[kápolna projekt] [kontextus 1973]

1973. január-május - Galántai a boglári nyári programot tervezi: többszöri találkozó Beke Lászlóval, levélváltás Maurer Dórával, Csernik Attilával, Pinczehelyi Sándorral és másokkal. Május elejére elkészül az 1973-as nyár öt nyelvű meghívó-leporellója

1973. június 5-10. - Budapestről új eszközök szállítása, helyreállítási munkák, a padlózat betonozása, meszelés, takarítás, a kápolna előkészítése néhány átutazó vendég segítségével. (A beton locsolásához a vizet két 10 literes kannával egymást váltva hordják fel a hegyre 300 méter távolságból.)

1973. június 10. - A vendégek közül hajnalban a rendőrség öt fiatalt elvisz, közülük négyet előállítanak.

1973. június 11. - A Lektorátus igazgatója értesíti a Művelődési Minisztérium képzőművészeti osztályvezetőjét, hogy „az évek óta oly nagy botránnyal járó balatonboglári kápolnatárlatokat újból megrendezik”. Mivel „olyan jellegű szervezkedésről van szó, ami teljes egészében semmibe veszi mind a törvényes rendelkezéseket, mind a kultúrpolitikai célkitűzéseket”, kéri a minisztériumot a szükséges intézkedések megtételére.

1973. június 12-13. - Galántai ismételten megkísérli (lásd 1972. július 7.), hogy a kápolnába, mint ideiglenes lakcímre bejelentkezzen, de a községi tanácstitkár ezt nem engedélyezi, ezért levélben a tanácselnökhöz fordul. Kérését június 20-i dátummal elutasítják.

1973. június 15. - A megyei, járási és községi tanácsi vezetők és a pártszervek képviselői értekezletet tartanak Balatonbogláron a kápolnatárlat, illetve Galántai György kápolna műterembeli tevékenységével kapcsolatban. A megbeszélésen - melyről öt oldalas, 20 mellékletet tartalmazó feljegyzés készül - intézkedési tervet dolgoznak ki a tárlatok felszámolására. Ebéd után az értekezlet képviselői fellátogatnak a kápolnába, ahol Galántait faggatják.

1973. június 15. - Délután két civil rendőr (ittasan), majd egy katona és rendőr járőr igazoltatják a Galántaival lévő személyeket.

1973. június 16. - Este 10-kor a rendőrség újabb ellenőrzést tart a kápolnánál..

1973. június 18. - A Járási Rendőrkapitányság bűnügyi alosztályvezetője a megyei rendőrfőnökhöz írott szigorúan titkos jelentésében beszámol az ellenőrzések során szerzett tapasztalataikról. Javasolja, hogy a rendelkezésre álló lehetőségeken belül tegyenek lépéseket a római katolikus egyházközség felé a bérleti jog visszavonására, illetve a szerződés felbontására.

1973. június 19. - A Járási Rendőrkapitányság bűnügyi alosztályvezetője tájékoztatja a megyei rendőr-főkapitányság vezetőjét az 1973. június 10-i és 16-i éjszakai razziáról. Közli, hogy beszüntetik a kápolna-betörések kapcsán az ismeretlen tettes elleni nyomozást. Meggyőződésük, hogy már az előző bűncselekményeket is Galántai barátai követték el.

1973. június 21. - A járási tanács utasítására a Köjál és a községi tanács műszaki osztályának alkalmazottja helyszíni szemlét tart a kápolnában, hogy megállapítsák, a kápolna alkalmas-e „lakás, illetőleg tartózkodás céljára”. A Köjál jegyzőkönyvet vesz fel, melyben kimondja: „gondoskodni fogunk a létesítmény jelenlegi használatának megszüntetéséről”.

1973. június 21. - A megyei párttitkár megküldi az MSZMP KB TKKO vezetőjének a tanácsi és pártszervek képviselőinek megbeszéléséről készült feljegyzést (lásd: június 15.), és beszámol a kápolnatárlatokkal kapcsolatos vizsgálatról. A dokumentumot tájékoztatásul elküldi további kilenc intézmény vezetőjének..

