit népszerűsítik, amelyek maradéktalanul beleillenek egy "galéria-konceptualista" terjedelmes életművébe. S ettől valahogyan erőtlenné válik az egész.
   Keresztülment-e vajon Morris egy olyan fázison, amely művészi karrierje (vagy másként: avantgárdista póza) feladásához vezethetett volna? Tudatosan váltott irányt? (Maurice Berger Labirintusok c. könyve szerint Morris a művészetben való kételkedés állapotán Duchamp-szerű művek készítésével jutott túl.) 1962-63-ban Morris karrierje már kibontakozóban volt, s hozzám írott leveleiben igyekezett megvédeni a művészetet a kritikámtól. Ugyanakkor egy Youngnak címzett, 1960. december 5-ei levelében megvetően nyilatkozik azokról a művészekről, akik a sikerért küzdenek és híresek akarnak lenni. Az életrajzírók nem szoktak beszélni róla, pedig jó lenne tudnunk: nem szándékosan elkerült frontáttörések maradványai-e a kiemelkedő életművek - olyan maradványok, amelyekben a frontáttörések puszta gesztusokként kísértenek.
   Most pedig hadd helyezzem el magamat is az események láncolatában. 1957-ben, amikor a Harvardra érkeztem matematikát tanulni, kezdő zeneszerző voltam, klasszikus hegedűjátékosi előképzettséggel. Megismerkedtem az új zene néhány képviselőjével, és én is ebben a műfajban kezdtem el dolgozni (igazi meggyőződés nélkül). Emellett az új zenei technikákat átvittem a rajzolás/festészet és a költészet területére (MacLow-tól függetlenül). De legfőképpen a filozófia érdekelt. Még hallgatóként jutottam el a logikai pozitivizmustól a "hit nélküli empirizmus" egy sajátos és szélsőséges változatához. (Míg például eredetileg a fizika carnapiánus, egyszerű feltételrendszert teremtő rekonstrukciójának a lehetősége foglalkoztatott, később már az volt az álláspontom, hogy kárbaveszett fáradtság a valóság tudományos leírására törekedni.) Ezt azért kellett megemlítenem, mert minden további törekvésemnek a filozófiai beállítottságom volt az alapja. Gondolkodni kezdtem, hogyan vihetném át az avantgárdizmus elveit a művészetből a matematikába.
   1960 elején elhagytam a Harvardot, azzal a céllal, hogy írásba foglaljam a filozófiámat, de továbbra is a Harvard Square-en laktam. A művészethez való viszonyomban 1960 decemberében következett be az első nagy fordulat, amikor meglátogattam Youngot. Elkezdtem dzsesszt és amerikai etno-zenét hallgatni. Izgalmas volt olyan muzsikusokkal találkozni, mint Young és Jennings, akik dzsessz-zenészként lettek az új zene legradikálisabb képviselői. Látogatásomkor Young felolvasta nekem a szöveges darabjait.
   Nyomban Young hatását tükröző szöveges darabok komponálásába fogtam, filozófiára és matematikára jóval kevesebb időm maradt a tervezettnél. (Ezeket a darabokat később megsemmisítettem, ma már csak rekonstruált formájukban léteznek. Két példa: Felirat egy Möbiusz-szalagon: "Ennek a kompozíciónak az előadására vonatkozó utasítások a szalag másik oldalán olvashatók". Vonalszakasz, alatta szöveg: "E vonal minden pontja kompozíció".) Young példáját követve beszálltam a "ki a legújabb" versenybe. Az a tény, hogy Young dzsesszmuzsikus volt, megerősítette a modern zene "tudományosságával" kapcsolatos fenntartásaimat, s érdeklődésem mindinkább az etnozene felé fordult.
