2000 - A VÉLETLEN ÉVE AZ ARTPOOLBAN
(a véletlen: csak a valamihez képest és a valamin túl lehetséges)

Az Internet.galaxis.2000 művészeti témája a küszöb, amelynek sokféle értelmezési lehetősége közül csupán hármat emel ki: ingerküszöb, évezred küszöb, küszöbérték. Ez a „vendégszöveg oldal” Galántai György „virtuális előadásának” melléklete. A melléklet melléklete egy audio-vizuálisan érzékelhető, de láthatatlan és többértelmű „küszöb” meghatározása.


(1) „...az ember azáltal, hogy objektumokat vetít ki, a kivetítés műveletét magában tudatosítja. A projekció szüntelen léttevékenység, amelyről az ember nem vesz tudomást és az egész művelet a küszöb alatt folyik le. Azt már tudjuk, hogy a folyamat ösztönzője az életszomjúság, és a szomjúság által elhomályosult tudat szétszórt nyugtalanságában szakadatlanul ontja magából önmagának vetületeit, amelyek megsűrűsödve és összeszövődve zárt ellenállást vesznek fel és az egész egyben, mint tárgyi világ jelentkezik. Azzal a tevékenységgel, hogy az ember éberen átveszi az uralmat kivetítései fölött, a küszöb alatt működő folyamatot tudatossá teszi.”

(2) „... ha valamilyen gondolat vagy felismerés tényleg megérett már az idők méhében, akkor szinte lehetetlen érdemben állást foglalni az ügyben - ellene vagy mellette. Egy hisztérikus örvény alakul ki, ami magával ragadja azt, akinek egyáltalán van valami köze a dologhoz. Másrészt ez az Art Strike mozgalom megmutatta, hogy a modern művészet a maga titkos belső fejlődési rugóit követve eljutott egy olyan küszöbre, ahonnan egy szakadékra nyílt kilátás. A professzorok Hegelt segítségül híva kimondhatták: már megint itt a művészet vége. És ugyanezen a küszöbön állva a kevésbé hivatalosak és a sokkal szegényebbek előtt is fölrajzolódott egy radikális megoldás, mégpedig a szuicid kényszerképzet, a művészet öngyilkosságának látszólagos kikerülhetetlensége.„

(3) „A kamera nézőpontjával történő állandó azonosuláson keresztül a klasszikus film élménye kizárólag mint testetlen egyént szólít meg bennünket. A történelmi folyamat során átlépett egyik küszöb volt az a döntés, amellyel egyes amerikai cégek 1910. körül megtiltották a színészeknek, hogy belenézzenek a kamerába.”

(4) „A küszöb nélküli linearitás elméletének ellentmond a hormézis jelensége, a kis dózisú sugárzás stimuláló és védő hatása, az alkalmazkodási (adaptív) válasz. Száz évvel ezelőtt algákon figyelték meg ezt a hatást. Az embereknél csak nemrégiben felfedezett hormetikus jelenségek, hogy az atombomba túlélőinél az átlagosnál ritkábban lép fel leukémia és több közöttük a hosszú életű ember. Az UNSCEAR csak 1994-ben ismerte el hivatalosan, hogy a sugárhormézis létezik, de ekkor is „forradalmi felfordulást” okozott mind etikai, mind technikai téren a hivatásos radiológusok körében.”

(5) „A geológus olyankor emleget parti fáciest [e: fáciesz], amikor oly üledékre gondol, amely a part közelében keletkezett. Ettől megkülönbözteti a kontinentális küszöb fáciest, meg a mélytengeri fáciest, aszerint, hogy az illető üledékek a kontinentális küszöb területén vagy pedig a mély tengerekben keletkeztek.”

(6)
Jó éjszakát mond ott benn társinak
Egy részeg cimbora,
S amint kilép a küszöbön,
Olyat botlik, hogy képivel
Barázdát húz a megfagyott havon.
Teremtettéz a tisztes férfiú,
Hogy méltósága ilyen pórul járt.
„Az a küszöb nőtt tennap óta”,
Úgymond, „tennap nem volt ilyen magas,
Ha ily magas lett volna, tennap is
Meg kellett volna botlanom,”