1973. június 25. - Az MSZMP KB munkatársai a kápolnatárlat ügyében a június 21-én megküldött jelentés alapján Budapesten fogadják a Somogy megyei párttitkárt, aki a megbeszélésről feljegyzést készít.
A megbeszélésen Nagy Miklós, az MSZMP KB TKKO vezetője a tárlatok beszüntetése érdekében jogi lépéseket javasol. Egyetért azzal, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal Lékai László veszprémi püspökön keresztül kérje Galántai bérleti szerződésének felbontását. Bereczky Loránd, az MSZMP KB képzőművészeti referense hangsúlyozza, hogy a témát elsősorban jogi, közegészségügyi szempontból kell megközelíteni.

1973. június 25. - A községi tanács műszaki ügyintézője a járási Köjál felügyelővel újabb szemlét tart és megállapítja, hogy Galántai építési engedély nélkül árnyékszéket állított fel.

1973. június 25. - A Művelődésügyi Minisztérium képzőművészeti osztályvezetője felszólítja a Megyei Tanács művelődésügyi osztályvezetőjét, hogy vizsgálja felül Galántai 1973-as kiállítási programját. Hathatós fellépést sürget az engedély nélküli tevékenység ellen. . „... olyan szervezkedésről van szó, ami teljes egészében semmibe veszi ... a kultúrpolitikai célkitűzéseket.”
A levél másolatát a Lektorátus igazgatója is megkapja, válaszul június 11-i levelére.

1973. június 26. - Hajnalban a kápolnában tartózkodók a rendőröknek nem nyitnak ajtót.

1973. június 26. - Délután hat órakor egy rendőr és egy katona a kápolna mellett igazoltatja Pauer Gyulát és Ungváry Rudolfot.

1973. június 26. - A községi tanács építésrendészeti határozatában kötelezi Galántai Györgyöt az engedély nélküli árnyékszék lebontására, és az általa bérelt terület rendezésére. Ellenkező esetben a kötelezett terhére, hatósági úton bontják le a „létesítményt”.

1973. június 27. - A megyei tanács elnökhelyettese a kápolnában észrevételezi Pauer „Szabadságszobor" (Terv) című munkáját.

1973. június 27. - A megyei párttitkár elküldi a megyei tanács elnökének a budapesti találkozóról (június 25.) készült jelentését, és kéri az elnök utasítását a tervezett intézkedések (lásd: június 15.) végrehajtására.

1973. június 27. - A megyei Köjál határozatban kötelezi a balatonboglári plébánost, a botrányosnak ítélt közegészségügyi állapot azonnali felszámolására és a terület fertőtlenítésére. A döntést a plébános megfellebbezi.

1973. június 28. - Az Állami Biztosító Fonyódi Fiókja felmondja az 1967-ben kötött biztosítási szerződést, azzal az indokkal, hogy háztartási biztosítást csak lakásra lehet kötni. Kérik, hogy új biztosítás megkötése végett Galántai keresse fel fiókjukat.(lásd: július 3.).

1973. június 29. - Pauer Gyulát Balatonbogláron civil rendőrök provokálják, majd beszállítják a rendőrségre, ahol a kápolnáról és a kiállításokról faggatják.

1973. július 2. - Bankovits Gyula egyházközségi világi elnök információi szerint az egyház átadja a kápolnát a községi, vagy a megyei tanácsnak haszonélvezetre. (lásd: július 13.) Keresik a jogi lehetőségeit annak, hogy a Galántai és az egyházközség között létrejött bérleti szerződést felbonthassák. Lásd: augusztus 6.).