   A Yoko Ono padlásműtermében tartott 1961. február 25-ei koncertemen felkértem a közönséget, hogy tegyenek javaslatot egy versenyre. Ha elfogadom a javaslatukat, akkor versenyezni fognak, és aki győz, játszhat valamit a rendelkezésére bocsájtott szorítón és gumiszalagon. (Amelyeket hangszereknek nyilvánítottam.) Simone Morris (ma Simone Forti) a következő javaslatott tette: "Legyen az a verseny, hogy ki képes a leghamarabb kigondolni egy jó versenyt". Elfogadtam az ötletét. Mire azt mondta: "Én győztem". Azonnal belefogott a játékba, a "hangszereket" nádihegedű gyanánt használta. Mivel úgy éreztem, hogy bizonyos értelemben csalt, elkezdtem föl-alá járkálni, így fejezve ki a nemtetszésemet. Végül bejelentettem, hogy a verseny megsértette a russeli logika egyik szabályát.
   Mint már említettem, azon gondolkodtam, hogyan lehetne átvinni az avantgárdizmus elveit a művészetből a matematikába. Észrevettem, hogy az új zenék struktúrája többnyire olyan, mint a tudományos kutatásoké - olyannyira, hogy semmi értelme koncerttermi körülmények között előadni őket. Itt kell szót ejtenem a matematikai-filozófiai gondolkodásmódomról. Elfogadtam, hogy a formalizmus adja a leghitelesebb "hivatalos" képet a matematika természetéről. Youngnál tett látogatásomról hazatérve, 1961 januárjában jelöléstechnikailag és logikailag szabálytalan bizonyítási sorokból álló "matematikai rendszerek" komponálásába fogtam, melyek már a fogalomművészet közvetlen előzményei voltak.
   Az 1961. február 25-ei és március 31-ei koncertjeimet követően egyre nyíltabban megkérdőjeleztem a művészeti világ működését megalapozó elméleti feltevéseket. A kollégáim láthatólag csak azért kötelezték el magukat a Művészet mellett, mert egy hivatalosan elismert intézmény volt. Milyen abszurdnak tűnt ez az újért való versengés légkörében! Az új művészet csak azért nyerhetett polgárjogot, mert a Művészet kategóriájába sorolták. Csakis a kontextusnak köszönhető, hogy a "munkák" figyelmet keltettek. AYoung lakásán tartott, 1961. június 3-ai előadásomban kritikai vizsgálatnak vetettem alá tevékenységünket. Ekkor már kifejezetten az ellen érveltem, hogy egy "műnek"az újdonsága jelentené az egyedüli értékét. (Fejtegetésem szerint Young pusztán egy sajátos - fontos, de korlátozott érvényű - stílust honosított meg, és azt hívta újnak.)
   A következő lépés a "Művészet" feliratú mankó elhajítása és a legkülönbözőbb, példa nélküli, bonyolult és kifinomult tevékenységek beindítása volt, olyan tevékenységeké, amelyeknek a céljai is példa nélküliek. Ehhez azonban eredeti, az összes ismert foglalkozás keretein túlmutató felfedezéseket kellett tenni - vagyis nagy nagy bátorságra volt szükség, amit extrém filozófiámból merítettem. Éppen ezért nyilatkozott rólam elmarasztalólag Maciunas az AG Galériában történt bemutatkozásaim után. 1962. január 18-án a következőket írta: "Helms-szel is összeismerkedtem: pont olyan, mint Flynt, hihetetlenül szemtelen, azt hiszi, hogy ő találta fel a spanyolviaszt, zseninek képzeli magát és nagyzási hóbortban szenved". (Levél Dick Higginsnek, in. Fluxus Codex.)
   1961 júliusára az újzenei strukturális játékokat függetlenítettem a koncerttermi környezettől, és beleolvasztottam őket az avantgárd matematika tervezetébe. Emlékeztettem arra, hogy a matematikának mindig is esztétikai értéket tulajdonítottak, s azzal az igénnyel léptem fel, hogy az új műfajnak is esztétikai élvezetet kell nyújtania. Egy azonos című esszében gondolatművészetnek neveztem el a műfajt, és az 1961 elejéről származó munkáim egy részét átkereszteltem "gondolatművészetre". A Keleti Üdvösség és az Antológia többi szerzőjéhez hasonlóan Youngnak küldtem el - még 1961-ben - az anyagot.