(7) „A tér szentségében való azonosság a vadak számára távolról sem jelenti a különbség nélküliséget, amiben az orgiázók tobzódnak. Tanúskodik minderről a küszöb közismert intézménye, mely minden „vad” népnél megtalálható. A küszöb a megkülönböztetés intézménye ugyanis, de nem természeté és emberé, hanem a szent különféle típusaié: az áldó és az ártó szenteket, az isteneket és a démonokat választja el. A küszöb innenső oldalán, ahol az otthon kezdődik, az áldó istenek, kívüle pedig az ártó démonok tanyáznak, s a küszöb isteneinek, a mérték tudóinak feladata őket megkülönböztetni és az otthontól a démonokat távol tartani. Ha az otthont a világ középpontjában, a küszöböt pedig a világ végén sikerül elhelyezni - s mi más lenne a mágusok feladata -, akkor az otthon, azaz az egész tér a vadak számára: templom. A templom pedig az a hely, ahol az ember önmaga fölé emelkedhet, ahol mindig emberibb ember, mert istenember lehet. Ha azonban az ártó démonok az erősebbek, akkor középpont és mérték ellenére a szent tér, a templom összeszűkül, s a pokol nyer teret.”


küszöb - ingerküszöb - évezred küszöb - küszöbérték


(1) „Leonardo da Vinci mondta, hogy a fekete és a fehér között millió árnyalat létezik, amit nagyon sok ember nem lát. Ha megnézi a modern festményeket, a legtöbb közülük piros, fekete, harsogó zöld, hogy odanézzenek az emberek... Az ingerküszöb már annyira magasan van, hogy a zenében is ordítani kell, hogy odahallgassanak. Csakhogy szerintem Mozart vagy Beethoven nem ordítozni akart, hanem fontos, mély dolgokat mondani.”

(2) „... divat minden létező hangot minden létező hanggal társítani értelmes rendszer nélkül. Tehát nem konstrukció és ideológia szerint társítjuk ezeket a hangokat, hanem csak azért, mert szokatlanok. Ez viszont az ingerküszöb eltolódását eredményezi, ami miatt a zenében ma már rendkívül nehéz új és egyéni ösvényeket vágni, mert a szerkezet és forma fölött a csomagolás uralkodik. De az az érzésem, hogy a tudományok bizonyos területén és a művészeteknek nevezett emberi tevékenységek nagy részében sincs ez másként: ott állunk a fal előtt, és vége.”

(3) „Az objektív hangerősségtől, az intenzitástól, megkülönböztetjük a szubjektív hangerősséget, a hangosságot. Az előbbi az inger, az utóbbi az érzet erősségének felel meg. Az érzet azonban erősen függ a frekvenciától is. Kisebb frekvenciák felé haladva az ingerküszöb erősen emelkedik, de nagyobb frekvenciákon is csak az intenzívebb hangot halljuk meg.”

(4) „A XIX. században a maga helyét kereső tudományos pszichológia első nagy teljesítménye az ingerküszöb felfedezése volt. Weber, a felfedező csak nevet adott egy köznapi tapasztalatnak, amely a felfedezés előtt éppen úgy élt, mint a felfedezés után. A küszöb pillanata akkor érkezik el, amikor az ember nem mondhatja többé, hogy „nem érzek semmit”.”

(5) „Az ingerküszöb alatt az inger tudattalan marad, fölötte viszont tudatosul. Köztudomású, hogy az igen kis (16 hertz alatti) rezgésszámú hangot a fülünk nem érzékeli, s a vörösön inneni (infravörös) és az ibolyántúli (ultraibolya) sugárzást sem látjuk. Nos, így vagyunk a zsigeri érzékeléssel is. A küszöb alatti ingerek nem jutnak el a tudatunkig, ám az a fölöttiekről tudomást szerzünk. A tudattalan zsigeri információkra azonban az idegrendszerünk akkor is annak rendje-módja szerint reagál, ha arról fogalmunk sincs. A szív, az érrendszer, a tüdő, a tápcsatorna vagy a vese rendes működésének ugyanis ez a feltétele.”

(6) „A képi és hangi effektusok erőteljesek, magasan szárnyalnak az ingerküszöb felett. Nincs mód védekezésre ellenük, talán csak az érző idegek kimerülése segít: eltompít majd, és a jótékony közöny palástjába burkol. A nézőpont megválasztása, a történetformálás, a filmes gondolkodás és építkezés, egyszóval az alkotás azonban érintetlenül hagy. Mintha kényszeredett iskolai kirándulókként bóklásznánk a fantáziáltan sohanapjának csüggesztő tárlatán. Hitvány külsőségek hódítanak a bensődleges rovására, a színészi játékban sem a valódi teljesítmény - például az átéltség - mérvadó, hanem a fizikai képességek, jelesül az ügyeskedés meg a virító muszklik. És egyre látványosabb a sekélyesülő film! Drága tűzijátékkal kápráztat el, hogy észrevétlen maradjon: hazatalált újra, ismét otthonra lelt az örök giccsben.”