1973. július 2. - Pauer Gyulát a balatonboglári MÁV-üdülőben történt dulakodás (június 29.) miatt a Lengyeltóti Járásbíróság hivatalos személy elleni erőszak vádjával négy hónap börtönbüntetésre ítéli. A Kaposvári Megyei Bíróság október 25-én az ítéletet két év próbaidőre felfüggeszteti, és Pauert 2000 Ft pénzbírságra kötelezi.

1973. július 3. - Galántai Fonyódra utazik, hogy új biztosítást kössön, de „megyei döntésre” hivatkozva az Állami Biztosító fonyódi fiókja ezt megtagadja.

1973. július 8. - Hajnali fél négykor a kápolnában - öt rendőr (két kutyával) 29 személyt ellenőriznek.

1973. július 13. - A Járási Rendőrkapitányság vezetője beszámol megyei felettesének a július 8-i, hajnali rendőri ellenőrzésről, melynek során huazonkilenc személyt igazoltattak. Újabb ellenőrzéseket terveznek július 15-én és 22-én, egy közbiztonsági akció keretében. A jelentést további intézkedésre megküldi a megyei tanács elnökhelyettesének, valamint a járási párttitkárnak is.

1973. július 13. -Szerződés-tervezet készül a balatonboglári r.k. egyházközség és a községi tanács között. Ennek értelmében az egyház 25 évre, ellenszolgáltatás nélkül átadja a tanácsnak a kápolna kezelői jogát.

1973. július 14. - Hajnali fél ötkor rendőrségi ellenőrzés, két lányt elvisznek.

1973. július 14. - Délelőtt 10 órakor a megyei tanács elnökhelyettese, a járási hivatal elnöke és művelődésügyi osztályvezetője a balatonboglári községi tanács titkárával ellenőrzést tart a kápolnában. A „vitapartnerek” Paizs László és Orvos András, a látogatásról feljegyzés készül.

1973. július 16. - A Községi Tanács Szakigazgatási Szerve, 1973. augusztus 5-i határidővel építésrendészeti határozatban kötelezi Galántai Györgyöt a kápolna jelenlegi használatának megszüntetésére, mivel „a […] létesítményt használatbavételi engedély nélkül használja úgy, hogy […] eltér az eredeti rendeltetésétől”. A határozatot Galántai megfellebbezi ( július 20.)

1973. július 19. - Az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztályának osztályvezető-helyettese, a megyei és a járási első titkár látogatást tesz a kápolnában.

1973. július 20. - Galántai a Fonyódi Járási Hivatal Műszaki Osztályánál fellebbez a június 26-i építésrendészeti határozat ellen és kéri a meglévő árnyékszék ideiglenes fennmaradását a további engedélyek megszerzéséig.

1973. július 22-én, 23-án és 24-én hajnalban rendőri ellenőrzés

1973. július 24. - A megyei tanács elnökhelyettese levélben tájékoztatja Lékai László veszprémi püspököt a kápolnával kapcsolatos „sajnálatos és eléggé el nem ítélhető esetekről”

1973. július 25. - A Községi Tanács műszaki ügyintézője - a Járási Hivatal Igazgatási Osztályán - korábbi feljelentésének (június 25.) kiegészítését és a szabálysértési eljárás lefolytatását kéri azzal, hogy az árnyékszék fennmaradására engedély nem adható, mert a Köjál kötelezte Galántait a létesítmény megszüntetésére.

1973. július 25. - Délután öt órakor egy katona és egy rendőr, benéznek a kápolnába.

1973. július 26. - Galántai idézést kap a Községi Tanácsra, építési szabálysértés (az engedély nélkül felépített árnyékszék) ügyében.

1973. július 27. - Az MSZM KB-tól Bereczky Loránd és Molnár Ferenc, a megyei pártbizottságról Németh József megtekintik a Pécsi Műhely kiállítását. Elképzelésük szerint a „kápolna-problémát” a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének bevonásával lehetne megoldani.