   Amikor elmagyarázom valakinek, hogy a gondolatművészet tőlem ered, rendszerint ez a válasz: "Ó, most már értem, mindenki gondolatművészetet csinált, és aztán te kitaláltad hozzá a megfelelő címkét." Óriási tévedés. A címkét saját használatra szántam, és valami olyasmire akartam utalni vele, ami a maga nemében egyedülálló volt (és maradt) : a logika és a matematika "hit nélküli empirizmuson" alapuló tárgyi kritikájára.
   Fogalomművészetem legfontosabb kritikai értékelése egy évtizeddel későbbről származik. Germano Celant így ír alapvető jelentőségű, Le livre comme travail artistique című, 1972-ben megjelent művében: "Flynt mindenekelőtt azt akarja megmutatni, hogy a matematikai, zenei és filozófiai feltevések gyakran hibásak... Munkássága feltárja a matematikai fogalmak és működési struktúrák határozatlan és önkényes természetét." Rendkívül találó észrevételek. Ironikus módon Celant szót sem ejt (1971-ben!) a fogalomművészet címkéjének birtoklásáért indult elkeseredett küzdelemről:
   A fogalomművészetnek elkeresztelt darabok első ízben a Nem-filozófiai kulturális termékek címet viselő négyoldalas Antológiámban "jelentek meg", melyet 1961 szeptemberében küldtem szét (a Young példányához mellékelt kísérőlevél tanúsága szerint). Mint már említettem, a fogalomművészetről szóló tanulmányom - három fogalomművészeti darab társaságában - a Young-féle Antológiában látott először napvilágot könyv alakban. Csak évekkel később, 1967-ben lépett a "fogalom-" (concept) helyébe a "fogalmi" (conceptual), és kezdett mindenfajta gondolat-(idea-)művészet általános megjelöléseként szolgálni.
   Még nem nem szóltam arról, hogy magam milyen szerepet játszottam a Harvardon rendezett 1961. március 31-ei koncerten. A közreműködők listáján "talán Henry Flynt"-ként szerepeltem. Az volt az álláspontom, hogy a február 25-ei bemutatóm már nyilvánvalóvá tette, hogy én vagyok a legavantgárdabb. Ha a mostani koncert bármelyik előadója veszélyeztetné a pozíciómat, azon melegében alkotnék valamit, amivel felülmúlnám őket. De még Young igazán figyelemreméltó kompozíciói sem jelentettek akkora kihívást, hogy ellencsapásra késztettek volna. Úgyhogy semmit sem adtam elő a koncerten. A részvételem részt nem vétel volt, mert a többi részvevő nem bizonyult elég újszerűnek. Mivel a Harvardon tartott koncert nem jelentett megfelelő kihívást a számomra, nem sokkal később képzeletben egy másik koncertet rendeztem, ahol Forti-darabokkal és a Young-féle deontikus disszociációk általam elképzelt variánsaival hergeltem magam küzdelemre. (Az eseményt dokumentáló egyetlen beszámolót - mely az én tollamból származott - később megsemmisítettem.)
   Mindez segíthet érthetőbbé tenni 1961-es negyedik fogalomművészeti kompozíciómat: Dolgozz úgy, hogy senki se tudja, mi folyik (ezentúl: DÚHSSTMF). Megfigyeltem, hol a határa Cage Brecht és Young munkáiban a deontikus disszociációknak. A DÚHSSTMF a deontikus disszociációkkal való telítettség állapotát célozza meg. Szöveg-partitúra nincs, csak egy zárójeles észrevétel: "Találd ki, létezik-e ez a munka, és ha igen, hogyan fest."