(7) „A propaganda totális hatásra törekszik: Főként a mindenhol nagy számban fogható kereskedelmi adók járnak az élen, de a közszolgálati tévé sem marad el sokkal:a műsorszerkezetben szinte csak a nézőt felzaklató, egyre intenzívebb ingereket árasztó műsorok kapnak helyet. Az ingerküszöb állandóan emelkedik.”

(8) „... a konszenzusos demokrácia sikere abban rejlik, hogy míg a klasszikus osztályellentétek továbbra is fennállnak, ez a technokrata harmadik oldal, a profi politikusi oldal képes arra, hogy a konfliktusokat a veszélyt jelentő ingerküszöb alatt tartsa.”

(9) „A nyugati világhoz viszonyítva alacsonyabb életszínvonal sajnos a telefonos bűnözésben is kreatívabbakká, ötletgazdagabbakká teszi az embereket. Régiónkban más, alacsonyabb az az „ingerküszöb”, amelynél az emberek kaphatók a csalásra, hiszen az enyhe büntetés nem rettent eléggé, a havi fizetést jóval meghaladó illegális jövedelem pedig egyenesen vonzó.”

(10) „... miközben a csúsztatók főfoglalkozásban, magas jövedelemért terjesztik a csúsztatási technológiát, valójában a fogyasztónak, vagy befogadónak sok egyéb gondja is van (például a megélhetése), úgyhogy hajlamos arra, már csak a lelki nyugalom kedvéért is, hogy elfogadja vagy tudomásul vegye, igazságnak értse a csúsztatásokat. Egy bizonyos ingerküszöb után megszokjuk, eszünkbe se jut, hogy miért nem mondja azt amit gondol, miért nyakatekert mellébeszélésből kell kihámozni az igazságot?”

(11) „... aki magnókazettáját memóriajavító meditációs gyakorlatként hallgatta, ugyanolyan jónak ítélte, mint aki ugyanazt a szalagot testsúlycsökkentő segédeszközként kapta - - holott mindkét szalagon ugyanaz a zene szerepelt. Még akkor is kitartottak a hatásosság mellett a vizsgálati személyek, ha az állítólagos csodatevő kazettájukat „véletlenül” elcserélték, s a fogyókúrás üzenet dünnyögött ingerküszöb alatti erősséggel a memóriáját csiszolni vágyó alany fülébe...”

(12) „A búgatóipar csereorgazmusai az emancipálódott szexualitás jegyében történik a „sliccben nyitott társadalmunkban”. Közben az ingerküszöb emelkedik; frusztrált, fásult, unott és érzéketlen lesz a még szűz és máris elhasznált bakfis („a használat után eldobandó” világ kultúrája).”


küszöb - ingerküszöb - évezred küszöb - küszöbérték


(1) A dátumváltás izgalmában a földgolyón körbejárt az éjfél. Az első élő internetes és TV közvetítés a világ 18 időzónájának nagyszabású szilveszteri ünnepléséről. Mindenütt a köztereken lelkes tömegek ünnepeltek, Kínától a dél-csendes-óceáni Nyugat-Szamoa szigetekig, ahol utolsóként köszöntött be a 2000. év.

(2) ha 2000 szilveszterkor szorulása van, még mindig bezárkózhat ezzel a viszketegségemmel és a pesszimista víziótlanságommal teleírt 32 oldallal a vécére - azaz őrizzék meg lélekjelenlétüket, nyomjanak erősen és buék - magam is így teszek - (Ben)

(3) A „2000 magyar” négy helyszínen történt szavazásának összesítése után feltehetjük a kérdést, hogy 2000-ben milyenek a magyarok? Minden annyit ér amennyit tudunk róla. Megtudható, hogy most 2000-ben milyen értékeket, és milyen sorrendben tartanak fontosnak a magyarok. A kollektív értéktudat a nemzet öntudata.


küszöb - ingerküszöb - évezred küszöb - küszöbérték


(1) „A pszichofizikai módszerekkel megkülönböztethető minőségekből, a küszöb fogalom általánosításából kiindulva Titchener (1867-1927) egészen odáig megy, hogy 44.435 különböző végső elemet tételez fel (ebből 32.820 a látással, 11.600 a hallással kapcsolatos). Vagyis az érzékletekre egy sajátos, kissé dús Mengyelejev-táblát ad, ahol a dimenziókat a minőségek adják, a fokozatok számát pedig a küszöbértékek.”