1973. július 27. - A püspökladányi plébános a veszprémi kanonok biztatására levelet ír Lékai László veszprémi püspöknek és beszámol a kápolnában tett látogatásáról. Rosszallását fejezi ki amiatt, hogy a kápolna a „művészi szeszélyeknek kiszolgáltatva” műteremként funkcionál. Kéri a püspököt, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy „a kápolna ily módon való profanizációja megszűnjön”

1973. július 30. - Lékai László veszprémi püspök utasítja a balatonboglári plébánost a bérleti szerződés felbontására.

1973. július 30. - Galántai fellebbez a július 16-i építésrendészeti határozat ellen. Azzal érvel, hogy a községi tanács, bár a bérleti jogviszonyról 1968 óta tudomása van, használatbavételi engedélyt mindezideig nem igényelt. Közli, hogy az engedély pótlólagos beszerzéséhez a szükséges lépéseket megtette.

1973. július 31. - Galántai a fonyódi biztosító által felmondott biztosítás (június 28.) helyett Budapesten köt „betöréses lopás és rablás-”, „tűz-” és „egyéni baleset-” biztosítást a boglári kápolnára, egyúttal Halászéktól a boglári gyermekelőadáshoz leszállítja a díszleteket.

1973. július 31. - A Járási Hivatal Igazgatási Osztálya, az engedély nélkül épített árnyékszék ügyében Galántai távollétében tartja meg a szabálysértési tárgyalást a boglári tanácson.

1973. július 31. - A Községi Tanács műszaki ügyintézője Galántai fellebbezését felterjeszti a Járási Hivatal Műszaki Osztályára azzal, hogy nem tud egyetérteni vele, és kéri mindkét korábbi határozata (június 26. és július 16.) jóváhagyását.

1973. augusztus 1. - Galántai mivel nem tudott részt venni a szabálysértési tárgyaláson, levélben kimenti magát, de a Járási Hivatal Igazgatási Osztályán közben már elkészül a határozat: Az engedély nélkül épített árnyékszékért 1000.- Ft pénzbírságra, vagy tíz napi elzárásra bírságolják.

1973. augusztus 3. - A Járási Tűzoltó Parancsnokság megbízottja egy rendőr és egy katona kíséretében ellenőrzést tart a kápolnában. A kripta-raktárban a tűzoltó közli Galántaival, hogy a gázpalackért feljelenti.

1973. augusztus 3. - Az Egészségügyi Minisztérium elutasítja a boglári plébános június 27-i Köjál határozat ellen benyújtott fellebbezését.

1973. augusztus 6. - A hajnali négykor ellenőrzést tartó két rendőr „akciója” a kápolna előtt.

1973. augusztus 6. - 11 órakor állami rendszámú kocsival érkezett hivatalnokok a kiállítást keresik.

1973. augusztus 6. - A boglári r.k. egyházközség ügyvédi úton, a Köjál és a rendőrség megállapításaira hivatkozva felmondja a Galántai Györggyel 1968-ban kötött bérleti szerződést.

1973. augusztus 7. - A BRFK III/III-a alosztálya jelentésében beszámol a kápolnában zajló eseményekről. A megyei rendőrkapitányság közreműködésével igazoltatások végrehajtását javasolja. „Kárpáti” fn. ügynököt küldik Balatonboglárra a kápolnában tartózkodó személyek tevékenységének felderítésére.

1973. augusztus 7-8. - A BRFK III/III-b alosztálya megbízásából a „Balatonboglári kápolna kiállításról” ezeken a napokon információt gyűjtő ügynök jelentésében arról számol be, hogy „a kápolnában vannak ugyan képek, de látogatható kiállítás nincs”. Nem is alhatott ott, mert „Galántai szerint éjszakánként bemennek és igazoltatnak”

1973. augusztus 11-12. - A BRFK III/III-b alosztálya megbízásából Balatonboglárra érkező ügynök megnézi a Tükör kiállítást és Halász Péterék előadását, információt gyűjt Galántairól.