   Meg kell mondanom, hogy a DÚHSSTMF, noha kulcsfontosságú volt és maradt, csak ígérgeti, de nem valósítja meg a deontikus disszociációkkal való telítettség állapotát. Ezért tartom a darabYoung-féle előadását - melyre az 1962. február 9-i Ann Arbor-i koncerten került sor - hanyagnak és felületesnek. (Young tulajdonképpen rosszul másolta le a darabot, mert nem vette észre, hogy a "szövegtest" külső észrevétel. Az előadásról készült magnófelvételen Young a következőket mondja: "Ez a darab csak egy cím." Nos, ebben nagyjából igaza volt.) A DÚHSSTMF 1963-ban jelent meg a Dimension 14.-ben.
   Mint már említettem, avantgárdistából új szellemi lehetőségek kezdeményezőjévé változtam. Nem kevesebbet követeltem, mint az összes létező foglalkozás keretein túlmutató felfedezéseket. Az első eredmény az autentikus fogalomművészet megteremtése volt. Új szellemi lehetőségekre irányuló további műveim e korszakból: Gyakorold a tudatosság fokozatait (a rekonstruált változat címe: Álveszélyes játékok); Egy energiakocka-organizmus memóriájának ábrázolása; Egy érzékelés-disszociátor munkamodellje.
   A fentebbi anyagok legmegbízhatóbb lelőhelye az Egy magasabb civilizáció programtervezete c. könyvem. Ha egészen nyílt és becsületes akarok lenni, be kell vallanom (mint ahogy be is vallottam a Programtervezet előszavában), hogy ezek az 1962-63-as munkák tulajdonképpen blöffök voltak. Nem alapoztak meg kikerülhetetlen alternatív realitásokat. Azóta máson sem fáradozom, mint hogy e blöfföket valódi felfedezésekkel helyettesítsem. (Az első, kezdeti eredmények már a Programtervezetben körvonalazódtak, de hol jártam még attól, amivel a legutóbbi időkben jelentkeztem, például az Io 41. számában.) Jelen tanulmánynak azonban nem ez a tárgya.
   A műfajok kritikai felülvizsgálatakor nem értem be azzal, hogy a művészet helyett új szellemi lehetőségeket keressek. Vizsgálni kezdtem a művészet mint tárgyiasult önkifejezés és szórakoztatás tulajdonképpeni funkcióját is. A formaromboló és tradíciótagadó avantgárd kételyeket ébresztett bennem a szórakoztatással kapcsolatos elvek helyességét illetően. Hit nélküli empirizmusom nem engedte meg, hogy komolyan vegyem a "magasművészetnek" (vagy a tanítva szórakoztatásnak) a megismerésben játszott szerepét. A szórakoztatás sikerességének így egyetlen fokmérője maradt: a tetszés, mely, mint tudjuk, ízlés és hajlam dolga. De épp ebben állt a nehézség: hogyan felelhetne meg olyan tökéletesen másvalaki produkciója az ízlésemnek, mint azok az élmények, amelyeket én magam "teremtek"? (A szórakoztatás gyakorlati funkciójától, hogy összetoborozza az embereket, most tekintsünk el.) Amellett kardoskodtam, hogy a szórakoztatást egy új szellemi lehetőséggel, a privát élmények élvezetével kell helyettesíteni. (Amit "veramusement"-nek, később pedig "brend"-nek neveztem. )
   Szemben azokkal a művészekkel, akik "művészetellenes"gesztusaikra alapozták művészi karrierjüket, az én művészetkritikám komoly volt és következetes - igaz, reménytelenül utópisztikus. Legtöbb korai művemet megsemmisítettem - ezért voltam kénytelen most annyit beszélni róluk. Elméletemről számos előadást tartottam, közönségem zömét New York-i avantgárd művészek alkották. És sikerült rávennem Tony Conradot és Jack Smith-t, hogy tüntessenek velem a múzeumok és a koncerttermek lerombolásáért. A tüntetésre 1963. február 27-én került sor, a Modern Művészeti Múzeum, a Metropolitan Múzeum és a Filharmonikusok Székháza előtt. Értesítettem a sajtót, de senki sem adott hírt az akciókról. Donald Barthelme ugyanakkor kifigurázta a sajtóközleményemet, paródiáját a New Yorker 1963. október 12-ei száma publikálta a következő címmel:"Marie, Marie, tarts szorosan".