(2) „... a jelleget alapvetően ebben az esetben is egy poligénes rendszer minor génjei befolyásolják, amelyek additív módon fejtik ki hatásukat, de ez a fenotípus csak egy bizonyos küszöbérték (az angol nyelvű szakirodalomban: threshold) felett nyilvánul meg. Ezeket az alléleket hajlamosító vagy rizikó géneknek nevezik, és minél több van belőlük a genotípusban, annál nagyobb a fenotípusos megjelenésük valószínűsége. Hogy a manifesztációs küszöb hol van, azt végső soron külső és belső környezeti tényezők határozzák meg, individuálisan.”

(3) „A tremor testünk akaratlan mozgása, mely más akart vagy akaratlan mozgáshoz társulhat. A tremorok elfáradást nem okoznak, és a teljes nyugalom állapotában sem szűnnek meg. A tremorméter felhasználható alkalmassági vizsgálatoknál, sportolók pszichológiai jellemzőinek tanulmányozásánál, terhelés-igénybevételi vizsgálatoknál, orvosi gyakorlatokban, fiziológiai és általános lélektani kutatásokban. A készüléken van egy küszöbérték beállító, ami azt a célt szolgálja, hogy csak egy adott küszöbérték feletti mozgást vegyen a gép figyelembe. A küszöbérték ezred-milliméteres pontossággal állítható be, a legnagyobb küszöbérték 1 milliméter.”

(4) Az emberek többségénél a hangmagasság-különbség érzékelésének küszöbértéke 6-40 cent között mozog. Természetesen az egyéni eltérések is nagyok lehetnek. A 2-3 centes küszöbérték rendkívüli érzékenységre vall, míg a 200 centes küszöbérték nagyon alacsony hangmagasság-érzékenységet jelent. A hallásellenőrző készülék kismértékű frekvencia-különbséget is képes észlelni, ezért nagy pontossággal elemezheti a vizsgált személyek halláskészségét.

(5) „Az arányosság és küszöbérték nélküli hatás lehetővé teszi egyéni dózisok additív kiszámítását; számítani lehet egész népességre vett átlagokat, és általában megkönnyíti az adminisztrációt. Ebben az időben, hasznos volt az a megállapítás, hogy a legkisebb mennyiségű sugárzás is ártalmas, mivel politikailag lehetővé tette, hogy először atomfegyver moratóriumot léptessenek életbe, majd betiltsák a légköri robbantásokat.”

(6) „A jelenlegi kritériumok szerint Magyarország egész területe, más szóval minden egyes régiója megfelel a részesedés követelményeinek mind a két alap tekintetében. A strukturális alapok esetében a küszöbérték az egy főre eső jövedelem alapján számított közösségi átlag 75 százaléka. A Kohéziós Alapnál pedig, ahol a küszöbérték a 90 százalék, különösen jogosultak vagyunk a támogatásokra. Az egyetlen megkötés, hogy a támogatások felső szintje a GDP 4 %-ában korlátozható. Ezt természetesen elfogadjuk, hiszen ez az egyenlő elbánás elvének is megfelel.”

(7) „Az 500 millió forintos küszöbérték esetében a Tpvt. 27.§ (1) bekezdése alapján nem kell számításba venni az irányítás alá kerülő (beolvadó, összeolvadó) vállalkozásnak az irányítását megszerző (befogadó, vele összeolvadó) vállalkozás részére történő értékesítésből származó előző évi nettó árbevételét. (Vj-142/1998.; Vf.É. 12/1998.)”

(8) „Képzelj el egy készüléket, aminek a bemenetére érkező jelhez beállíthatunk egy küszöbértéket (bemeneti küszöb = INPUT TRESHOLD), ami legyen mondjuk 1V. Ameddig a bemeneti jel nem éri el az 1V-ot (a küszöbértéket), addig a készülék nem csinál semmit. Ha meghaladja, pl. 2V lesz, úgy szabályozza a kimenetet, hogy az 1V marad. Bizonyos határok között növelve a bemeneti szintet az mindig 1V marad a kimeneten. (Pontosabban az a küszöbérték, amit beállítottunk.) Ez a limiter.”

(9) „A Fabry Perot interferométer akkor működik optikai kapcsolóként, ha a tükrök közötti teret nemlineáris optikai viselkedésű anyag tölti ki. Az interferométer zárt állapotában a ráeső lézersugár nem tud áthaladni rajta. Ha a lézersugár intenzitását folyamatosan növeljük, akkor az interferométer meghatározott besugárzási intenzitástól (az optikában ismert küszöbértéktől) kezdve átlátszóvá válik, és a lézersugár áthalad rajta.”