1973. augusztus 12. - „Olasz” fn. ügynök, húszéves fia társaságában megtekinti a Kápolnát és a King Kong című előadás előkészületeit. A látottakról jelentést készít.

1973. augusztus 14. - Galántai válaszol a r. k. egyház ügyvédi képviselőjének a kápolna bérleti szerződését felmondó levelére (1973. augusztus 6.). Tudomására hozza, hogy az 1968-ban kötött szerződés 15 évre szól, és az csak a bérlő által bontható fel. Amennyiben ő mint bérlő a - felmondásban említett - közegészségügyi ill. közrendészeti szabályok ellen vétett volna, azért a megfelelő hatóságok előtt kell felenie.

1973. augusztus 15. - A járási tanács Igazgatási Osztálya a Járási Tűzoltó Parancsnokság feljelentése alapján (augusztus 3.) tárgyalás mellőzésével határozatot hoz: a tűzrendészeti, gázenergiára vonatkozó biztonsági szabályok megszegéséért 500.- Ft pénzbírságra, vagy tíz napi elzárásra bírságolják Galántait.

1973. augusztus 17. - A megyei rendőr-főkapitányság a hajnali órákban „Vakáció” fedőnéven rendőri akciót hajt végre a kápolnánál, melynek során 17 személyt előállítanak.

1973. augusztus 19. - A BM III/III-4-c. alosztályának ügynöke megnézi a konkrét költészeti kiállítást, és jelentést ír róla.

1973. augusztus 21. - A Járási Tanács Műszaki Osztálya elutasítja Galántai fellebbezését a július 16-i határozat ellen, és kötelezi, hogy a kápolna használatát szüntesse meg. A június 26-i határozat ellen benyújtott fellebbezéssel nem foglalkozik, mert az újabb helyszíni szemle megállapítása szerint az engedély nélkül épített árnyékszéket Galántai időközben lebontotta.

1973. augusztus 21. - Mivel Galántai a bérleti jogviszony felmondásáról szóló felszólítást nem vette tudomásul (lásd: augusztus 14.), a balatonboglári r. k. egyházközség - a Köjál és a rendőrség információit felhasználva - keresetet nyújt be a Lengyeltóti Járásbíróságra. Kéri annak megállapítását, hogy az „alperes a bérleményt rendeltetésének nem megfelelő módon használta”, valamint „botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsított”, ezért köteles a bérleményt visszaadni, és a perköltségeket megfizetni.

1973. augusztus 22. - A járási rendőrkapitányság szigorúan titkos jelentésben számol be a megyei rendőrkapitányság vezetőjének a „Vakáció” fedőnevű akcióról (1973. augusztus 17.), és a kápolnánál előállított tizenhét személyről. A jelentést augusztus 24-én a Somogy Megyei Pártbizottság első titkára megküldi az MSZMP KB Tudományos Közoktatási és Kulturális Osztályának is.

1973. augusztus 22. - A megyei rendőrkapitányság III/III. Osztályának szigorúan titkos jelentése 1968-tól, a bérleti szerződés megkötésétől foglalja össze Galántai tevékenységét. Kitér a kápolnában rendszeresen megjelenő személyekre és a kiállító művészekre. Részletesen beszámol a Kovács István Stúdió előadásáról és Hajas Tibor performanszáról (július 21.). Intézkedési tervében javasolja a rendőri ellenőrzések és előállítások rendszeressé tételét, valamint olyan információ elterjesztését Budapesten, hogy Galántai a csavargó fiatalokat „feltálalja” a rendőrségnek. Kezdeményezik egy, az összejövetelek erkölcsi oldalát elemző cikk megíratását (lásd: 1973. december 16.), valamint eljárás megindítását az engedély nélküli propagandaanyagok terjesztése miatt. A jelentést megküldik a BM III/III-4. osztály vezetőjének (c3)

1973. augusztus 22. - Galántai a Somogy Megyei Tanács Igazgatási Osztályának küldött fellebbezésében jelzi, hogy az ideiglenes árnyékszéket a felszólításnak megfelelően lebontotta. Kéri, hogy a kiszabott pénzbírságot (augusztus 1.) anyagi helyzetére való tekintettel mérsékeljék.