   Szeretném világossá tenni, hogy az akkori idők legradikálisabb művészei - akik közül sokan mára világhírűvé váltak - mind jelen voltak egy vagy több antiművészeti előadásomon (és némelyek leveleztek is velem a témáról). John Cage Virgil Thomson társaságában látogatott el a New York-i Avenue D-n tartott 1962. július 5-ei előadásomra. Fontos megemlítenem, hogy nem rokonszenvezett a téziseimmel, pedig azt képzeltem, az ő nézeteit fejlesztettem tovább. Megmutattam Thomsonnak az 1961-es Antológiámat, hogy lássa, mit értek "brend"-en (vagyis azon, amit később így neveztem el). A dolgot természetesen eleve hiteltelenné tette, hogy amit mutattam neki, az a privát élményszerzéshez kínált recepteket. Az 1963. február 28-ai előadásomra Walter De Maria műtermében került sor. Ott volt Young, Wolff, De Maria, Morris, MacLow, Diane Wakoski, Serge Tcherepnine. Morris és De Maria reakcióját a hozzám írott leveleik dokumentálják.
   A lényeg az, hogy a társaim visszavonhatatlanul a művészi karrier mellett döntöttek. A kölcsönzött formák és a szórakoztató tárgyak hiteltelenségével kapcsolatos téziseim nem számíthattak a rokoszenvükre. Azt mondták - a józan észre hivatkozva -, hogy el kell fogadni a szórakozási szokásokat. (Mintha sohasem hallottak volna az avantgárdról, s ami még különösebb: önnön 1960 és 1962 közötti munkásságukról.)
   Egyszóval, 1962-63-as antiművészeti elméletemet a létező legfelkészültebb hallgatósággal ismertethettem. Sőt: épp hallgatóim munkái győztek meg elméletem helyességéről. És a többségük bohém volt, nem sürgött egyetemi körökben - úgyhogy intézményi státuszuk elvesztésétől sem kellett tartaniuk. A helyzet mégis az, hogy akár meg akartak érteni, akár nem, nem értettek meg. Úgy vélem, hogy éles, de semmit el nem döntő összeütközésünk vízválasztó volt az "avantgárd" történetében. Egyszer és mindenkorra nyilvánvalóvá vált, hogy a sikerorientált avantgárd nem egyéb, mint hivatásos művészek érvényesülési stratégiája. Az avantgárd nem az eredetiség és mesterkéletlenség kitartó kutatása volt - vagyis az volt, de csak néhány elszigetelt személy számára, akik úgy döntöttek, hogy annak tekintik. 1963-ban csupán egyvalaki osztotta és visszhangozta a nézeteimet: George Maciunas, aki akkor hozta mozgásba az európai fluxust.
   Még egy megjegyzés: ha egy művészeti teljesítmény többé-kevésbé különbözik attól, amit korábban csináltak, akkor bízvást "újnak" nevezhető (lásd még: leleményesség), de csak akkor avantgárd, ha áthágja a "magasművészet" normáit. Antiművészet-elméletem válogatás nélkül szembehelyezkedett a művészet és a szórakoztatás minden formájával. Talán nagyobb tetszést arattam volna vele, ha élénkebben ecsetelem a művészeten belüli szándékok tarkaságát.

Fluxus: Maciunas csoportja


1993 | Fluxus antológia | Fluxus/Young | Fluxus@Artpool / Fluxus könyvtár | Artpool | kereső