THREES AND TRINITIES HÁRMASOK ÉS HÁRMASSÁGOK

links on the picture / képlinkek

György Galántai: Two, three and eight.
Dissimilarity with hidden similarities. 2003

Galántai György: A kettes, a hármas és a nyolcas.
A különbözés rejtett azonosságokkal. 2003


two • The fact that mathematical thinking is unhistorical was already proven by Wittgenstein when he noted that it’s meaningless to say “Two and two are four, at around six in the afternoon”. However, mathematical thinking has organically integrated into the alphanumeric code; it was swept along by the force of historical thinking.

three • from the selection: three building elements | three pillars | three decades | three dimensions | three flows | three orders of magnitude | three regions | three worlds | three shaman worlds | three picture types | three equals | three things | three bodies | three sacred human factors | three parts | three mixed types | three big centres | three gestures | three window events

eight • A bagua is an octagonal shape based on the eight trigrams in I Ching (Book of Changes). The basis of bagua is a square inside a circle. And bagua is an octagon that forms a transition between the square and the circle and symbolizes one step in understanding the cosmos. Bagua mirror: Octagonal mirror with a faceted edge. It essentially has yang aspects: active, doer, changer, manifesting. It effectively guards and protects territory against negative energies.

kettes • Hogy a matematikai gondolkodás történelmietlen, már Wittgenstein is bizonyította azon észrevételével, hogy értelmetlen azt mondani, „Kettő meg kettő az négy, hat óra körül délután”. A matematikai gondolkodás azonban szervesen beleilleszkedett az alfanumerikus kódba, a történeti gondolkodásmód lendülete magával ragadta.

hármasa választékból: három építőelem | három pillér | három évtized | három dimenzió | három áramlás | három nagyságrend | három régió | három világ | három sámánvilág | három képfajta | három egyenlő | három dolog | három test | három szakrális emberi tényező | három rész | három kevert típus | három nagy központ | három gesztus | három ablak esemény

nyolcas • A bagua egy nyolcszögű alakzat, amely az I Ching (Változások Könyve) nyolc trigramján alapul. A bagua alapja a körben lévő négyzet. A bagua pedig a nyolcszög, amely átmenetet képez a négyzet és a kör között, és a világ megértésének egy lépcsőjét jelképezi. Bagua tükör: Nyolc szögletű fazettázott szegélyű tükör. Alapvetően jang jellegű: aktív, cselekvő, megváltoztató, megmutatkozó. Hatékonyan óvja és védelmezi a területet a negatív energiáktól.