1973. augusztus 23. - A Lengyeltóti Járásbíróság 1973. szeptember 24-re beidézi Galántai György alperest az egyházközség által „a bérleti jogviszony felmondásának érvényessége iránt indított” perre.

1973. augusztus 24. - A megyei párttitkár az MSZMP KB TKKO vezetőjével levélben közli, hogy a Köjál megyei igazgatóhelyettesét arra kérte, szerezzen érvényt annak az Egészségügyi Minisztérium által már jogerőre emelt határozatnak, miszerint a kápolnát egészségügyi okokra hivatkozva be kell zárni. Mellékelten megküldi a járási rendőrkapitányság augusztus 22-i jelentését is a „Vakáció” fedőnevű akcióról.

1973. augusztus 24. - A balatonboglári községi tanács szakigazgatási szerve határozatot hoz arról, hogy 1973. augusztus 21-én jogerőre emelkedett a kápolna jelenlegi használatának beszüntetését előíró 1973. július 16-i építésrendészeti határozat. Elrendelik a kápolna kényszer-kiürítését, a végrehajtás időpontja: hétfő, 1973. augusztus 27.

1973. augusztus 25. - A községi tanács képviselője a Járási Rendőrkapitányságtól karhatalom biztosítását kéri a kilakoltatáshoz, mivel „előreláthatóan az intézkedés akadályokba fog ütközni”.

1973. augusztus 25. - Galántai egy és ugyanazon napon kapja meg fellebbezésének elutasítását (lásd: 1973. augusztus 21.) és a kilakoltatási határozatot (1973. augusztus 24.), ezért a törvényesség betartásának érdekében táviratban kéri a községi tanács elnökétől a végrehajtási határozat azonnali felülvizsgálatát.

1973. augusztus 26. - Dr. Orosz Balázs baráti levelében megírja Galántainak, hogy a kilakoltatás ellen az utolsó pillanatban még milyen jogi lépéseket tehet.

1973. augusztus 26. - Galántai a járási tanácson kifogást emel a tűzrendészeti határozat ellen. A szigorú pénzbírság enyhítését, vagy részletekben történő fizetését kéri.

1973. augusztus 27. - A község plébánosát a kilakoltatás idejére, két napra elküldik Balatonboglárról.

1973. augusztus 27. - Délután fél kettőkor megkezdődik a kápolna rendőri felügyelettel történő kényszer-kilakoltatása. Az eseményen a járási rendőrkapitánytól igényelt kb. húsz fős, rendőrökből és katonákból álló karhatalom mellett mintegy tíz fő képviselte a hatóságot. Rajtuk kívül még további tíz személy van jelen, közöttük Nyakas Szilárd, a Magyar Rádió riportere is, aki interjút készít a helyszínre kivezényelt kőművesekkel és Galántai Györggyel. A rendőrség a magnószalagot elkobozza.

1973. augusztus 28. - A Járási Rendőrkapitányság bűnügyi alosztályvezetője beszámol felettesének az augusztus 27-i kényszer-kilakoltatásról.

1973. augusztus 29. - Galántai levélben közli a boglári r. k. egyházközség jogi képviselőjével, hogy a bérleti szerződés felmondásának indokaival nem tud egyetérteni, de a per elkerülése érdekében a szükséges hatósági engedélyek beszerzéséig és az egyházközséggel való megállapodásig a kápolnát műterem, illetve kiállítás céljára nem használja.

1973. augusztus 29. - A BM III/III-4-a. alosztály javaslatot tesz a „Horgászok” fn. csoport bomlasztására: a megyei rendőrfőkapitányság és a BM III/III-4-a alosztály együttműködésével indítványozza az 1973. augusztus 22-i összefoglaló jelentésben szereplő intézkedések végrehajtását.