(10) „Az alagutakat a két router rendszergazdájának manuálisan kell konfigurálnia. Minden alagútnak három paramétere van: a másik végén lévő router, az alagút költsége és egy küszöbérték. Az alagút költségét a distance-vector protokoll használja fel a legrövidebb út számításához, a küszöbérték pedig a forgalom korlátozására szolgál. Ha egy csomag TTL mezője nem nagyobb, mint a küszöb, az adott alagúton nem továbbítják. Megegyezés szerint a szervezetek közötti alagutak 32, a régiók közöttiek 64, a kontinensek közöttiek pedig 128-as küszöbbel rendelkeznek, így egy 128-nál kisebb TTL-lel elküldött csomag biztos nem vesz majd igénybe óceán feletti vonalat.”

(11) „Sikerült genetikailag azonosítani és klónozni azokat a DNS szekvenciákat, melyekről a sejthártyában található kapszicin-receptor molekulák szintetizálódnak. Ezek a receptorok olyan nem-szelektív ioncsatornákat építenek fel valamennyi testi sejtben, melyek fájdalomérzetet keltenek akkor, ha a környezet hőmérséklete biológiailag káros küszöbérték felé emelkedik. Magyarán: a kapszicin-receptor hasító fájdalomérzéssel jelzi embernek, állatnak: innen iszkolni kell!”

(12) „Az integrált növényvédelem önmaga is integrált. Önmérsékleten alapul, nem a mennyiséget, hanem a minőséget állítja előtérbe, a technológia minden elemét ökológiai és növény-egészségügyi szempontból is mérlegeli, minimálisra csökkentve a természetidegen anyagok felhasználását. A károsítók kártételi küszöbérték alatti tartásához elsősorban a nem-vegyszeres (agrotechnikai, mechanikai, termesztéstechnológiai, fizikai, biológiai, biotechnológiai) eljárásokat veszi igénybe. Ha a kártételi küszöbérték elérése miatt elengedhetetlen a vegyszeres védekezés, akkor is szem előtt tartja a természetes korlátozó tényezőket.”

(13) „A szagérzet kiváltásához szükséges küszöbérték egyik lehetséges definíciója szerint a szaglási küszöbkoncentráció a szaganyagnak az a vízbeni (vagy más közegbeni) minimális koncentrációja, amelyet a szaglási vizsgálatokban résztvevő személyek (12-16 fő) 70%-a már képes érzékelni. A küszöbkoncentrációk a különböző szagkeltő anyagok esetében igen különbözőek lehetnek.”

(14) „Mivel éppen a GALLEX mérései adták az eddigi viszonylag legmagasabb 2/3-os értéket, és ez a 2/3-os arány mint kritikus küszöbérték még éppen összefért azzal az elképzeléssel, hogy a Nap energiáját a protonok héliummá épülése adja, ezért a GALLEX-III mérései, amennyiben nem egyszerűen mérési hibának vagy statisztikai ingadozásnak tulajdoníthatók, a Nap energiatermeléséről alkotott képünk, a proton-proton ciklus szinte kizárólagos voltának első kísérleti cáfolatát jelentik!”

(15) „A legtöbb esetben abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a vizsgált alapjelenség normál eloszlású és az elfogadott küszöbérték a négyzetgyök eltérés kétszeres értékét meghaladó tartomány, az úgynevezett szignifikáns differencia 95%-os értéke. Ebben az esetben azzal a feltételezéssel élünk, hogy 100 esetből 95 esetben az adott raszteres képi pixel értéke nem haladja meg az általunk meghatározott küszöbértéket.”

(16) „A különböző országokban különböző területi egységeket vesznek alapul, különböző kritériumokat használnak a vidék jellemzésére és eltérő az a küszöbérték, amelyet az egyes mutatóknál alkalmaznak a vidéki és egyéb területek elhatárolására. A magyar vidékfejlesztési koncepció az olyan településeket tekinti vidékinek, amelyek városi státussal nem rendelkeznek, vagy rendelkeznek ugyan városi státussal, de lakónépességük 10 ezer főnél kevesebb.”

(17) „A sejttestnek azt a részét, ahonnan az axonok elágaznak, axon-eredési dombnak nevezik. A benne található membrán, amely az axont elválasztja a citoplazmától, az információátvitelben szűrőként viselkedik, magas ingerlési küszöbértékénél fogva kiszűri, megállítja a véletlen vagy téves információkat.”

(18) Minden egyes gyorssegély-szolgálati helyen egy bizonyos minimális küszöbérték felett van az elvégzett szolgáltatások (kezelt események) száma.


küszöb - ingerküszöb - évezred küszöb - küszöbérték