1973. augusztus 30. -Galántai az augusztus 27-i kilakoltatási jegyzőkönyvben tett ígérete szerint hivatalosan is kiköltözik a kápolnából. A kiürítést követően jegyzőkönyvbe veszik, a korábbi állapotnak megfelelően átveszi a kápolnát.

1973. szeptember 3. - Az egyházközség jogi képviselője Galántai augusztus 29-i levelére válaszolva közli, hogy a per sajnos már megindult, így érdemben nem tud válaszolni.

1973. szeptember 5. - A megyei rendőrfőkapitányság képviselőjét felkeresi a Magyar Rádió Ifjúsági Rovatának vezetője és közli, hogy Nyakas Szilárdot fegyelmi tárgyalás után felfüggesztette állásából. Beszámol arról is, hogy más, a Galántai-féle csoporthoz tartozó rádiósokat is sikerült felderíteniük.

1973. szeptember 6. - A Megyei Tanács Igazgatási Osztálya másodfokú határozatában elutasítja Galántai fellebbezését az engedély nélküli árnyékszék építése miatt kiszabott bírság (lásd: augusztus 26.) mérséklésével kapcsolatban.

1973. szeptember 6. - A megyei rendőrfőkapitányság jelentése az augusztus 17-én végrehajtott „Vakáció” fn. akcióról, az augusztus 27-i kényszer kilakoltatás eseményeiről és az ott tartózkodó személyek igazoltatásáról. A jelentést, valamint Nyakas Szilárd riportjának szövegét megküldik a BM III/III Főcsoportjának.

1973. szeptember 8. - A Megyei Tanács Propaganda- és Művelődésügyi osztályvezetője elküldi az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztályára a Járási Rendőrkapitányság Bűnügyi Alosztálya által írott augusztus 28-i jelentés kivonatát. Ebben a boglári kápolna augusztus 27-i bezárásáról és az ott ellenőrzött személyekről van szó. Közli továbbá, hogy a kápolna jövőbeni hasznosításának terve kidolgozás alatt van.

1973. szeptember 14. - Galántai bejelentést tesz a Lengyeltóti Járásbírósághoz a balatonboglári egyházközség bérleti szerződést megszüntető keresetével kapcsolatban. Mivel művészeti tevékenysége a hatósági szankciók következtében teljesen ellehetetlenült, hozzájárul a bérleti szerződés felmondással történő megszüntetéséhez. Hangsúlyozza azonban, hogy a perbeli tényállások a valóságnak nem felelnek meg.

1973. szeptember 19-20. - Galántai kérelemmel fordul a járási tanács Igazgatási Osztályához, hogy az építési szabálysértésért kiszabott 1000 Ft-os, és a tűzrendészeti szabálysértésért kiszabott 500 Ft-os pénzbírságot részletekben fizethesse.

1973. szeptember 24. - A bérleti jogviszony felmondásának érvényességét tárgyaló per Lengyeltótiban, melyen sem az alperes, sem a felperes nem jelennek meg. A végzés kimondja a per megszüntetését. miután „a bíró megállapítja, ... hogy a felperes nem kérte a tárgyalás távollétében történő megtartását, míg az alperes kérte a per megszüntetését”. (lásd: szeptember 14.)

1973. szeptember 25. - A járási tanács Igazgatási Osztálya Galántai mindkét részletfizetési kérelmét (szeptember 19-20.) elutasítja. Az indoklások szerint „nem valószínű, hogy Magyarországon egy becsületesen és rendszeresen dolgozó festőművész havi jövedelme az 1000 Ft-ot ne érné el.”

1973. október 25. - A Belügyminisztérium összefoglaló jelentést készít Galántai György kápolna-beli tevékenységéről és az ott zajló eseményekről.

1973. november 15. - A BM újabb összefoglaló jelentést készít, melyet intézkedési tervvel egészít ki. Ebben továbbra is szerepel Galántai folyamatos megfigyelése.

1973. november 22. - „Pécsi Zoltán” fn. ügynök részletes jelentése Halász Péter csoportjáról, a színház tagjairól, az egyes előadásokról, valamint a Szétfolyóirat című underground kiadványról..

1973. november 28. - „Pécsi Zoltán” fn. ügynök részletes jelentése Halász Péter csoportjáról, a balatonboglári eseményekről, Galántai György szerepéről, a King Kong előadásról.

1973. december 13. - A Belügyminisztérium III/III-4-a. alosztálya Horgászok fedőnéven csoport-dossziét nyit. A bizalmas nyomozást Halász Péterre, Koós Annára, Bálint Istvánra, Breznyik Péterre és Galántai Györgyre terjesztik ki. Ugyanezen a napon határozatot hoz Galántai György mozgósítás esetén történő őrizetbe vételére..

1973. december 16. - A Népszabadság vasárnapi kulturális mellékletében Happening a kriptában címmel - Galántai balatonboglári tevékenységét elmarasztaló - újságcikk jelenik meg a hírhedt Kék fény című televíziós rendőrségi műsor szerkesztőjeként közismert Szabó László tollából. A cikk a BM kezdeményezésére a Somogy Megyei Tanács által készített dokumentáció felhasználásával készült.

1973. december 17-18. - A Happening a kriptában c. cikkel kapcsolatban számos tiltakozó olvasói levél érkezik a Népszabadság főszerkesztőjéhez. Levelet ír például Szende Tamás és Vajda Júlia is. Ezeket a lap természetesen nem közli.

1973. december 18. - Szabó László Aczél Györgyhöz intézett feljegyzésében beszámol a Happening a kriptában című cikk kapcsán érkezett, Galántait és Halász Péteréket feljelentő telefonokról, valamint Vitányi Iván háttérszerepéről.

1973. december 18. - Galántai levélben kéri a Művészeti Alap Jogi Osztályát, hogy indítson sajtó-helyreigazítási eljárást a Népszabadság-beli cikkel kapcsolatban.

1973. december 19. - Eörsi István Mi bújt elő a kriptából? címmel válaszcikket ír a Népszabadságba, amelyet a lap – hasonlóan a többi olvasói levélhez – nem közöl.

1973. december 19. - A Művelődésügyi Minisztérium megbízott osztályvezetője a Somogy Megyei Tanács Művelődésügyi Osztály vezetőjétől tájékoztatást kér arról, hogy a „most már országosan ismertté vált” kápolnatárlathoz hasonló esetek megelőzésére „milyen intézkedéseket hoztak, illetve szándékoznak hozni”.

1973. december 22. - Galántai meghallgatást kér az MSZMP KB művészeti szakreferensétől, Bereczky Lorándtól. A Népszabadság főszerkesztőjétől kéri, hogy a cikkel kapcsolatos olvasói leveleket a meghallgatás céljából bocsássa rendelkezésére. (Kérését válaszra se méltatják.)

1973. december 22. - A BM jelentése a Szabó László cikkel kapcsolatban december 16-án, Halász Péter lakásán tartott összejövetelről. A jelentés szerint a résztvevők sajtópert és egy helyreigazító cikk megjelentetését indítványozzák. A BM az ügyben a bizalmas nyomozást tovább folytatja.

1973. december 22. - A tatai tanácselnök visszamondja Galántai korábbi megbízását a MÁVAUT pályaudvarra tervezendő képzőművészeti alkotás elkészítésére.

1973. december 22. - Galántai a Művészeti Alap Jogi Osztályától ismételten kéri, hogy telefonkérelméhez tagságának igazolását küldjék meg.

1973. december 27. - Pór György helyreigazítási kérelemmel fordul a Népszabadság főszerkesztőjéhez a Happening a kriptában című cikk személyét sértő kitételei miatt. A lap jogi képviselője kérelmét 1974. január 9-i dátummal elutasítja. Pór ezután sajtópert indít.